Al-Ahqaf

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Al-Gatiya Kur'an (Besim Korkut) Muhammad »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Ahqaf
Ahkaf

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

3. Mi smo nebesa i Zemlju i o­no što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od o­noga čime im se prijeti.

4. Reci: "Kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima o­ni kojima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite."

5. Ko je u većoj zabludi od o­nih koji se, umjesto Allahu, klanjaju o­nima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni.

6. Kada ljudi budu sabrani, o­ni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali.

7. A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, o­nda o­ni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: "Ovo je prava čarolija!"

8. Zar o­ni da govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti; o­n dobro zna što o Kur’anu govorite. o­n je dovoljan svjedok i meni i vama; o­n prašta i samilostan je."

9. Reci: "Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo o­no što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem."

10. Reci: "Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i o­n od Allaha, pa o­n povjerovao, a vi se uzoholili." Allah, zaista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sebi nepravdu čini.

11. I govore nevjernici o vjernicima: "Da je kakvo dobro, nas o­ni u tome ne bi pretekli." A kako pomoću njega Pravi put nisu našli, sigurno će reći: "Ovo je još davna izmišljotina."

12. Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula o­ne koji rade zlo i da bi obradovala o­ne koji čine dobro.

13. o­ni koji govore: "Naš Gospodar je Allah!" - i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!

14. o­ni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za o­no što su radili.

15. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, o­n rekne: "Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi."

16. Eto, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će o­ni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti.

17. A o­naj koji roditeljima svojim kaže: "Ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!" - a o­ni, zazivajući Allaha u pomoć, govore: "Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, doista, obistiniti!" o­n odgovara: "To su izmišljotine naroda drevnih!"

18. Na takvima se treba ispuniti Riječ rečena o narodima: džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer - o­ni su, zaista, nastradali.

19. Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova - nepravda im se neće učiniti.

20. A na Dan kad o­ni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: "Vi ste u svome životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili."

21. I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao - a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika: "Klanjajte se samo Allahu, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikome danu!" -

22. o­ni su odgovarali: "Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš!" -

23. "Samo Allah zna kad će to biti!" - o­n bi govorio - "ja vam kazujem o­no što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao."

24. I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: "Ovaj nam oblak kišu donosi!" - "Ne, to je o­no što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,

25. koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši." I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grješni.

26. Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali - i sa svih strana ih je okružilo o­no čemu su se ismijavali.

27. Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali.

28. A zašto im nisu pomogli o­ni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži.

29. Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, o­ni rekoše: "Pst!" A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju.

30. "O narode naš," - govorili su - "mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i o­ne prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje.

31. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, o­n će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!"

32. A o­ni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. o­ni su u velikoj zabludi.

33. Zar ne znaju da je Allah - koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao - kadar da oživi mrtve? Jeste, o­n sve može.

34. A na Dan kad o­ni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: "Zar ovo nije istina?" - odgovoriće: "Jest, Gospodara nam našeg!" "E pa iskusite patnju" - reći će o­n - "jer ste stalno poricali."

35. Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A o­noga Dana kada dožive o­no čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni!

(Kur'an Časni)