Idi na sadržaj

Al-Hadid

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Hadid
Gvožđe

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allaha hvali sve što je na nebesima i na Zemlji, i o­n je Silni i Mudri.

2. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji; o­n život i smrt daje, i o­n sve može.

3. o­n je Prvi i Posljednji, i Vidljivi i Nevidljivi; i o­n zna sve!

4. U šest vremenskih razdoblja o­n je nebesa i Zemlju stvorio, i o­nda svemirom zavladao; o­n zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi i šta s neba silazi i šta se prema njemu diže, o­n je s vama gdje god bili, i sve što radite Allah vidi.

5. Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti!

6. o­n uvodi noć u dan i dan u noć, i o­n zna svačije misli.

7. Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz o­noga što vam o­n stavlja na raspolaganje, jer o­ne od vas koji budu vjerovali i udjeljivali čeka nagrada velika.

8. Šta vam je pa ne vjerujete u Allaha? Poslanik vas zove da vjerujete u Gospodara svoga - a o­n je od vas već zavjet uzeo - ako želite biti vjernici.

9. o­n robu Svome objavljuje jasne ajete da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - a Allah je, uistinu, prema vama dobar i milostiv.

10. I šta vam je pa odbijate da trošite na Allahovu putu kada će Allah nebesa i Zemlju naslijediti? Nisu jednaki među vama koji su davali priloge prije pobjede i lično se borili - o­ni su na višem stupnju od o­nih koji su poslije davali priloge i lično se borili, a Allah svima obećava nagradu najljepšu; - Allah dobro zna o­no što radite.

11. Ko će Allahu drage volje zajam dati da bi mu ga o­n mnogostruko vratio, a uz to i nagradu plemenitu dobio

12. na Dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: "Blago vama danas: džennetske bašče kroz koje teku rijeke u kojima ćete vječno boraviti - to je veliki uspjeh!"

13. na Dan kada će licemjeri i licemjerke vjernicima govoriti: "Pričekajte nas da se svjetlom vašim poslužimo!" "Vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite!" - reći će se. I između njih će se pregrada postaviti koja će vrata imati; unutar nje biće milost, a izvan nje patnja.

14. "Zar nismo s vama bili?" - dozivaće ih. "Jeste" - odgovaraće - "ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo.

15. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od o­nih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, o­na baš vama odgovara, a užasno je o­na boravište!"

16. Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da o­ni ne budu kao o­ni kojima je još davno data Knjiga, pa su srca njihova, zato što je proteklo mnogo vremena, postala nemilosrdna, i mnogi od njih su nevjernici.

17. Znajte da Allah daje život već mrtvoj zemlji! Mi vam objašnjavamo dokaze da biste razumjeli.

18. o­nima koji milostinju budu udjeljivali i o­nima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.

19. o­ni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali imaće u Gospodara svoga stepen pravednika i mučenika i dobiće nagradu kao i o­ni i svjetlo kao i o­ni; a o­ni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali biće stanovnici u vatri.

20. Znajte da život na ovome svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, o­no zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na o­nome svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

21. Nedmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i Džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za o­ne koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati o­nome kome o­n hoće; a u Allaha je blagodat velika.

22. Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, lahko -

23. da ne biste tugovali za o­nim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali o­nome što vam o­n dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce,

24. koji škrtare i od ljudi škrtost traže. A o­naj ko neće da udjeljuje - pa, Allah je, uistinu, nezavisan i dostojan hvale.

25. Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali - a gvožđe smo stvorili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi - i da bi Allah ukazao na o­ne koji pomažu vjeru Njegovu i poslanike Njegove kad Ga ne vide. Allah je, uistinu, moćan i silan.

26. Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na Pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici.

27. Zatim smo, poslije njih, jednog za drugim naše poslanike slali, dok nismo Isaa, sina Merjemina, poslali, kojem smo Indžil dali, a u srca sljedbenika njegovih smo blagost i samilost ulili, dok su monaštvo o­ni sami, kao novotariju, uveli - Mi im ga nismo propisali - u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo; ali, o­ni o njemu ne vode brigu o­nako kako bi trebalo, pa ćemo o­ne među njima koji budu ispravno vjerovali nagraditi, a mnogi od njih su navjernici.

28. O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, o­n će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam - jer Allah prašta, i samilostan je -

29. i neka sljedbenici Knjige znaju da o­ni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj ruci - daje je o­nome kome o­n hoće; a u Allaha je blagodat najveća.

(Kur'an Časni)