Biblija (Tomislav Dretar)/Drugi popis plemena Izrailovih

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Drugi popis plemena Izrailovih[uredi]

 • 19 Poslije te nevolje,
 • 26 1 ALLAH reče Musi i svećeniku Eleazaru, sinu Harunovu:
 • 2 » Ustanovite stanje{{Refl|178} po porodicema, sve zajednice sinova Izrailovih, svih onih od dvadeset godina i više koji služe u vojsci Izrailovoj. «
 • 3 Mojsije[179] i svećenik Eleazar njima govoraše u ravnici moabskoj, na obali Jordana, na visu Jerihona. Oni rekoše:
 • 4 » Popisaćemo sve ljude od dvadeset i više godina, kao što ALLAH bijaše zapovjedio. « Evo sinova Izrailovih koji bijahu izišli iz Egipta:
 • 5 Ruben, prvorođeni Izrailov. Sinovi Rubenovi: od Hanoka je potekla zadruga Hanokita; od Palua, zadruga Paluita;
 • 6 od Hesrona, zadruga Hesronita; od Karmija, zadruga Karmita.
 • 7 To bijahu zadruge Rubenita. Njihova brojnost se penjaše na 43.730 ljudi.
 • 8 Sinovi Paluovi : Eliav
 • 9 i sinovi Eliavljevi: Nemuel, Datan i Abiram. - To su Datan i taj Abiram, predstavnici zajednice, koji se bijahu pobunili protiv Musu i Haruna; oni bijahu s bandom Karunevom kad se oni podigoše protiv ALLAHA.
 • 10 Zemlja, otvarajući svoje ždrijelo, proguta ih kao i Karuna, kad umrije njegova banda i kad vatra proždera 250 ljudi; oni poslužiše za primjer.
 • 11 Sinovi Karunevi, oni, ne bijahu pomrli.
 • 12 Sinovi Šimunovi, po zadrugama: od Nemuela je potekla zadruga Nemuelita; od Jamina, zadruga Jaminita, od Jakita zadruga Jakinita;
 • 13 od Zeraha, zadruga Zarhita: od Šaula, zadruga Šaulita.
 • 14 To bijahu zadruge Šimunita, oni imahu 22.200 ljudi.
 • 15 Sinovi Gadovi, po zadrugama: od Sefona je potekla zadruga Sefonita; od Hagija, zadruga Haguita; od Šunija, zadruga Šunita;
 • 16 od Oznija, zadruga Oznita; od Erija, zadruga Erita;
 • 17 od Aroda, zadruga Arodita; od Arelija, zadruga Arelita.
 • 18 To bijahu zadruge sinova Gadovih, brojnost njihova 40.500 ljudi.
 • 19 Sinovi Jude: Er i Onan - Er i Onan umriješe u Palestinuu.
 • 20 Evo dakle sinova Judinih po zadrugama: od Šela potekla je zadruga Šelanita; od Peresa, zadruga Peresita; od Zeraha, zadruga Zarhita.
 • 21 Evo sinova Peresovih; od Hesrona potekla je zadrugaHesronita; od Hamula zadruga Hamulita.
 • 22 To bijahu zadruge Judine s brojnošću od 76.500 ljudi.
 • 23 Sinovi Isakarovi, po zadrugama: od Tole potekla je zadruga Tolaita; 24 od Puna, zadruga Punita;
 • 24 od Jašuva, zadruga Jašuvita; od Šimrona, zadruga Šimronita.
 • 25 To bijahu zadruge Isakarovi brojnošću od 64.300 ljudi.
 • 26 Sinovi Zabulonovi, po zadrugama: od Sereda potekao je zadruga Sardita: od Elona, zadruga Elonita; od Jahlela, zadruga Jahleltita.
 • 27 To bijahu zadruge Zabulonita, brojnosti od 60.500 ljudi.
 • 28 Sinovi Jusufovi, po zadrugama: Manase i Efraim.
 • 29 Sinovi Manasejevi: od Makira je potekao zadruga Makirita - Makir porodi Galada -; od Galada je potekao zadruga Galadita.
 • 30 Evo sinova Galadovih: od Iezera potekla je zadruga Iezerita; od Heleka, zadruga Helkita;
 • 31 od Azriela, zadruga Azrielita; od Šekama, zadruga Šikemita;
 • 32 od Šemida, zadruga Šemidaita; od Hefera, zadruga Heferita;
 • 33 Selofehad, sin Heferov, ne imade sinova već samo kćeri. Kćeri Selofehadove zvahu se Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.
 • 34 To bijahu zadruge Manasejeve; njihova se brojnost penjaše na 52.700 ljudi.
 • 35 Evo sinova Efraimovih, po zadrugama: od Šutelaha potekla je zadruga Šutalhita; od Bekera, zadruga Bakrita; od Tahana, zadruga Tahanita.
 • 36 Evo sinova Šutelahovih: od Erana potekla je zadruga Eranita.
 • 37 To bijahu zadruge sinova Efraimovih, brojnošću od 32.500 ljudi. To bijahu sinovi Jusufovi na popisu po zadrugama.
 • 38 Sinovi Benjaminovi, po zadrugama: od Bele potekla je zadruga Baleita; od Ašbela, zadruga Ašbelita; od Ahirama, zadruga Ahiramita;
 • 39 od Šefufama, zadruga Šefufamita; od Hufama, zadruga Hufamita.
 • 40 Sinovi Bele biše: Ard i Naman, zadruga Ardita i, potekla od Namana, zadruga Namita.
 • 41 To bijahu sinovi Benjaminovi na popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjaše na 45.600 ljudi.
 • 42 Evo sinova Danovih, po zadrugama: od Šuhama potekla je zadruga Šuhamita; to bijahu zadruge Danove, na popisu po zadrugama.
 • 43 Zadruge Šuhamita sve u svemu imahu brojnost od 64.400.
 • 44 Sinovi Ašerovi, po zadrugama: od Jimne potekla je zadruga Jimnaita; od Jišve, zadruga Jišvita; od Berije, zadruga Berijita.
 • 45 Potekli od sinova Berijinih: od Huda, zadruga Hebrita: od Malkiela, zadruga Malkielita.
 • 46 Kćerka Ašerova zvala se Serah.
 • 47 To bijahu zadruge sinova Ašerovih, brojnošću od 53.400 ljudi.
 • 48 Sinovi Neftalijevi po zadrugama: od Jahcela potekla je zadruga Jahcelita; od Gunija, zadrugaGunita;
 • 49 od Jecera, zadruga Jisrita; od Šilema, zadruga Šilemita.
 • 50 To bijahu zadruge Neftalijeve pri popisu po zadrugama; njihova brojnost se penjala na 45.400 ljudi.
 • 51 Ovakva bijaše brojnost sinova Izrailovih: 601.730.