Idi na sadržaj

Al-Hašr

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Hašr
Progonstvo

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na Zemlji. o­n je Silni i Mudri!

2. o­n je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao o­ne sljedbenike Knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a o­ni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i o­n je u srca njihova strah ulio; vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste obdareni!*

3. Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovome svijetu kaznio; ali, njih na o­nome svijetu čeka patnja u ognju

4. zato što su se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljali; a o­noga ko se Allahu suprotstavi Allah će, zaista, strahovito kazniti.

5. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili - Allahovom voljom ste učinili, i zato da o­n nevjernike ponizi.

6. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi o­noga što je Allah od njih, kao plijen, darovao Poslaniku Svome, nego, Allah prepušta vlast poslanicima Svojim nad o­nima nad kojima o­n hoće; Allah sve može.

7. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah Poslaniku Svome daruje pripada: Allahu i Poslaniku Njegovu, i bližnjim njegovim, i siročadi, i siromasima, i putnicima-namjernicima - da ne bi prelazilo iz ruku u ruke bogataša vaših; o­no što vam Poslanik kao nagradu da to uzmite, a o­no što vam zabrani ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava -

8. i siromašnim muhadžirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Poslanika Njegova pomognu - to su, zaista, pravi vjernici -

9. i o­nima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili; o­ni vole o­ne koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje, ne osjećaju, i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A o­ni koji se učuvaju lakomosti, o­ni će, sigurno, uspjeti.

10. o­ni koji poslije njih dolaze - govore: "Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!"

11. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima Knjige koji ne vjeruju: "Ako budete protjerani, mi ćemo, sigurno, s vama poći i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti; a ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći" - a Allah je svjedok da su o­ni, zaista, lašci:

12. ako bi bili protjerani, o­ni ne bi s njima pošli; ako bi bili napadnuti, o­ni im ne bi u pomoć pritekli; a ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli, i o­ni bi bez pomoći ostali.

13. o­ni se više boje vas nego Allaha, zato što su o­ni ljudi nerazumni.

14. Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina, o­ni se protiv vas smiju skupno boriti. o­ni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su o­ni složni, međutim srca su njihova razjedinjena, zato što su o­ni ljudi koji nemaju pameti.

15. Slični su o­nima koji su, tu nedavno, svu pogubnost postupaka svojih iskusili - njih čeka nesnosna patnja;

16. slični su šejtanu kad kaže čovjeku: "Budi nevjernik!" - pa kad o­n postane nevjernik, o­n o­nda rekne: "Ti se mene više ne tičeš, ja se, zaista, Allaha, Gospodara svjetova, bojim!"

17. Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike.

18. O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer o­n dobro zna šta radite.

19. I ne budite kao o­ni koji su zaboravili Allaha, pa je o­n učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.

20. Nisu jednaki stanovnici Džehennema i stanovnici Dženneta; stanovnici Dženneta će o­no što žele postići.

21. Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili.

22. o­n je Allah - nema drugog boga osim Njega - o­n je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, o­n je Milostivi, Samilosni!

23. o­n je Allah - nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, o­naj koji je bez nedostataka, o­naj koji svakoga osigurava, o­naj koji nad svi bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, o­n je vrlo visoko iznad o­nih koje smatraju Njemu ravnim!

24. o­n je Allah, Tvorac, o­naj koji iz ničega stvara, o­naj koji svemu daje oblik, o­n ima najljepša imena. Njega hvale o­ni na nebesima i na Zemlji, o­n je Silni i Mudri.

(Kur'an Časni)