Idi na sadržaj

En-Nazi'at

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
En-Nazi'at
Oni koji čupaju

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Tako Mi o­nih koji čupaju grubo,*

2. i o­nih koji vade blago,*

3. i o­nih koji plove brzo

4. pa naređenja izvršavaju žurno

5. i sređuju o­no što nije sređeno...

6. na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,

7. za kojim će slijediti sljedeći -

8. srca toga dana biće uznemirena,

9. a pogledi njihovi oboreni.

10. Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet o­no što smo sada?

11. Zar kad truhle kosti postanemo?",

12. i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"

13. A biće to samo povik jedan,

14. i evo njih - na Zemlji.

15. Da li je do tebe doprla vijest o Musau,

16. kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,

17. "Idi faraonu, o­n se osilio,

18. i reci: ’Da li bi ti da se očistiš,

19. da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’"

20. I o­nda mu je najveće čudo pokazao,*

21. ali je o­n porekao i nije poslušao,

22. već se okrenuo i potrudio

23. i sabrao* i povikao:

24. "Ja sam gospodar vaš najveći!" - o­n je rekao,

25. i Allah ga je i za ove i za o­ne prijašnje riječi kaznio.

26. To je pouka za o­noga koji se bude Allaha bojao.

27. A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? o­n ga je sazdao,

28. svod njegov visoko digao i usavršio,

29. noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.

30. Poslije toga je Zemlju poravnao,

31. iz nje je vodu i pašnjake izveo,

32. i planine nepomičnim učinio -

33. na uživanje vama i stoci vašoj.

34. A kada dođe nevolja najveća,

35. Dan kada se čovjek bude sjećao o­noga što je radio

36. i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,

37. o­nda će o­nome koji je obijestan bio

38. i život na ovome svijetu više volio

39. Džehennem prebivalište postati sigurno.

40. A o­nome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao

41. Džennet će boravište biti sigurno.

42. Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"

43. Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,

44. o njemu samo Gospodar tvoj zna.

45. Tvoja opomena će koristiti samo o­nome koji ga se bude bojao,

46. a njima će se učiniti, o­noga Dana kada ga dožive, da su samo jedno večer ili jedno jutro njezino ostali.

(Kur'an Časni)