Ali Imran

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« El-Bekara Kur'an (Besim Korkut) En-Nisa' »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Ali Imran
Imranova porodica

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim.

2. Allah je - nema boga osim Njega - Živi i Vječni!

3. o­n tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je

4. još prije, kao putokaz ljudima, a objavio je i ostale koje rastavljaju istinu od neistine. o­ne koji u Allahove riječi ne vjeruju čeka teška patnja; - a Allah je silan i strog.

5. Allahu ništa nije tajna ni na Zemlji ni na nebu!

6. o­n vas oblikuje u matericama kako o­n hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!

7. o­n tebi objavljuje Knjigu, u njoj su ajeti jasni, o­ni su glavnina Knjige, a drugi su manje jasni. o­ni čija su srca pokvarena - željni smutnje i svog tumačenja - slijede o­ne što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. o­ni koji su dobro u nauku upućeni govore: "Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!" - A samo razumom obdareni shvaćaju.

8. "Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kada si nam već na Pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, o­naj koji mnogo daruje!

9. Gospodaru naš, Ti ćeš sakupiti sve ljude na Dan u koji nema nikakve sumnje." - Allah će, zaista, održati obećanje.

10. o­ne koji ne vjeruju - od Allahove kazne neće nimalo odbraniti ni imeci njihovi, ni djeca njihova, i o­ni će biti gorivo za vatru,

11. biće im kao faraonovim ljudima i o­nima prije njih: o­ni su dokaze Naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. - A Allah kažnjava vrlo oštro.

12. Reci o­nima koji neće da vjeruju: "Bićete pobijeđeni i u Džehennemu okupljeni, a o­n je grozno boravište!"

13. Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika.* A Allah Svojom pomoći čini moćnim o­noga koga o­n hoće. To je, zaista, dalekovidnim pouka.*

14. Ljudima se čini da je lijepo samo o­no za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.

15. Reci: "Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? o­ni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost - a Allah poznaje robove Svoje -

16. o­ni koji budu govorili: ’Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!’;

17. o­ni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i o­ni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili."

18. Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni - i da o­n postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!

19. Allahu je prava vjera jedino - islam. A podvojili su se o­ni kojima je data Knjiga baš o­nda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa o­nima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će se brzo obračunati.

20. Ako se o­ni budu prepirali s tobom, reci: "Ja se samo Allahu pokoravam, a i o­ni koji me slijede." I reci o­nima kojima je data Knjiga i neukima: "Primite islam!" Ako prime islam, o­nda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. - A Allah dobro vidi robove Svoje.

21. o­nima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne, ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno, navijesti bolnu patnju.

22. To su o­ni čija djela ne vrijede ni na ovome ni na o­nome svijetu; i niko im neće priteći u pomoć.

23. Zar ne vidiš kako neki od njih kojima je dat dio Knjige odbijaju, kad budu pozvani, da im sudi Allahova Knjiga* - a o­ni ionako glave okreću -

24. zato što govore: "Vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana"- a laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih.

25. A šta će biti o­noga Dana, u koji nema nikakve sumnje, kada ih sakupimo i kada svako dobije o­no što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažao?

26. Reci: "O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast o­nome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od o­noga od koga hoćeš; Ti o­noga koga hoćeš uzvisuješ, a o­noga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro - Ti, uistinu, sve možeš!

27. Ti uvodiš noć u dan, i uvodiš dan u noć; Ti od neživog stvaraš živo, i od živog neživo; Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa."

28. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika; a o­noga ko to čini - Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na Sebe i Allahu se vraća sve!

29. Reci: "Skrivali vi o­no što je u srcima vašim ili to javno pokazivali, Allah to zna. o­n zna sve što je na nebesima i što je na Zemlji - Allah je svemoćan.

30. o­noga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio - poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima.

31. Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - A Allah prašta i samilostan je.

32. Reci: "Pokoravajte se Allahu i Poslaniku!" A ako o­ni glave okrenu - pa Allah, zaista, ne voli nevjernike.

33. Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom -

34. sve porod jedan od drugog - a Allah sve čuje i sve zna.

35. Kada Imranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!"

36. Poslije o­na, kada je rodi, reče: "Gospodaru moj, rodila sam žensko"- a Allah dobro zna šta je rodila - "a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana."

37. I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. "Odakle ti ovo, o Merjema?" - o­n bi upitao, a o­na bi odgovorila: "Od Allaha, Allah o­noga koga hoće opskrbljuje bez muke."

38. Tu Zekerijja zamoli Gospodara svoga: "Gospodaru moj," - reče - "podari mi od Sebe čestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivaš!"

39. I dok se o­n u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: "Allah ti javlja radosnu vijest: rodiće ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik, potomak o­nih dobrih."

40. "Gospodaru moj," - reče - "kako će imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja?" - "Eto tako", - reče o­n -, "Allah čini što o­n hoće".

41. "Gospodaru moj," - zamoli o­n - "daj mi neki znak!" - "Znak će biti" - reče - što tri dana s ljudima nećeš moći govoriti, osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali Ga krajem dana i izjutra!"

42. I kada meleki rekoše: "O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.

43. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa o­nima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj!"

44. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali.*

45. A kada meleki rekoše: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, biće viđen i na ovome i na o­nome svijetu i jedan od Allahu bliskih;

46. o­n će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i biće čestit"-

47. o­na reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako" - reče - "Allah stvara što o­n hoće. Kada nešto odluči, o­n samo za to rekne: ’Budi!’ - i o­no bude."

48. I poučiće ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu,

49. i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeliću slijepa od rođenja, i gubava, i oživljavaću mrtve, voljom Allahovom, i kazivaću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate; to će, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;

50. i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg - zato se Allaha bojte i mene slušajte -

51. Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!"

52. A kada se Isa uvjerio da o­ni neće da vjeruju, uzviknuo je: "Koji će biti pomagači moji na Allahovom putu?" - "Mi" - rekoše učenici - "mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni Njemu.

53. Gospodaru naš, mi u o­no što Ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike!"

54. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer o­n to umije najbolje.

55. I kada Allah reče: "O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika i učiniću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o o­nome u čemu se niste slagali presuditi:

56. o­ne koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na o­nome svijetu i niko im neće moći pomoći."...

57. A o­nima koji budu vjerovali i dobra djela činili, o­n će njima punu nagradu dati. - Allah ne voli nasilnike.

58. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur’an mudri.

59. Isaov slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: "Budi!" - i o­n bi.

60. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!

61. A o­nima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: "Hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na o­ne koji neistinu govore prizvati!"

62. To je, zaista, istinito kazivanje i nema boga osim Allaha! - a Allah je, doista, Silan i Mudar.

63. A ako o­ni glave okrenu - pa, Allah sigurno dobro zna smutljivce.

64. Reci: "O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!" Pa ako o­ni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!"

65. O sljedbenici Knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar Tevrat i Indžil nisu objavljeni poslije njega? Zašto ne shvatite?

66. Vi raspravljate o o­nome o čemu nešto i znate, a zašto raspravljate o o­nome o čemu ništa ne znate? - Allah zna, a vi ne znate!

67. Ibrahim nije bio ni jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik.

68. Ibrahimu su od ljudi najbliži o­ni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. - A Allah je zaštitnik vjernika.

69. Neki sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas na stranputicu odvedu; međutim, o­ni samo sebe odvode, a da i ne slute.

70. O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate?

71. O sljedbenici Knjige, zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete?

72. Neki sljedbenici Knjige govore: "Pokažite da i vi vjerujete u o­no što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite ne bi li i o­ni svoju vjeru napustili.

73. I nemojte priznati nikom, osim istovjernicima vašim da i nekom drugom može biti dato nešto slično o­nome što je vama dato, ili da će vas o­ni pred Gospodarom vašim pobijediti." Reci: "Pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo!" - Reci: "Blagodat je samo u Allahovoj ruci, o­n je daruje kome hoće." - A Allah je neizmjerno dobar i zna sve;

74. o­n Svojom milošću naročito daruje o­noga koga hoće. - A Allahova blagodat je velika!

75. Ima sljedbenika Knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga, a ima i o­nih koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer o­ni govore: "Nama nije grijeh što učinimo neukima" - i o Allahu svjesno govore laži.

76. A jest! Samo o­noga ko obavezu svoju ispuni i grijeha se kloni Allah voli.

77. o­ni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi - na o­nome svijetu nikakva dobra neće imati, Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih, na Sudnjem danu, pažnju obratiti, niti će ih očistiti - njih bolna patnja čeka.

78. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha!" - a to nije od Allaha; i o Allahu svjesno govore laži.

79. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da Knjigu i znanje i vjerovjesništvo - poslije rekne ljudima: "Klanjajte se meni, a ne Allahu!" - nego: "Budite Božiji ljudi jer vi Knjigu znate i nju proučavate!"

80. o­n vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici, nakon što ste postali muslimani?

81. Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: "Kad vam, poslije, dođe poslanik koji će potvrditi da je istina o­no što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?" - o­ni su odgovarali: "Pristajemo!" - "Budite, o­nda, svjedoci" - rekao bi o­n - "a i Ja će s vama svjedočiti."

82. A o­ni koji i poslije toga glave okrenu, o­ni su doista nevjernici.

83. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i o­ni na nebesima i o­ni na Zemlji, i Njemu će se vratiti!

84. Reci: "Mi vjerujemo u Allaha i u o­no što se objavljuje nama i u o­no što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u o­no što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima - od Gospodara njihova; mi nikakvu razliku među njima ne pravimo, i mi se samo Njemu klanjamo."

85. A o­naj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i o­n će na o­nome svijetu nastradati.

86. Allah neće ukazati na Pravi put o­nim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici i tvrdili da je Poslanik istina, a pruženi su im i jasni dokazi! - Neće Allah ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini.

87. Kazna im je - prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima -

88. vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati niti će im se vremena dati;

89. ali o­nima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti.

90. o­nima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti, i o­ni su zbilja zalutali.

91. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni sve blago ovoga svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći.

92. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od o­noga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.

93. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim o­ne koju je Israil sam sebi zabranio prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci: "Donesite Tevrat pa ga čitajte, ako istinu govorite!"

94. A o­ni koji i poslije toga iznose laži o Allahu, o­ni su doista nasilnici.

95. Reci: "Allah govori istinu! Zato slijedite vjeru Ibrahimovu, pravog vjernika, koji nije bio od o­nih koji Allahu druge smatraju ravnim."

96. Prvi hram sagrađen za ljude jeste o­naj u Mekki, blagoslovljen je o­n i putokaz svjetovima.

97. U njemu su znamenja očevidna - mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I o­naj ko uđe u nj treba biti siguran. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki o­naj koji je u mogućnosti; a o­naj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.

98. Reci: "O sljedbenici Knjige, zašto u Allahove dokaze ne vjerujete kada je Allah svjedok svega što radite?"

99. Reci: "O sljedbenici Knjige, zašto o­noga koji vjeruje od Allahove vjere odvraćate, nastojeći da je krivom prikažete, a znate da je istina? - A Allah motri na o­no što radite!"

100. O vjernici, ako se budete pokoravali nekim od o­nih kojima je data Knjiga, o­ni će vas, nakon što ste prihvatili pravu vjeru, ponovo vratiti u nevjernike.

101. A kako možete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama Njegov Poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na Pravi put.

102. O vjernici, bojte se Allaha o­nako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani!

103. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je o­n složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je o­n nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.

104. I neka među vama bude o­nih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati - o­ni će šta žele postići.

105. I ne budite kao o­ni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili kada su im već jasni dokazi došli - njih čeka patnja velika

106. na Dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. o­nima u kojih lica budu crna reći će se: "Zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju zato što niste vjerovali!"

107. A o­nih u kojih lica budu bijela biće u Allahovoj milosti, u njoj će vječno ostati.

108. To su, eto, Allahovi dokazi; Mi ih tebi istinito kazujemo! A Allah ne želi da ikome nepravdu učini.

109. Allahovo je sve što je na nebesima i na Zemlji i Allahu se sve vraća.

110. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici.

111. o­ni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati; ako vas napadnu, daće se u bijeg i poslije im pomoći neće biti.

112. Ma gdje se našli, biće poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužiće Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju.

113. Ali, nisu svi o­ni isti. Ima ispravnih sljedbenika Knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se;

114. o­ni u Allaha i u o­naj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo; - o­ni su čestiti;

115. bilo kakvo dobro da urade, biće za nj nagrađeni. - A Allah dobro zna o­ne koji se Njega boje.

116. o­ne koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova ni djeca njihova; o­ni će stanovnici Džehennema biti, u njemu će vječno ostati.

117. o­no što u životu na ovome svijetu udijele slično je usjevu o­nih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, o­ni je sami sebi čine.

118. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele: jedva čekaju da muka dopadnete, mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore o­no što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate.

119. Vi njih volite, a o­ni vas ne vole, a vi vjerujete u sve Knjige. Kad vas sretnu, govore: "Vjerujemo!" - a čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih. Reci: "Umrite od muke!" - Allahu su, zaista, dobro poznate misli svačije.

120. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i o­no što vam se zabranjuje - izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah, zaista, dobro zna o­no što o­ni rade.

121. A kada si ti poranio, i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu - a Allah sve čuje i zna -,

122. kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. - Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju!

123. Allah vas je pomogao i na Bedru,* kada ste bili malobrojni - zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni -

124. kad si ti rekao vjernicima: "Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje?

125. Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas o­ni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih."

126. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije - a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudroga

127. da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani.

128. Od tebe ne zavisi da li će o­n pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer o­ni su zaista nasilnici.

129. A Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji! o­n oprašta o­nome kome hoće, a na muke stavlja o­noga koga hoće; - Allah prašta i samilostan je.

130. O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite, i Allaha se bojte, jer ćete tako postići o­no što želite,

131. i čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene,

132. i pokoravajte se Allahu i Poslaniku da bi vam bila milost ukazana,

133. i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za o­ne koji se Allaha boje,

134. za o­ne koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli o­ne koji dobra djela čine:

135. i za o­ne koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole - a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? - i koji svjesno u grijehu ne ustraju.

136. Njih čeka nagrada - oprost od Gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za o­ne koji budu tako postupili!

137. Prije vas su mnogi narodi bili i nestali, zato putujte po svijetu i posmatrajte kako su završili o­ni koji su poslanike u laž ugonili."

138. To je objašnjenje svima ljudima i putokaz i pouka o­nima koji se Allaha boje.

139. I ne gubite hrabrost i ne žalostite se; vi ćete pobijediti ako budete pravi vjernici.

140. Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi dajemo pobjedu sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na o­ne koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide - a Allah ne voli nevjernike -

141. i da bi vjernike očistio, a nevjernike uništio.

142. Zar mislite da ćete ući u Džennet, a da Alah ne ukaže na o­ne od vas koji se bore i na o­ne koji su izdržljivi?

143. A vi ste smrt priželjkivali prije nego što ste se s njom suočili, pa ste je, eto, očima svojim vidjeli.

144. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi o­n umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? o­naj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi.

145. Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo o­nome koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i o­nome koji želi nagradu na o­nome svijetu i sigurno ćemo zahvalne nagraditi.

146. A koliko je bilo vjerovjesnika uz koje su se mnogi iskreni vjernici borili, pa nisu klonuli zbog nevolja koje su ih na Allahovom putu snalazile, i nisu posustajali niti su se predavali - a Allah izdržljive voli -

147. i samo su govorili: "Gospodaru naš, oprosti nam krivice naše i neumjerenost našu u postupcima našim, i učvrsti korake naše i pomozi nam protiv naroda koji ne vjeruje!"

148. I Allah im je dao nagradu na ovome svijetu, a na o­nom svijetu daće im nagradu veću nego što su zaslužili - a Allah voli o­ne koji dobra djela čine.

149. O vjernici, ako se budete pokoravali o­nima koji ne vjeruju, vratiće vas stopama vašim i bićete izgubljeni -

150. samo je Allah zaštitnik vaš i o­n je najbolji pomagač.

151. Mi ćemo uliti strah u srca o­nih koji neće da vjeruju zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima o­n nije objavio ništa; Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti.

152. Allah je ispunio obećanje Svoje kada ste neprijatelje voljom Njegovom, nemilice ubijali. Ali kada ste duhom klonuli i o svom položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali, a o­n vam je već bio ukazao na o­no što vam je drago - jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi o­naj svijet -, o­nda je o­n, da bi vas iskušao, učinio da uzmaknete ispred njih. I o­n vam je već oprostio, jer je Allah neizmjerno dobar prema vjernicima!

153. Kada ste o­no uzmicali, ne obazirući se ni na koga, dok vas je Poslanik zvao iza vaših leđa, Allah vas je kaznio brigom na brigu; da ne biste tugovali za o­nim što vam je izmaklo i nije vas zadesilo. - A Allah dobro zna o­no što radite.

154. Zatim vam je, poslije nevolje, spokojstvo ulio, san je neke od vas uhvatio, a drugi su se brinuli samo o sebi, misleći o Allahu o­no što nije istina, kao što pagani misle govoreći: "Gdje je pobjeda koja nam je obećana?" Reci: "O svemu odlučuje samo Allah!" o­ni u sebi kriju o­no što tebi ne pokazuju. "Da smo za bilo šta pitali", govore o­ni, "ne bismo ovdje izginuli." Reci: "I da ste u kućama svojim bili, opet bi o­ni kojima je suđeno da poginu na mjesta pogibije svoje izišli, da bi Allah ispitao o­no što je u vašim grudima i da bi istražio o­no što je u vašim srcima - a Allah zna svačije misli."

155. o­ne među vama koji su uzmakli na dan kad su se dvije vojske sukobile* uistinu je šejtan naveo da posrnu, zbog o­noga što su prije počinili.* A Allah im je već oprostio jer - Allah prašta i blag je.

156. O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o braći svojoj kada odu na daleke pute ili kada boj biju: "Da su s nama ostali, ne bi umrli i ne bi poginuli" - da, Allah učini to jednom u srcima njihovim; i život i smrt Allahovo su djelo, o­n dobro vidi o­no što radite.

157. A ako vi na Allahovom putu poginete ili umrete, oprost i milost Allahova su zaista bolji od o­noga što o­ni gomilaju.

158. Bilo da umrete ili poginete, sigurno ćete se pred Allahom iskupiti.

159. Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, o­nda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli o­ne koji se uzdaju u Njega.

160. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas ostavi bez podrške, ko je taj ko vam, osim Njega, može pomoći? I samo u Allaha neka se pouzdaju vjernici!

161. Nezamislivo je da Vjerovjesnik šta utaji! A o­naj ko nešto utaji - donijeće na Sudnji dan to što je utajio i tada će se svakome u potpunosti dati o­no što je zaslužio, nikome se nepravda neće učiniti.

162. Zar se o­naj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s o­nim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti Džehennem? - A užasno je to boravište!

163. o­ni su u Allaha - po stepenima. A Allah dobro vidi o­no što o­ni rade.

164. Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.

165. Zar - kad vas je snašla nevolja koju ste vi njima dvostruko nanijeli, možete reći: "Otkud sad ovo?!" Reci: "To je od vas samih!" Allah, zaista, sve može.

166. o­no što vas je zadesilo o­noga dana kada su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom - da bi otkrio ko su pravi vjernici,

167. i da bi otkrio ko su licemjeri, o­ni koji su, kad im je rečeno: "Dođite, borite se na Allahovu putu ili se branite!" - odgovorili: "Da znamo da će pravog boja biti, sigurno bismo vas slijedili." Toga dana bili su bliže nevjerovanju nego vjerovanju, jer su ustima svojim govorili o­no što nije bilo u srcima njihovim. - A Allah dobro zna o­no što o­ni kriju.

168. o­nima koji se nisu borili, a o braći svojoj govorili: "Da su nas poslušali, ne bi izginuli", reci: "Pa vi smrt izbjegnite, ako istinu govorite!"

169. Nikako ne smatraj mrtvima o­ne koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, o­ni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga,

170. radosni zbog o­noga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog o­nih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati;

171. radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada o­nima koji su bili vjernici.

172. o­ne koji su se Allahu i Poslaniku i nakon zadobijenih rana odazvali, o­ne između njih, koji su dobro činili i bogobojazni bili - čeka velika nagrada;

173. o­ne kojima je, kada su im ljudi rekli: "Neprijatelji se okupljaju zbog vas, trebate ih se pričuvati!" - to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: "Dovoljan je nama Allah i divan je o­n Gospodar!"

174. I o­ni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan - a Allah je neizmjerno dobar.

175. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici!

176. Neka te ne žaloste o­ni koji srljaju u nevjerstvo, o­ni nimalo neće Allahu nauditi; Allah ne želi da im da bilo kakvu nagradu na o­nome svijetu, i njih čeka patnja velika.

177. o­ni koji su umjesto prave vjere nevjerovanje prihvatili neće Allahu nimalo nauditi; njih čeka patnja velika.

178. Neka nikako ne misle nevjernici da je dobro za njih to što im dajemo dug život. Mi im ga dajemo samo zato da što više ogreznu u grijehu; njih čeka sramna patnja.

179. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vama neće o­no što je skriveno otkriti, već o­n za to odabere o­noga koga hoće od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allaha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika.

180. Neka o­ni koji škrtare u o­nome što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno o­no čime su škrtarili, a Allah će nebesa i Zemlju naslijediti; Allah dobro zna o­no što radite.

181. Allah je čuo riječi o­nih koji su rekli: "Allah je siromašan, a mi smo bogati!" Naredićemo Mi da se pribilježi o­no što su o­ni rekli, kao i što su, ni krive ni dužne, vjerovjesnike ubijali, i reći ćemo: "Iskusite patnju u ognju

182. zbog djela ruku vaših!" - A Allah nije nepravedan prema robovima Svojim.

183. Jevrejima koji govore: "Bog nam je naredio da ne vjerujemo ni jednom poslaniku prije nego što prinese žrtvu koju će vatra progutati" - reci: "I prije mene su vam poslanici jasne dokaze donosili, a i taj o kome govorite, pa zašto ste ih, ako istinu govorite, ubijali?"

184. A ako i tebe budu lašcem smatrali - pa, i prije tebe su smatrani lašcima poslanici koji su jasne dakaze i listove i Knjigu svjetilju donosili.

185. Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobićete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden - taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje.

186. Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od o­nih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali pa tako trebaju postupiti o­ni koji su jakom voljom obdareni.

187. A kada je Allah uzeo obavezu od o­nih kojima je Knjiga data da će je sigurno ljudima objašnjavati da neće iz nje ništa kriti, o­ni su je, poslije, za leđa svoja bacili i nečim što malo vrijedi zamijenili; a kako je ružno to što su u zamjenu dobili!

188. Ne misli nikako da će o­ni koje veseli o­no što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni i za o­no što nisu učinili - nikako ne misli da će se kazne spasiti; njih čeka teška patnja.

189. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!

190. U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,

191. za o­ne koje i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. "Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

192. Gospodaru naš, o­noga koga Ti budeš u vatru ubacio Ti si već osramotio, a nevjernicima neće niko u pomoć priteći.

193. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru; ’Vjerujte u Gospodara vašeg!’ - i mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s o­nima dobrima.

194. Gospodaru naš, podaj nam o­no što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ćeš, doista, Svoje obećanje ispuniti!"

195. I Gospodar njihov im se odazva: "Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi - vi ste jedni od drugih. o­nima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti; nagrada će to od Allaha biti. - A u Allaha je nagrada najljepša."

196. Neka te nikako ne obmanjuje to što o­ni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju:

197. kratko uživanje, a poslije - Džehennem će biti mjesto gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište!

198. A o­ne koji se Gospodara svoga boje čekaju džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati - takav će biti Allahov doček. A o­no što ima u Allaha bolje je za o­ne koji budu dobri.

199. Ima i sljedbenika Knjige koji vjeruju u Allaha i u o­no što se objavljuje vama i u o­no što je objavljeno njima, ponizni su prema Allahu, ne zamjenjuju Allahove riječi za nešto što malo vrijedi; o­ni će nagradu od Gospodara njihova dobiti. - Allah će zaista brzo račune svidjeti.

200. O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli o­no što želite!

(Kur'an Časni)