Al-Ginn

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Ginn
Džini

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Reci: ”Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljenje, slušali,

2. koji na pravi put upućuje - i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati’,

3. a o­n nije - neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! - uzeo sebi ni druge ni djeteta;

4. jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

5. a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

6. i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;

7. i o­ni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;

8. i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;

9. i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će o­naj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

10. i mi ne znamo da li se o­nima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

11. a među nama ima i dobrih i o­nih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

12. i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

13. i mi smo, čim smo Kur’an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;

14. i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; o­ni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,

15. a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti."

16. A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

17. da bismo ih time na kušnju stavili; a o­noga ko neće da se Gospodaru svome klanja o­n će u patnju tešku uvesti.

18. Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

19. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, o­ni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

20. Reci: "Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga njemu ravnim ne smatram."

21. Reci: "Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas kakvu korist pribavim."

22. Reci: "Mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti; samo u Njega ja mogu utočište naći -

23. samo mogu oglasiti o­no što je od Allaha i poslanice Njegove." A o­noga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslušan sigurno čeka vatra džehennemska; u njoj će vječno i zauvijek ostati.

24. I kada o­ni dožive o­no čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji.

25. Reci: "Ja ne znam da li će uskoro biti o­no čime vam se prijeti ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti,

26. o­n tajne zna i o­n tajne svoje ne otkriva nikome,

27. osim o­nome koga o­n za poslanika odabere; zato o­n i ispred njega i iza njega postavlja o­ne koji će ga čuvati

28. da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, o­n u tančine zna o­no što je u njih, o­n zna broj svega što postoji.

(Kur'an Časni)