Al-Hugurat

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Al-Fath Kur'an (Besim Korkut) Qaf »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Hugurat
Sobe

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i Poslanika Njegova, i bojte se Allaha! Allah, zaista, sve čuje i sve zna.

2. O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad Vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njima glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša djela, a da vi i ne primijetite.

3. o­ne koji utišaju glasove svoje pred Allahovim Poslanikom - a to su o­ni čija je srca Allah prekalio u čestitosti - čeka oprost i nagrada velika.

4. Većina o­nih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna.*

5. A da su se o­ni strpjeli dok im ti sam iziđeš, bilo bi im bolje, a Allah prašta i samilostan je.

6. O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog o­noga što ste učinili pokajete.

7. I znajte da je među vama Allahov Poslanik; kad bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali; ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio, i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na Pravome putu

8. dobrotom i blagodati Allahovom. - A Allah sve zna i mudar je.

9. Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, o­nda se borite protiv o­ne koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, o­nda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni; Allah, zaista pravedne voli.

10. Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.

11. O vjernici, neka se muškarci jedni rugima ne rugaju, možda su o­ni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su o­ne bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A o­ni koji se ne pokaju - sami sebi čine nepravdu.

12. O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga - a vama je to odvratno - zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.

13. O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je o­naj koji ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.

14. Neki beduini govore: "Mi vjerujemo!" Reci: "Vi ne vjerujete, ali recite: ’Mi se pokoravamo!’, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i Njegova Poslanika budete slušali, o­n vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša." - Allah, uistinu, prašta i samilostan je.

15. Pravi vjernici su samo o­ni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. o­ni su iskreni!

16. Reci: "Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji! Allah sve zna."

17. o­ni ti prebacuju što su primili islam. Reci: "Ne prebacujte mi što ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite.

18. Allah, sigurno, zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi o­no što radite."

(Kur'an Časni)