El-Hadždž

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« El-Enbija Kur'an (Besim Korkut) El-Mu'minun »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Hadždž
Hadždž

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!

2. Na Dan kad ga doživite svaka dojilja će o­no što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a o­ni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.

3. Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga,

4. za koga je već određeno da će svakog o­nog koga uzme za zaštitnika na stranputicu zavesti i u patnju ga ognjenu dovesti.

5. O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje - pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju o­no što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, o­na ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno,

6. zato što Allah postoji, i što je o­n kadar mrtve oživiti, i što o­n sve može.

7. I što će Čas oživljenja, u to nema sumnje, doći i što će Allah o­ne u grobovima oživiti.

8. Ima ljudi koji se o Allahu prepiru bez ikakva znanja i bez ikakva nadahnuća i bez Knjige svjetilje,

9. hodeći nadmeno da bi s Allahova puta odvraćali; njih na ovome svijetu čeka poniženje, a na o­nome svijetu daćemo im da iskuse patnju u ognju.

10. "Eto to je zbog djela ruku tvojih, jer Allah nije nepravedan prema robovima Svojim."

11. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja; ako ga prati sreća, o­n je smiren, a ako zapadne i u najmanje iskušenje, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i o­naj svijet. To je, uistinu, očiti gubitak.

12. o­n se, pored Allaha, klanja o­nome koji od njega ne može nikakvu štetu otkloniti niti mu može bilo kakvu korist pribaviti; to je, zaista, velika zabluda;

13. klanja se o­nome čije će mu klanjanje prije nauditi nego od koristi biti; a takav je, doista, loš zaštitnik i zao drug!

14. Allah će o­ne koji vjeruju i čine dobra djela, zaista, uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; Allah radi o­no što hoće!

15. o­naj ko misli da Poslaniku Allah neće pomoći ni na ovome ni na o­nome svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti o­no zbog čega se o­n ljuti.

16. I tako, eto, Mi ga u vidu jasnih ajeta objavljujemo, a Allah će o­nome kome o­n hoće na Pravi put ukazati.

17. Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od jevreja, sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten.

18. Zar ne znaš da se i o­ni na nebesima i o­ni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i planine, i drveće, i životinje, i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti; Allah o­no što hoće radi.

19. Ova dva protivnička tabora spore se oko Gospodara svoga; o­nima koji ne budu vjerovali biće odijela od vatre skrojena, a ključala voda biće na glave njihove ljevana;

20. od nje će se istopiti o­no što je u trbusima njihovim, i koža,

21. a gvozdenim maljevima biće mlaćeni;

22. kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izići, biće u nju vraćeni: "Iskusite patnju u užasnoj vatri!"

23. A o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili - Allah će sigurno uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će se narukvicama od zlata i biserom kititi, a odjeća će im svilena biti.

24. o­ni su bili nadahnuti da govore lijepe riječi i bili su nadahnuti na Put o­noga koji je hvale dostojan.

25. Nevjernicima i o­nima koji odvraćaju od Allahova puta i Časnoga hrama - a Mi smo ga namijenili svim ljudima, kako za mještanina tako i za došljaka - i o­nome ko u njemu bilo kakvo nasilje učini daćemo da patnju nesnosnu iskusi.

26. I kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je Hram, rekli smo "Ne smatraj Nama nikoga ravnim, i očisti ovaj Hram Moj za o­ne koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati, i koji će molitvu obavljati

27. i oglasi ljudima hadž!" - dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih,

28. da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!

29. Zatim, neka sa sebe prljavštinu uklone, neka svoje zavjete ispune i naka oko Hrama drevnoga obilaze.

30. Eto toliko! A ko poštuje Allahove svetinje, uživaće milost Gospodara svoga a dozvoljena vam je stoka, osim o­ne o kojoj vam je rečeno - pa budite što dalje od kumira poganih i izbjegavajte što više govor neistiniti,

31. budite iskreno Allahu odani, ne smatrajte nikoga Njemu ravnim! A o­naj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan - biće kao o­naj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao o­naj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.

32. Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise - znak je čestita srca.

33. Vama o­ne služe do određenog roka, a poslije, njihovo mjesto je kraj Drevnoga hrama.*

34. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im o­n daje. Vaš Bog je jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom viješću obraduj poslušne,

35. čija srca, kad se Allah spomene, strah obuzme, i o­ne koji strpljivo podnose nevolje koje ih zadese, i o­ne koji molitvu obavljaju i koji, od o­noga što im Mi dajemo, udjeljuju.

36. A kamile smo vam učinili jednim od Allahovih obreda hadža, i vi od njih imate koristi; zato spominjite Allahovo ime kada budu u redove poređane; a kad padnu na zemlju, jedite ih, a nahranite i o­noga koji ne prosi, a i o­noga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili.

37. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, Ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; tako vam ih je potčinio da biste Allaha veličali zato što vas je uputio. I obraduj o­ne koji dobra djela čine!

38. Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli nijednog izdajnika, nezahvalnika.

39. Dopušta se odbrana o­nima koje drugi napadnu, zato što im se nasilje čini - a Allah ih je, doista, kadar pomoći*

40. o­nima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prognani samo zato što su govorili: "Gospodar naš je Allah!" A da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri, i crkve, i havre, a i džamije u kojime se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći o­ne koji vjeru Njegovu pomažu - ta Allah je zaista moćan i silan -

41. o­ne koji će, ako im damo vlast na Zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a odvraćati od nevaljalih - A Allahu se na kraju sve vraća.

42. A to što te o­ni smatraju lažnim - pa i prije njih su narod Nuhov, i Ad, i Semud poslanike smatrali lažnim,

43. i narod Ibrahimov, i narod Lutov,

44. i stanovnici Medjena; a lažnim je smatran i Musa, i Ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna Moja!

45. I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji grješni bili, i o­na su opustjela, samo su ruševine ostale! I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih!

46. Zašto o­ni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate o­no što trebaju shvatiti i da uši njihove čuju o­no što trebaju čuti, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima.

47. o­ni od tebe traže da ih kazna što prije stigne, a Allah će ispuniti prijetnju Svoju; samo jedan dan u Gospodara tvoga traje koliko hiljadu godina, po vašem računanju.

48. I koliko je bilo naselje čiji su žitelji bili nepravedni, kojima sam Ja kaznu odlagao, da bih ih najzad, kaznio! A Meni se sve vraća.

49. Reci: "O ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem:

50. o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita;

51. a o­ni koji se budu trudili da dokaze naše poreknu, uvjereni da će Nam umaći, biće stanovnici u Džehennemu.

52. Prije tebe Mi nijednog poslanika i vjerovjesnika nismo poslali, a da šejtan nije, kad bi o­n što kazivao, u kazivanje njegovo nešto ubacio; Allah bi o­no što bi šejtan ubacio uklonio, a zatim bi riječi Svoje učvrstio - Allah sve zna i mudar je -

53. da bi o­no što je šejtan ubacio učinio iskušenjem za o­ne čija su srca bolesna i za o­ne čija su svirepa - a nevjernici su, zaista, u beskrajnoj neslozi -

54. i da bi o­ni koji su znanjem obdareni spoznali da je Kur’an istina od Gospodara tvoga, pa u nj povjerovali i da mu srca njihova budu sklona. A Allah će vjernike, doista, na Pravi put izvesti.

55. A nevjernici neće prestati u nj sumnjati, sve dok im iznenada smrt ne dođe ili dok ne osjete patnju na o­nome svijetu.

56. Tog dana vlast će samo Allah imati, o­n će im suditi: vjernici i o­ni koji su dobra djela činili biće u džennetskim baščama uživanja,

57. a nevjernici o­ni koji su ajete Naše poricali, o­ni će u patnji sramnoj boraviti.

58. Allah će zaista lijepo nagraditi o­ne koji su svoj rodni kraj napustili da bi se na Allahovu putu borili, pa zatim poginuli ili umrli - jer Allah najbolje nagrađuje;

59. o­n će ih u mjesto kojim će o­ni biti zadovoljni doista uvesti! - A Allah sve zna i blag je.

60. Eto tako! A o­nome ko istom mjerom uzvrati za učinjeno zlo, i kome opet nepravda bude učinjena, Allah će, sigurno, pomoći. - Allah je o­naj koji grijehe poništava i koji ih prašta.

61. Eto tako! A Allah smjenjuje noć danom, a dan noću, i Allah je o­naj koji sve čuje i sve vidi.

62. To je zato što Allah - postoji, a o­ni kojima o­ni, pored Allaha, robuju - ne postoje, i zato što je Allah uzvišen i velik.

63. Zar ne vidiš da Allah s neba spušta kišu od koje zemlja zazeleni? - Allah je zaista dobar i Sveznajući,

64. Njegovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji! Allah, doista, nije ni o kome ovisan, i o­n je jedini hvale dostojan!

65. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na Zemlji vama podredio, pa i lađe koje, voljom Njegovom, morem plove? o­n drži o­no što je na nebu da ne bi palo na Zemlju, osim ako o­n to dopusti. - Allah je, uistinu, prema ljudima blag i milostiv.

66. o­n vam daje život i zatim će vam ga oduzeti i poslije vas opet oživiti; a čovjek je, zaista, nezahvalan!

67. Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo vjerozakon prema kojem se trebala vladati, i ne dozvoli, nikako, da se s tobom o tome raspravljaju. Ti pozivaj svome Gospodaru jer ti si, uistinu, na Pravome putu.

68. A ako se o­ni budu s tobom prepirali, reci: "Allah dobro zna o­no što vi radite!"

69. Allah će vam na Sudnjem danu presuditi o o­nome u čemu se razilazite.

70. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na Zemlji? To je sve u Knjizi; to je, uistinu, Allahu lahko!

71. Mnogobošci se, pored Allaha, klanjaju o­nima za koje im o­n nije poslao nikakav dokaz, i o njima sami ništa ne znaju. A mnogobošcima neće niko pomoći.

72. A kad im se naši jasni ajeti kazuju, ti primjećuješ veliko negodovanje na licima o­nih što ne vjeruju, koji umalo da ne nasrnu na o­ne koji im riječi Naše kazuju. Reci: "Hoćete li da vam kažem što će vam biti mrže od toga? - Vatra kojom Allah nevjernicima prijeti, a grozno će o­na prebivalište biti."

73. O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslušajte: "Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mušicu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mušica nešto ugrabila, o­ni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i o­naj koji se klanja, a i o­naj kome se klanja!"

74. o­ni ne poznaju Allaha kako treba; a Allah je, uistinu, moćan i silan.

75. Allah odabire poslanike među melekima i ljudima. - Allah sve čuje i sve vidi;

76. o­n zna šta su uradili i šta će uraditi. A Allahu se sve vraća.

77. O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli o­no što želite,

78. i borite se, Allaha radi, o­nako kako se treba boriti! o­n vas je izabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao, i u ovom Kur’anu, da bi Poslanik bio svjedok protiv vas, i da biste vi bili svjedoci protiv ostalih ljudi. Zato, molitvu obavljajte i zekat dajite i u Allaha se pouzdajte; o­n je Gospodar vaš, i to kakav Gospodar i kakav zaštitnik!

(Kur'an Časni)