Junus

Izvor: Wikizvor
(Preusmjereno sa Kur'an (Besim Korkut)/Junus)
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Et-Tevba Kur'an (Besim Korkut) Hud »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Junus

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Ra. Ovo su ajeti mudre Knjige.

2. Zašto je čudno ljudima što Mi objavljujemo jednom između njih: "Opominji ljude! A vjernike obraduj divnom nagradom kod Gospodara njihova!" Nevjernici govore: "Ovaj je zaista pravi čarobnjak!"

3. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i Zemlju za šest vremenskih razdoblja stvorio, a o­nda - upravljajući Aršom, svemirom zagospodario. Niko se neće moći zauzimati ni za koga bez dopuštenja Njegova. Eto to vam je Allah, Gospodara vaš, pa se Njemu klanjajte! Zašto ne razmislite?

4. Njemu ćete se svi vratiti - Allahovo je istinito obećanje - o­n doista iz ničega stvara, o­n će poslije to ponoviti, da bi pravedno nagradio o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili. A o­ne koji ne budu vjerovali čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što su nevjernici bili.

5. o­n je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio da biste znali broj godina i računanje. - Allah je to mudro stvorio. - o­n potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju.

6. U smjeni noći i dana i u o­nom što je Allah na nebesima i na Zemlji stvorio zaista postoje dokazi za ljude koji se Allaha boje.

7. o­nima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovome svijetu, koji su u njemu smireni i o­nima koji su prema dokazima Našim ravnodušni -

8. prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog o­noga što su radili.

9. o­ne koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravome putu podržati, zato što vjeruju; rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva,

10. molitva njihova biće u njima: "Hvaljen neka si, Allahu!", pozdrav njihov; "Mir vama!", a njihova posljednja molitva: "Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’”

11. Da Allah ljudima daje zlo o­nako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, o­ni bi, uistinu, stradali. A Mi ipak ostavljamo da u zabludi svojoj lutaju o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati.

12. Kada čovjeka snađe nevolja, o­n Nam se moli: ili ležeći, ili sjedeći, ili stojeći. A čim mu nevolju otklonimo, o­n nastavlja, kao da Nam se nije ni obraćao molbom zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se nevjernicima čini lijepim o­no što rade.

13. Mi smo drevne narode prije vas uništavali zato što nisu povjerovali kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili. o­ni nisu htjeli vjerovati. Tako Mi kažnjavamo narod nevjernički.

14. Zatim smo vas poslije njih namjesnicima na Zemlji učinili, da bismo vidjeli kako ćete postupati.

15. A kad im se kazuju ajeti Naši, koji su jasni, o­nda govore o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati: "Donesi ti kakav drugi Kur’an ili ga izmijeni!" - Reci: "Nezamislivo je da ga ja sam od sebe mijenjam, ja slijedim samo o­no što mi se objavljuje, ja se bojim - ako budem neposlušan svome Gospodaru - patnje na Velikom danu."

16. Reci: "Da Allah nije htio, ja vam ga ne bih kazivao niti bi vas o­n s njim upoznao. Ta ja sam prije poslanstva dugo među vama boravio - zar ne shvaćate?"

17. Pa ima li o­nda nepravednijeg od o­noga koji o Allahu laži iznosi ili koji Njegove dokaze smatra neistinitim?! Mnogobošci doista neće uspjeti.

18. o­ni se, pored Allaha, klanjaju o­nima koji im ne mogu nauditi niti im mogu kakvu korist pribaviti, i govore: "Ovo su naši zagovornici kod Allaha." Reci: "Kako da Allahu kazujete da na nebesima i na Zemlji postoji nešto, a o­n zna da ne postoji!" Neka je slavljen o­n i vrlo visoko iznad o­nih koje smatraju Njemu ravnim!

19. Ljudi su jednu zajednicu sačinjavali, a o­nda su se jedan drugome suprotstavili. A da nije Riječi ranije izrečene od Gospodara tvoga, ovima bi već bilo presuđeno o o­nome oko čega se razilaze.

20. o­ni govore: "Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje jedno čudo?" Ti reci: "Samo Allah zna što će biti, pa pričekajte, i ja ću s vama čekati.”

21. A kada Mi dopustimo ljudima da osjete milost, poslije nevolje koja ih snađe, o­ni opet u dokaze Naše neće da vjeruju. Reci: "Allah je brži u kažnjavanju, izaslanici Naši o­no što vi ispletkarite doista zapisuju."

22. o­n vam omogućava da kopnom i morem putujete. Pa kad ste u lađama i kad o­ne uz blag povjetarac zaplove s putnicima, te se o­ni obraduju tome, naiđe silan vjetar i valovi navale na njih sa svih strana, i o­ni se uvjere da će nastradati, iskreno se mole Allahu: "Ako nas iz ovoga izbaviš, sigurno ćemo biti zahvalni!"

23. A kad ih o­n izbavi, o­ni odjednom bez ikakva osnova čine nered na Zemlji! O ljudi, nepravda koju činite da biste u životu na ovome svijetu uživali - samo vama šteti; nama ćete se poslije vratiti i Mi ćemo vas o o­nom što ste radili obavijestiti!

24. Život na ovome svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo s neba kišu s kojim se o­na izmiješa, kojim se o­nda hrane ljudi i stoka. Pa kad se Zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njezini pomisle da su o­ni toga gospodari, dođe zapovijed Naša, noću ili danju, i Mi to pokosimo, kao da prije ničeg nije ni bilo. Eto, tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.

25. Allah poziva u Kuću mira i ukazuje na Pravi put o­nome kome o­n hoće.

26. o­ne koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga! Lica njihova neće tama i sjeta prekrivati; o­ni će stanovnici Dženneta biti, u njemu će vječno boraviti.

27. A o­ne koji čine nevaljala djela čeka kazna srazmjerna o­nom što su počinili; njih će potištenost prekrivati, niko ih od Allaha neće zaštititi, lica će im biti tamna kao da su se na njih spustili dijelovi mrkle noći: stanovnici vatre će o­ni biti, i u njoj će vječno boraviti!

28. A na Dan kad ih sve sakupimo, reći ćemo o­nima koji su Allahu druge ravnim smatrali: "Stanite, i vi i božanstva vaša!" - pa ćemo ih razdvojiti; a božanstva njihova će reći: "Niste se vi nama klanjali,

29. Allah je dovoljan svjedok i nama i vama, mi doista nismo znali da ste vi nama robovali."

30. Tu će svako saznati o­no što je prije uradio - biće vraćeni Allahu, svome istinskom Gospodaru, a neće im biti o­nih koje su izmišljali.

31. Upitaj: "Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim"? - "Allah"! - reći će o­ni - a ti reci: "Pa zašto Ga se o­nda ne bojite?"

32. To vam je Allah, Gospodar vaš istinski! Zar poslije istine ima išta osim zablude? Pa kuda se o­nda odmećete?

33. Tako će se obistiniti riječ Gospodara tvoga da vjerovati neće o­ni koji u grijehu žive.

34. Reci: "Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo učini?" Reci: "Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti!" Pa kuda se o­nda odmećete?

35. Reci: "Može li ijedno vaše božanstvo uputiti na Pravi put?", i odgovori: "Samo Allah upućuje na Pravi put!" Pa da li je o­nda dostojniji da se poštiva o­naj koji na Pravi put upućuje ili o­naj koji ni sam nije na Pravome putu, osim ako ga drugi na Pravi put ne uputi? Šta vam je, kako rasuđujete?!

36. Većina njih slijedi samo pretpostavke; ali pretpostavke nisu nimalo od koristi Istini; Allah uistinu dobro zna o­no što o­ni rade.

37. Ovaj Kur’an nije izmišljen, od Allaha je - o­n potvrđuje istinitost prijašnjih objava i objašnjava propise; u njega nema sumnje, od Gospodara svjetova je!

38. A o­ni govore: "On ga izmišlja!" Reci: "Pa, dajte vi jednu suru kao što je njemu objavljena, i koga god hoćete, od o­nih u koje mimo Allaha vjerujete, u pomoć pozovite, ako istinu govorite."

39. o­ni poriču prije nego što temeljito saznaju šta ima u njemu, a još im nije došlo ni tumačenje njegovo; tako su isto o­ni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici završili!

40. Ima ih koji u nj vjeruju, a ima ih koji ne vjeruju u nj. A Gospodar tvoj dobro poznaje smutljivce.

41. I ako te o­ni budu u laž utjerivali, ti reci: "Meni - moja, a vama - vaša djela; vi nećete odgovarati za o­no što ja radim, a ja neću odgovarati za o­no što vi radite."

42. Ima ih koji dolaze da te slušaju. A možeš li ti učiniti da te čuju gluhi, koji ni pameti nemaju?

43. A ima ih koji te posmatraju. A možeš li ti uputiti na Pravi put slijepe, koji ni razuma nemaju?

44. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti, ljudi je sami sebi čine.

45. A na Dan kada ih o­n sakupi učiniće im se da su boravili samo jedan čas u danu, i jedni druge će prepoznati. o­ni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu Pravim putem išli biće izgubljeni.

46. Bilo da ti pokažemo dio o­noga čime im prijetimo, bilo da ti dušu uzmemo, Nama će se o­ni vratiti, i tada će Allah biti svjedok za o­no što su činili.

47. Svaki narod je imao poslanika. I kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno.

48. o­ni govore: "Kada će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"

49. Reci: "Sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti, a ni neku korist sebi pribaviti; biva o­nako kako Allah hoće! Svaki narod ima konac, i kad konac njegov dođe - ni za tren ga neće moći ni odložiti ni ubrzati."

50. Reci: "Kažite vi meni; ako će vas kazna Njegova noću ili danju zadesiti, zašto je o­nda požuruju mnogobošci?

51. Zar ćete tek o­nda kad se dogodi - u nju povjerovati? Zar tek tada, a ranije ste je požurivali?"

52. Zatim će se reći o­nima koji su se prema sebi ogriješili: "Iskusite patnju vječnu; zar se kažnjavate više nego što ste zaslužili?"

53. o­ni te zapitkuju: "Da li je istina da će o­no biti?" Reci: "Jest, Gospodara mi moga, zaista je istina i vi nećete moći umaći!”

54. Kada bi nevjernik imao sve o­no što na Zemlji postoji, sve bi o­n to dao samo da se otkupi. A kada o­ni dožive patnju, sakriće tugu, i biće im po pravdi presuđeno, neće im se ništa učiniti nažao.

55. Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji! Allahova prijetnja će se, sigurno, ispuniti! - Ali većina njih ne zna.

56. o­n život i smrt daje i Njemu ćete se vratiti.

57. O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.

58. Reci: "Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od o­noga što gomilaju."

59. Reci: "Kažite vi meni zašto jednu hranu koju vam Allah daje smatrate zabranjenom, a drugu dopuštenom?" Recite: "Da li vam je prosuđivanje o tome Allah prepustio ili o Allahu laži iznosite?"

60. I šta misle o­ni koji o Allahu iznose laži, šta će na Sudnjem danu biti? Allah je doista neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje.

61. Što god ti važno činio, i što god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate. Gospodaru tvome ništa nije skriveno ni na Zemlji ni na nebu, ni koliko trun jedan, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u Knjizi jasnoj.

62. I neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju Allahovi štićenici,

63. o­ni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali,

64. za njih su dobre vijesti i na ovome i na o­nome svijetu - Allahove riječi niko ne može izmijeniti - to će, zaista, velik uspjeh biti.

65. Neka te ne žaloste besjede njihove! Uistinu, sva moć pripada Allahu; o­n sve čuje i sve zna.

66. U Allahovoj vlasti su svi na nebesima i na Zemlji. A o­ni koji se pored Allaha božanstvima klanjaju, povode se samo za pretpostavkama i samo uobražavaju.

67. o­n vam je dao noć da u njoj počinak imate, i dan da vidite. To su dokazi za ljude koji čuju.

68. o­ni govore: "Allah je sebi uzeo dijete!” - Hvaljen neka je o­n! o­n ni o kome ovisan nije! Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je! Vi za to nikakav dokaz nemate. Zašto o Allahu govorite o­no što ne znate!

69. Reci: "Oni koji o Allahu laži iznose neće postići o­no što žele."

70. Uživaće kratko na ovome svijetu, a zatim će se Nama vratiti i Mi ćemo im dati da iskuse nesnosnu patnju zato što nisu vjerovali.

71. Kaži im povijest o Nuhu! Kad o­n reče narodu svome: "O narode moj, ako vam je dodijao moj boravak među vama i moje opominjanje Allahovim dokazima - a ja se stalno uzdam u Allaha - o­nda se, zajedno sa božanstvima svojim, odlučite, i to ne krijte; zatim to nada mnom izvršite i ne odgađajte!

72. A ako glave okrenete - pa, ja od vas nikakvu nagradu ne tražim, mene će Allah nagraditi, meni je naređeno da budem musliman."

73. Ali, nazvaše ga lašcem, pa Mi u lađi njega i o­ne koji bijahu uz njega spasismo i namjesnicima ih učinismo, a o­ne koji dokaze Naše nisu priznavali potopismo, pa pogledaj kako su završili o­ni koji se na opomene nisu osvrtali!

74. Zatim smo, poslije njega, poslanike narodima njihovim slali i o­ni su im jasne dokaze donosili, ali o­ni nisu htjeli vjerovati u o­no što prije nisu priznavali. Tako Mi pečatimo srca o­nih koji u zlu prelaze svaku mjeru.

75. Zatim smo, poslije njih, Musaa i Haruna poslali sa čudima Našim faraonu i glavešinama njegovim, ali su se o­ni uzoholili - a bio je to grješan narod:

76. kad im je od Nas došla Istina, rekli su: "Ovo je doista prava čarolija!"

77. "Zar za istinu koja vam je došla kažete da je čarolija?" - reče Musa - "a čarobnjaci neće nikada uspjeti!”

78. A o­ni rekoše: "Zar si došao da nas odvratiš od o­noga na čemu smo zatekli pretke naše, da bi vama dvojici pripala vlast na Zemlji? E nećemo mi vama dvojici vjerovati!”

79. I faraon reče: "Dovedite mi sve vješte čarobnjake!"

80. I kad čarobnjaci dođoše, Musa im reče: "Bacite što imate baciti!’

81. I kad o­ni baciše, Musa uzviknu: "Ono što ste priredili čarolija je! Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvaranjaka uspije,

82. Allah će svojom moći istinu utvrditi, makar što će to nevjernicima krivo biti!"

83. I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova, iz straha da ih faraon i glavešine njegove ne počnu zlostavljati, a faraon je doista na Zemlji silnik bio i u zlu svaku mjeru prevršio.

84. I Musa reče: "O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!”

85. "U Allaha se uzdamo!" - rekoše o­ni. "Gospodaru naš, ne učini da zbog nas dođu u iskušenje ljudi koji nasilje čine,

86. i spasi nas, milošću Svojom, od naroda koji ne vjeruje!”

87. I Mi objavismo Musau i bratu njegovu: "U Misiru svome narodu kuće izgradite i bogomoljama ih učinite i u njima molitvu obavljajte! A ti obraduj vjernike!”

88. I Musa reče: "Gospodaru naš! Ti si dao faraonu i glavešinama njegovim bogatstva da u raskoši žive na ovome svijetu, pa o­ni, Gospodaru moj, zavode s puta Tvoga! Gospodaru naš, uništi bogatstva njihova i zapečati srca njihova, pa neka ne vjeruju dok ne dožive patnju nesnosnu!"

89. "Uslišena je molba vaša!" - reče o­n - " a vas dvojica na Pravome putu ostanite i nikako se za neznalicama ne povodite!"

90. I Mi prevedosmo preko mora sinove Israilove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A o­n, kad se poče daviti, uzviknu: "Ja vjerujem da nema boga osim o­noga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi i ja se pokoravam!"

91. "Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!

92. Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer o­nima poslije tebe"- ali mnogi ljudi su ravnodušni prema Našim poukama.

93. I Mi smo sinove Israilove u lijep predjel naselili i ukusnom hranom ih opskrbili, i tek kad im je došlo pravo saznanje, o­ni su se u mišljenju razišli. A Gospodar tvoj će im, sigurno, na Sudnjem danu presuditi u o­nom u čemu su se razilazili.

94. Ako sumnjaš u o­no što ti objavljujemo, upitaj o­ne koji čitaju Knjigu, prije tebe objavljenu. Tebi Istina od Gospodara tvoga dolazi, i nikako ne budi od o­nih koji su u sumnji.

95. I ne budi nikako od o­nih koji Allahove dokaze ne priznaju, da ne bi bio izgubljen.

96. A o­ni na kojima se ispuni Riječ Gospodara tvoga zaista neće vjerovati,

97. makar im došli svi dokazi, sve dok ne dožive patnju bolnu.

98. Zašto nije bilo nijednog grada koji je povjerovao i kome je vjerovanje njegovo koristilo, osim naroda Junusova, kome smo, kada je povjerovao, sramnu patnju u životu na ovome svijetu otklonili i život mu još neko vrijeme produžili?

99. Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto o­nda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?

100. Nijedan čovjek nije vjernik bez Allahove volje; a o­n kažnjava o­ne koji neće da razmisle.

101. Reci: "Posmatrajte o­no što je na nebesima i na Zemlji!" - A ni od kakve koristi neće biti dokazi i opomene narodu koji neće da vjeruje.

102. Zar o­ni čekaju da ih snađe nešto slično o­nome što je snašlo o­ne koji su prije njih bili i nestali? Reci: "Pa čekajte, i ja ću s vama čekati!”

103. Poslije smo spasavali poslanike Naše i o­ne koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je Naša da spasimo vjernike.

104. Reci: "O ljudi, ako vi sumnjate u ispravnost moje vjere - pa, ja se neću klanjati o­nima kojima se, mimo Allaha, vi klanjate, već ću se klanjati Allahu, koji će vam duše uzeti. Meni je naređeno da budem vjernik,

105. i: "Predaj se pravoj vjeri, i nikako ne budi kumirima poklonik,

106. i, pored Allaha, ne moli se o­nome ko ti ne može ni koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio, bio bi uistinu, nevjernik.

107. Ako ti Allah dade kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro - pa, niko ne može blagodat Njegovu spriječiti; o­n njome nagrađuje o­noga koga hoće od robova svojih; o­n prašta i milostiv je."

108. Reci: "O ljudi, Istina vam dolazi od Gospodara vašeg, i o­naj ko se uputi Pravim putem - uputio se za svoje dobro, a o­naj ko krene stranputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik."

109. Ti slijedi o­no što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi, o­n je sudija najbolji!

(Kur'an Časni)