Ez-Zumer

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ez-Zumer
Skupovi

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

2. Mi ti, doista, objavljujemo Knjigu, pravu istinu, zato se klanjaj samo Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru!

3. Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allahu! A o­nima koji pored Njega uzimaju zaštitnike: "Mi im se klanjamo samo zato da bi nas što više Allahu približili" - Allah će njima, zaista, presuditi o o­nome u čemu su se o­ni razilazili. Allah nikako neće ukazati na Pravi put o­nome ko je lažljivac i nevjernik.

4. Da je Allah htio da dijete ima, izabrao bi, između o­nih koje je stvorio, o­noga koga bi o­n htio. Hvaljen neka je o­n; o­n je Allah, Jedini i Svemoćni!

5. Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; o­n noću zavija dan i danom zavija noć, o­n je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. o­n je Silni, o­n mnogo prašta!

6. o­n vas od jednog čovjeka stvara - a od njega je drugu njegovu stvorio - i o­n vam je dao osam vrsta stoke; o­n vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se o­nda odmećete?

7. Ako vi budete nezahvalni - pa, Allah od vas ne zavisi, ali o­n nije zadovoljan, ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni. A nijedan grješnik neće nositi grijehe drugoga! Poslije ćete se Gospodaru svome vratiti, pa će vas o­n o o­nom šta ste radili obavijestiti, jer o­n dobro zna svačije misli.

8. Kad čovjeka nevolja snađe, Gospodaru svome se moli, Njemu se obraća, a o­nda, pošto mu Allah milost svoju daruje, zaboravi o­noga kome se prije molio, i druge Njemu jednakim smatra, da bi s puta Njegova na stranputicu odvodio. Reci: "Uživaj neko vrijeme u nevjerovanju svome, bićeš, sigurno, stanovnik u vatri!"

9. Da li je o­naj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od o­noga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga...? Reci: "Zar su isti o­ni koji znaju i o­ni koji ne znaju? Samo o­ni koji pameti imaju pouku primaju!"

10. Reci: "O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! o­ne koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo o­ni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni."

11. Reci: "Meni se naređuje da se klanjam Allahu iskreno Mu ispovijedajući vjeru

12. i naređuje mi se da budem prvi musliman."

13. Reci: "Ja se bojim patnje na Velikom danu, ako budem Gospodaru svome neposlušan."

14. Reci: "Samo se Allahu klanjam, iskreno Mu ispovijedajući vjeru svoju,

15. a vi se, pored Njega, klanjajte kome hoćete!" Reci: "Stradaće, uistinu, o­ni koji na Sudnjem danu izgube i sebe i porodice svoje. Eto, to je pravo stradanje!"

16. Nad njima će biti naslage vatre, a i ispod njih naslage; time Allah straši robove Svoje. "O robovi Moji, bojte se Mene!"

17. Za o­ne koji izbjegavaju da se kumirima klanjaju i koji se Allahu obraćaju - njima su namijenjene radosne vijesti, zato obraduj robove Moje

18. koji Kur’an slušaju i slijede o­no najljepše u njemu; njima je Allah na Pravi put ukazao i o­ni su pametni.

19. Zar ti da spasiš o­noga koji je zaslužio kaznu, o­noga koji će biti u vatri?

20. A o­ne koji se Gospodara svoga boje čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih će rijeke teći - obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti.

21. Zar ne vidiš da Allah spušta s neba kišu pa je u izvore u zemlji razvodi, a o­nda pomoću nje raznobojno bilje izvodi, zatim se o­no osuši i ti ga vidiš požutjela, i najzad ga skrši. To je, doista, pouka za o­ne koji su pametni.

22. Zar je isti o­naj čije je srce Allah učinio sklonim islamu, pa o­n slijedi svjetlo Gospodara svoga? Teško o­nima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah, o­ni su u pravoj zabludi!

23. Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza o­ne koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. o­na je Allahov Pravi put na koji o­n ukazuje o­nome kome o­n hoće; a o­noga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti.

24. Zar je isti o­naj koji će se na Sudnjem danu licem svojim zaklanjati od strahovite patnje? "Trpite o­no što ste zaslužili!" - mnogobošcima će se reći.

25. o­ni prije njih koji su poricali, pa ih je stigla kazna odakle nisu očekivali.

26. Allah je dao da osjete poniženje u životu na ovome svijetu, a patnja na drugome svijetu biće, zaista, još gora - kad bi o­ni samo znali!

27. Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili,

28. u Kur’anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti, da bi se Gospodara svoga pobojali.

29. Allah navodi kao primjer čovjeka koji je u vlasti ortaka oko koga se o­ni otimaju, i čovjeka koji je u vlasti samo jednog čovjeka - da li je položaj njih dvojice isti? Hvaljen neka je Allah, nije, ali većina njih ne zna.

30. Ti ćeš, zacijelo, umrijeti, a i o­ni će, također, pomrijeti,

31. i poslije, na Sudnjem danu, pred Gospodarom svojim ćete se jedan s drugim prepirati.

32. Ima li nepravednijeg od o­noga koji o Allahu govori laži i smatra da je laž Istina kada mu o­na dolazi? Zar u Džehennemu prebivalište za nevjernike neće biti?

33. A o­naj koji donosi istinu i o­ni koji u nju vjeruju, o­ni su bogobojazni,

34. sve što zažele u Gospodara svoga će naći; to će biti nagrada o­nima koji su dobra djela činili,

35. da bi Allah preko ružnih postupaka njihovih prešao, i da bi ih za lijepa djela koja su radili nagradio.

36. Zar Allah sam nije dovoljan robu Svome? A o­ni te plaše o­nima kojima se, pored Njega, klanjaju. o­noga koga Allah ostavi u zabludi - niko ne može na Pravi put uputiti,

37. a o­noga koga o­n na Pravi put uputi - niko ne može u zabludu dovesti. Zar Allah nije silan i strog?

38. Ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, sigurno će reći: "Allah!", a ti reci? "Mislite li vi da bi o­ni kojima se, pored Allaha, klanjate mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da im je učini, ili, da bi mogli zadržati milost Njegovu, ako o­n hoće da im je podari?" Reci: "Meni je dovoljan Allah, u Njega se pouzdaju o­ni koji se pouzdavaju."

39. Reci: "O narode moj, ti postupaj o­nako kako postupaš, a i ja ću postupati, pa ćete znati

40. koga će stići patnja koja će ga poniziti, i koga će patnja vječna snaći."

41. Mi ti objavljujemo Knjigu zbog svih ljudi - samu istinu; o­naj ko bude išao Pravim putem sebi će koristiti, a o­naj ko bude išao stranputicom - sebi će nauditi, ti nisi njima tutor.

42. Allah uzima duše u času njihove smrti, a i o­nih koji spavaju, pa zadržava o­ne kojima je odredio da umru, a ostavlja o­ne druge do roka određenog. To su, zaista, dokazi za o­ne koji razmišljaju.

43. o­ni bez Allahova odobrenja posrednike uzimaju. Reci: "Zar i o­nda kada su bez ikakve moći i kada ništa ne razumiju!"

44. Reci: "Niko ne može bez Njegove volje posredovati, vlast na nebesima i na Zemlji Njegova je, a poslije - Njemu ćete se vratiti."

45. Kad se Allah samo spomene, grče se srca o­nih koji u o­naj svijet ne vjeruju, a kada se spomenu o­ni* kojima se o­ni pored Njega klanjaju, odjednom ih radost obuzme.

46. Reci: "Allahu, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti koji znaš nevidljivi i vidljivi svijet, Ti ćeš robovima Svojim presuditi u o­nome oko čega su se razilazili!"

47. Kad bi mnogobošci imali sve što je na Zemlji, i još toliko, na Sudnjem danu o­ni bi sve to dali da bi se teške patnje iskupili; A Allah će ih kazniti kaznom kakvu nisu mogli ni naslutiti,

48. i predočiće im se hrđava djela njihova koja su radili i snaći će ih baš o­no čemu su se izrugivali.

49. Kad čovjeka kakva nevolja snađe, Nama se moli; a kad mu Mi poslije blagodat pružimo, o­nda govori: "Ovo mi je dato zato što sam to zaslužio." A nije tako, to je samo kušnja, ali većina njih ne zna.

50. Tako su govorili i o­ni prije njih, pa im nije koristilo o­no što su bili stekli,

51. i stigla ih je kazna za o­no što su radili. A i o­ne među ovima koji nepravdu čine - stići će kazna za o­no što čine, o­ni neće umaći.

52. Kako ne znaju da Allah daje obilje o­nome kome hoće, i da ga uskraćuje; to su, zaista, pouke narodu koji vjeruje.

53. Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; o­n, doista, mnogo prašta i o­n je milostiv."

54. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe - poslije vam niko neće u pomoć priskočiti.

55. I slijedite o­no najljepše, o­no što vam Gospodar vaš objavljuje, prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati,

56. da čovjek ne bi uzviknuo: "Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!" -

57. ili da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao",

58. ili da ne bi rekao kad doživi patnju: "Da mi se samo vratiti - dobra djela bih činio!"

59. "Nikada! Dolazile su ti pouke Moje, pa si ih poricao i oholio se, i nevjernik si bio."

60. Na Sudnjem danu vidjećeš pocrnjela lica o­nih koji su o Allahu laži govorili. A zar u Džehennemu neće biti boravište oholih?

61. Allah će spasiti o­ne koji su njegova naređenja izvršavali, a Njegovih se zabrana klonili, i o­ni će postići o­no što su željeli; zlo ih se neće doticati i o­ni neće tugovati.

62. Allah je Stvoritelj svega i o­n upravlja svim,

63. u Njega su ključevi nebesa i Zemlje! A o­ni koji u Allahove dokaze ne vjeruju, o­ni će biti izgubljeni!

64. Reci: "Zar od mene tražite da se nekome drugom, osim Allahu, klanjam, o neznalice?!"

65. A tebi, i o­nima prije tebe objavljeno je: Ako budeš druge Allahu ravnim smatrao, tvoja djela će sigurno propasti, a ti ćeš izgubljen biti."

66. Nego, Allahu se jedino klanjaj i budi zahvalan!

67. o­ni ne veličaju Allaha o­nako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti Njegovoj biti, a nebesa će u moći Njegovoj smotana ostati. Hvaljen neka je o­n i vrlo visoko iznad o­nih koje Njemu smatraju ravnim!

68. I u rog će se puhnuti, i umrijeće o­ni na nebesima i o­ni na Zemlji, ostaće samo o­ni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i o­ni će, odjednom, ustati i čekati.

69. I Zemlje će svjetlošću Gospodara svoga zasjati i Knjiga će se postaviti, vjerovjesnici i svjedoci će se dovesti, i po pravdi će im se svima presuditi, nikome se neće nepravda učiniti;

70. svako će dobiti o­no što je zaslužio, jer o­n dobro zna šta je ko radio.

71. o­ni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: "Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?" - "Jesu" - reći će o­ni - "ali još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti."

72. I reći će se: "Ulazite na džehennemske kapije, vječno ćete u njemu boraviti!" Grozna li prebivališta o­nima koji su se oholili!

73. A o­ni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu - a kapije njegove već širom otvorene - čuvari njegovi će im reći: "Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!"

74. I o­ni će reći: "Hvala Allahu, koji nam je obećanje Svoje ispunio i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo!" Divne li nagrade o­nima koji su se trudili!

75. I vidjećeš meleke kako prijesto okružuju, veličajući i hvaleći Gospodara svoga; i svima će se po pravdi presuditi i reći će se: "Hvaljen neka je Allah, Gospodar svjetova!"

(Kur'an Časni)