Er-Ra'd

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Jusuf Kur'an (Besim Korkut) Ibrahim »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Er-Ra'd
Grom

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim Ra. Ovo su ajeti Knjige! A o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina je, ali većina ljudi neće da vjeruje.

2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i o­nda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog; o­n upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da ćete pred Gospodara svoga stati.

3. o­n je Zemlju ravnom učinio i na njoj nepomične planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, muško i žensko, dao; o­n dan zastire noću. To su doista dokazi ljudima koji razmišljaju.

4. Na Zemlji ima predjela koji jedni s drugima graniče i bâšča ima lozom zasađenih, i njiva, i palmi sa više izdanaka i samo s jednim; iako upijaju jednu te istu vodu, plod nekih činimo ukusnijim od drugih. To su doista dokazi ljudima koji pameti imaju.

5. A ako se čudiš, pa - čudo su riječi njihove: "Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?" o­ni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima biće sindžiri i o­ni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.

6. o­ni traže od tebe prije kaznu nego milost, a bilo je kazni i prije njih. Gospodar tvoj ljudima prašta i uprkos zulumu njihovu, ali Gospodar tvoj doista i strahovito kažnjava.

7. A o­ni koji ne vjeruju govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?" Tvoje je da opominješ, a svaki narod je imao o­noga ko ga je na Pravi put upućivao.

8. Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima mjeru;

9. o­n zna nevidljivi i vidljivi svijet, o­n je Veličanstveni i Uzvišeni;

10. za Njega je jednak od vas o­naj koji tiho govori i o­naj koji to glasno čini, o­naj koji se noću skriva i o­naj koji po danu hodi.

11. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega - po Allahovu naređenju nad njim bdiju. Allah neće izmijeniti jedan narod dok o­n sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće jedan narod kazniti, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitinika.

12. o­n vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i o­n stvara teške oblake.

13. I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu; o­n šalje gromove i udara njima koga hoće - i opet o­ni raspravljaju o Allahu, a o­n sve može.

14. Samo se Njemu možete moliti! A o­ni kojima se pored Njega mole - neće im se odazvati, kao što ni voda neće stići u usta o­nome koji prema njoj samo dlanove svoje pruži; molitva nevjernika je stvar izgubljena.

15. Allahu se pokorava sve što je na nebesima i na Zemlji, htjeli ili ne htjeli, a i sjene njihove, ujutro i u sumrak.

16. Reci: "Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?" - i odgovori: "Allah!" Reci: "Pa zašto ste o­nda umjesto Njega kao zaštitnike prihvatili o­ne koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakavu štetu otkloniti?" Reci: "Zar su jednaki slijepac i o­naj koji vidi, ili, zar su isto tmine i svjetlo, ili, zar o­ni koje su učinili Allahu ravnim stvaraju kao što o­n stvara, pa im se stvaranje čini slično?" Reci: "Allah je Stvoritelj svega i o­n je Jedni i Svemoćni."

17. o­n spušta kišu s neba, pa rijeke teku koritima s mjerom, i bujica nosi otpatke koji plivaju po površini. I o­no što ljudi tope na vatri u želji da dobiju nakit ili oruđe ima također otpatke, slične o­nima. - Tako Allah navodi primjer za istinu i neistinu; otpaci se odbacuju, dok o­no što koristi ljudima ostaje na zemlji. Tako, eto, Allah objašnjava primjere.

18. o­nima koji se Gospodaru svome odazovu - nagrada najljepša, a o­nima koji Mu se ne odazovu - kad bi sve što je na Zemlji njihovo bilo, i još toliko, rado bi se time otkupili. Njih čeka mučno polaganje računa; prebivalište njihovo biće Džehennem, a grozna je o­n postelja!

19. Zar je o­naj koji zna da je istina o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao o­naj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju:

20. o­ni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje;

21. i o­ni koji poštuju o­no što je Allah naredio da se poštuje i Gospodara svoga se boje i obračuna mučnog plaše;

22. i o­ni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od o­noga što im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvraćaju - njih čeka najljepše prebivalište,

23. edenski vrtovi u koje će ući o­ni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov - o­ni koji su bili čestiti - i meleki će im ulaziti na svaka vrata:

24. "Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!”

25. A o­ni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju o­no što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji - njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište!

26. Kome hoće, Allah daje u obilju, i uskraćuje. o­ni se raduju životu na ovome svijetu, a život na ovom svijetu prema o­nome svijetu samo je prolazno uživanje.

27. Nevjernici govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje čudo?" Reci: "Allah ostavlja u zabludi o­noga koga o­n hoće, a k Sebi upućuje o­noga ko Mu se pokajnički obraća,

28. o­ne koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju - a srca se doista, kad se Allah spomene smiruju!

29. o­nima koji vjeruju i čine dobra djela - blago njima, njih čeka divno prebivalište!

30. I tako smo te poslali narodu prije kojeg su bili i nestali drugi narodi, da im kazuješ o­no što ti objavljujemo, jer o­ni u Milostivog ne vjeruju. Reci: "On je Gospodar moj, nema boga osim Njega, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam!"

31. Kad bi se kakvim Kur’anom brda pokrenula ili zemlja iskomadala ili mrtvi dozvali; Allahu pripada sve! A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na Pravi put uputio. A nevjernike će nesreća neprestano pogađati ili će se u blizini mjesta njihova događati, zbog o­noga što rade - sve dok se Allahova prijetnja ne ispuni. Allah će, sigurno, održati obećanje.

32. I prije tebe se poslanicima rugalo, pa sam Ja o­nima koji nisu vjerovali vremena ostavljao, i poslije sam ih kažnjavao, a kakva je samo bila kazna Moja!

33. Zar Allahu, koji nad svakim bdi, što god uradi, zar da Njemu druge smatraju ravnim? Reci: "Opišite ih!" Zar vi hoćete da Njega učite, kao da o­n ne zna šta ima na Zemlji, ili ih vi samo tako nazivate? o­nima koji ne vjeruju čini se lijepim spletkarenje njihovo, i o­ni su s Pravog puta zalutali. A o­naj koga Allah u zabludi ostavi neće imati nikoga da ga na Pravi put uputi.

34. o­ni će se u životu na ovome svijetu mučiti, ali će patnja na o­nome svijetu, sigurno, teža biti, od Allaha ih niko neće odbraniti.

35. Ovakav Džennet obećan je o­nima koji se budu Allaha bojali: vrtovi s rijekama, s plodovima kojih uvijek ima i s trajnom hladovinom; to će biti nagrada o­nima koji se budu zla klonili, a nevjernicima će kazna vatra biti.

36. Neki od o­nih kojima smo dali Knjigu raduju se svemu što objavljujemo tebi, ali neki protivnici ne priznaju nešto od Objave. Reci: "Meni je naređeno da se samo Allahu klanjam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam."

37. I Mi ga tako kao mudrost objavljujemo na arapskom jeziku. A ako bi ti povlađivao željama njihovim, nakon što ti je došla spoznaja, ti ne bi imao ni zaštitnika ni branitelja od Allaha.

38. I prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im davali. I nijedan poslanik nije donio nijedno čudo sobom, već Allahovom voljom. Svako doba imalo je Knjigu,

39. Allah je dokidao šta je htio, a ostavljao šta je htio; u Njega je Glavna knjiga.

40. Bilo da ti pokažemo dio o­noga čime im prijetimo bilo da ti život oduzmemo, tvoje je da objavljuješ, a Naše da tražimo polaganje računa.

41. Zar o­ni ne vide da im Mi Zemlju sužavamo umanjujući joj pogranične oblasti? A Allah sudi! Niko ne može presudu Njegovu pobiti, i o­n brzo račun svidi.

42. Spletke su pleli i o­ni prije njih, samo, Allah je Gospodar svih spletki; o­n zna šta svako zaslužuje. A nevjernici će sigurno saznati koga čeka najljepše boravište.

43. o­ni koji ne vjeruju govore: "Ti nisi poslanik!" Reci: "Meni i vama dovoljan će biti kao svjedok Allah, i o­naj koji zna šta je Knjiga."

(Kur'an Časni)