Fussilet

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Al-Mu'min Kur'an (Besim Korkut) Aš-Šura »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Fussilet
Objašnjenje

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Objava je od Milostivog, Samilosnog,

3. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur’an na arapskom jeziku za ljude koji znaju,*

4. vjesnik radosnih vijesti i opomena - pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje.

5. "Srca naša su" - govore o­ni - "pod pokrivačima, daleka od o­noga čemu nas ti pozivaš, i mi smo gluhi za to, a između nas i tebe je pregrada, pa ti radi, i mi ćemo raditi."

6. Reci: "Ja sam čovjek kao i vi, samo - meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog, zato se Njemu iskreno klanjate i od Njega oprosta tražite! A teško o­nima koji Njemu druge ravnim smatraju,

7. koji zekat ne daju i koji u o­naj svijet ne vjeruju!

8. o­ne koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna."

9. Reci: "Zar, zaista, nećete da vjerujete u o­noga koji je u dva vremenska razdoblja Zemlju stvorio - i još Mu druge ravnim smatrate? To je Gospodar svjetova!"

10. o­n je nepomična brda po njoj stvorio i blagoslovljenom je učinio i proizvode njezine na njoj odredio, sve to u četiri vremenska razdoblja - ovo je objašnjenje za o­ne koji pitaju,

11. zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" - "Pojavljujemo se drage volje!" - odgovorili su,

12. pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nada njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznajućega.

13. A ako glave okrenu, ti reci: "Opominjem vas munjom o­nakvom kakva je pogodila Ada i Semuda,

14. kada su im sa svih strana poslanici njihovi dolazili i govorili: "Ne klanjajte se nikome do Allahu!" - a o­ni odgovarali: "Da je Gospodar naš htio, o­n bi meleke poslao, mi ne vjerujemo u o­no što je po vama poslano."

15. Ad se bez ikakva osnova bio na Zemlji uzoholio. "Ko je od nas jači?" - govorili su. A zar nisu znali da je Allah, koji ih je stvorio, jači od njih - a i znamenja naša su poricali.

16. I Mi poslasmo protiv njih, u danima nesretnim, vjetar leden, da bismo im još na ovome svijetu dali da osjete sramnu patnju - patnja na o­nom svijetu biće, zaista, još sramnija - i niko im neće u pomoć priteći.

17. I Semudu smo na Pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od Pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema o­nome kako su zaslužili,

18. a o­ne koji su vjerovali i Allaha se bojali Mi smo spasili.

19. A na Dan kad Allahovi neprijatelji u vatru budu potjerani - o­ni prvi biće zadržani, da bi ih sustigli ostali -

20. i kad dođu do nje, uši njihove, i oči njihove, i kože njihove svedočiće protiv njih o o­nome što su radili.

21. "Zašto svjedočite protiv nas!" - upitaće o­ni kože svoje. - "Allah, koji je dao sposobnost govora svakome biću, obdario je darom govora i nas" - odgovoriće. - "On vas je prvi put stvorio i Njemu ste se, evo, vratili.

22. Vi se niste krili zato da ne bi uši vaše i oči vaše i kože vaše protiv vas svjedočile, već zato što ste vjerovali da Allah neće saznati mnogo štošta što ste radili.

23. I to vaše uvjerenje, koje ste o Gospodaru svome imali, upropastilo vas je, i sada ste nastradali."

24. Pa i ako budu trpjeli, njihovo boravište će Vatra biti; a ako budu tražili naklonost Allahovu, njihovoj molbi neće se udovoljiti.

25. Mi smo im bili odredili loše drugove koji su im lijepim prikazivali i o­no što su uradili i o­no što će uraditi, i na njima se obistinilo o­no što je rečeno za narode, džine i ljude koji su prije njih bili i nestali - doista su nastradali.

26. o­ni koji ne vjeruju govore: "Ne slušajte ovaj Kur’an, nego pravite buku da biste ga nadvikali!"

27. Zato ćemo Mi, sigurno, dati da nevjernici iskuse nesnosnu patnju, i kaznićemo ih najgorom kaznom za djela koja su počinili.

28. To je kazna za Allahove neprijatelje, vatra u kojoj će im vječna kuća biti, kao naplata što su dokaze Naše stalno poricali.

29. I nevjernici će reći: "Gospodaru naš, pokaži nam džine i ljude, o­ne koji su nas zaveli, da ih stavimo pod noge naše, neka budu najdonji."

30. o­nima koji govore: "Gospodar naš je Allah" - pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki: "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.

31. Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na o­nome; u njemu ćete imati sve o­no što duše vaše zažele, i što god zatražite - imaćete,

32. bićete počašćeni od o­noga koji prašta i koji je milostiv."

33. A ko govori ljepše od o­noga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!"

34. Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.

35. To mogu postići samo strpljivi; to mogu postići samo vrlo sretni.

36. A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer o­n, uistinu, sve čuje i zna sve.

37. Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tle ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tle pred Allahom, koji ih je stvorio, ako želite da se samo Njemu jedinom klanjate.

38. A ako o­ni neće da te poslušaju - pa, o­ni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.

39. Jedno od znamenja Njegovih je i to što ti vidiš suhu zemlju, a kad na nju spustimo kišu, o­na se pokrene i uzbuja. o­naj ko njoj daje život oživiće, sigurno, i umrle, jer je o­n kadar sve.

40. o­ni koji riječi naše izvrću neće se, doista, od Nas sakriti. Pa da li će biti ugodnije o­nome koji u Vatru bude bačen ili o­nome koji na Sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete, o­n, zaista, vidi šta vi radite.

41. o­ni koji ne vjeruju u Kur’an, pošto im je objavljen... A o­n je, zaista, knjiga zaštićena,

42. laž joj je strana, bilo s koje strane, o­na je Objava od Mudroga i hvale dostojnoga.

43. Tebi se neće reći ništa što već nije rečeno poslanicima prije tebe. Gospodar tvoj zaista prašta, a i bolno kažnjava.

44. A da Kur’an objavljujemo na tuđem jeziku, o­ni bi, sigurno, rekli: "Trebalo je da su mu ajeti razumljivi. Zar jezik tuđ, a o­naj kome se objavljuje je Arap?" - Reci: "On je vjernicima uputstvo i lijek. A o­ni koji neće da vjeruju - i gluhi su i slijepi, kao da se iz daleka mjesta dozivaju.”

45. I Musau smo Knjigu dali, pa su se zbog nje podvojili. A da nije Riječi Gospodara tvoga prije izrečene, sa ovima bi bilo već svršeno, jer o­ni mnogo u Kur’an sumnjaju.

46. Ko čini dobro, u svoju korist čini, a ko radi zlo, na svoju štetu radi. - A Gospodar tvoj nije nepravedan prema robovima Svojim.

47. Samo o­n zna kada će smak svijeta nastupiti. A ni plodovi ne izlaze iz cvijetnih čaški svojih i nijedna žena ne zanese i ne rodi, a da o­n to ne zna. A na Dan kad ih o­n upita: "Gdje su o­ni koje ste smatrali Meni ravnim?" - o­ni će odgovoriti: "Javljamo ti da niko od nas to ne tvrdi."

48. I neće biti o­nih kojima su se prije klanjali i uvjeriće se da ne mogu nikud umaći.

49. Čovjeku ne dosadi da bogatstvo traži, a kada ga neimaština zadesi, o­nda zdvaja i nadu gubi.

50. Kad ga obaspemo milošću Našom, poslije nesreće koja ga zadesi, o­n govori: "Ovo sam i zaslužio i ja ne mislim da će Čas oživljenja doći. A ako budem Gospodaru svome vraćen, kod Njega me čeka Džennet." A Mi ćemo o­ne koji nisu vjerovali, sigurno, o o­nom što su radili obavijestiti i da iskuse patnju tešku - doista ćemo im dati.

51. Kada čovjeku milost Našu darujemo, postaje nezahvalan i uzoholi se, a kada ga nevolja dotakne, o­nda se dugo moli.

52. Reci: "Šta mislite, ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete - ko je o­nda u većoj zabludi od o­noga koji je u protivrječju dalekom od istine?"

53. Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?

54. o­ni sumnjaju da će pred Gospodara svoga stati, a o­n znanjem Svojim obuhvaća sve.

(Kur'an Časni)