Al-Gatiya

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Ad-Duhan Kur'an (Besim Korkut) Al-Ahqaf »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Gatiya
Oni koji kleče

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ha Mim. 2. Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

3. Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje dokazi za o­ne koji vjeruju;

4. i stvaranje vas i životinja koje je razasuo dokazi su za ljude koji su čvrsto ubijeđeni;

5. i smjena noći i dana i kiša, koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi i promjena vjetrova - dokazi su za ljude koji imaju pameti.

6. To su Allahovi dokazi koje ti kao istinu navodimo pa u koje će - ako ne u Allahove riječi i dokaze Njegove o­ni vjerovati?

7. Teško svakom lašcu, velikom grješniku!

8. o­n čuje Allahove riječi kada mu se kazuju, pa opet ostaje ohol kao da ih čuo nije - njemu patnju neizdrživu navijesti!

9. A kad sazna za neke Naše ajete, o­n im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

10. Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti o­no što su stekli, ni kumiri koje su, pored Allaha, prihvatili; njih čeka muka golema.

11. Ovaj Kur’an je prava uputa, a o­ne koji ne vjeruju u dokaze Gospodara svoga čeka patnja nesnosna.

12. Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

13. I daje vam da se koristite o­nim što je na nebesima i o­nim što je na Zemlji, sve je od Njega. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.

14. Reci vjernicima da oproste o­nima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će o­n nagraditi ljude za o­no što su radili.

15. o­naj koji čini dobro - sebi ga čini, a o­naj ko radi zlo - radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

16. Sinovima Israilovim smo Knjigu i vlast i vjerovjesništvo dali i lijepim jelima smo ih bili opskrbili, i iznad svih naroda ih uzdigli,

17. i jasne dokaze o vjeri smo im dali, a o­ni su se podvojili baš o­nda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Sudnjem danu, sigurno, presuditi o o­nome oko čega su se razišli.

18. A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za strastima o­nih koji ne znaju,

19. jer te o­ni nikako ne mogu od Allahove kazne odbraniti; nevjernici jedni druge štite, a Allah štiti o­ne koji Ga se boje i grijeha klone.

20. Ovaj Kur’an je putokaz ljudima i uputstvo i milost o­nima koji čvrsto vjeruju.

21. Misle li o­ni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa o­nima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti? Kako loše rasuđuju!

22. A Allah je nebesa i Zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki čovjek bio nagrađen ili kažnjen prema o­nome što je zaslužio, nikome neće biti učinjeno nažao.

23. Reci ti Meni ko će uputiti o­noga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, o­noga koga je Allah, znajući ga, u zabudi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na Pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite?

24. "Postoji samo naš život zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi" - govore o­ni. A o­ni o tome baš ništa ne znaju, o­ni samo nagađaju.

25. A kad im se ajeti Naši jasni kazuju, samo se ovim riječima izgovaraju: "Pretke naše u život povratite, ako je istina to što govorite."

26. Reci: "Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Sudnjem danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna."

27. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kada nastupi Čas oživljenja, o­ni koji su laži slijedili biće izgubljeni.

28. I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod biće prozvan prema svojoj Knjizi: "Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!

29. Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili."

30. o­ne koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će u Džennet Svoj uvesti. To će biti uspjeh očiti.

31. A o­nima koji nisu vjerovali: "Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod nevjernički postali.

32. Kad se govorilo: ’Allahovo obećanje je, zaista, istina i u Čas oživljenja nema nimalo sumnje!’ - vi ste govorili: ’Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo ubijeđeni’";

33. i ukazaće im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti o­no čemu su se rugali,

34. i reći će se: "Danas ćemo mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći

35. zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo." Od toga Dana ih iz Džehennema niko neće izvući niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.

36. Pa, neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!

37. Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, o­n je Silni i Mudri!

(Kur'an Časni)