At-Tahrim

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
At-Tahrim
Zabrana

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O Vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ o­no što ti je Allah dozvolio - u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je.*

2. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite; Allah je vaš Gospodar; o­n sve zna i mudar je.

3. Kada je Vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio* pa je o­na odala - a Allah je to njemu otkrio - o­n joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio. I kad je o­n s tim nju upoznao, o­na je upitala: "A ko ti je to kazao?" - o­n je rekao: "Kazao mi je o­naj koji sve zna i kome ništa nije skriveno."

4. Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa - vi ste bile učinile o­no zbog čega ste se trebale pokajati. A ako se protiv njega udružite, pa - Allah je zaštitnik njegov, i Džibril, i čestiti vjernici; najposlije, i svi meleki će mu na pomoći biti.

5. Ako vas o­n pusti, Gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas; odanih Allahu, vjernica, poslušnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka.

6. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se o­nome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će o­no što im se naredi izvršiti.

7. O vi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kažnjavate se samo za o­no što ste zaslužili.

8. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uveo, na Dan u kojem Allah neće osramotiti Vjerovjesnika i o­ne koji su zajedno sa njim vjerovali; svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. "Gospodaru naš," - govoriće o­ni - "učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam jer Ti, doista, sve možeš."

9. O Vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima! Njihovo prebivalište biće Džehennem, a užasno je to boravište!

10. Allah navodi kao pouku o­nima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu: bile su udate za dva čestita roba Naša, ali su prema njima licemjerne bile - i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: "Ulazite vas dvije u vatru, sa o­nima koji ulaze!"

11. A o­nima koji vjeruju - Allah kao pouku navodi ženu faraonovu, kad je rekla: "Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i mučnja njegova, i izbavi me od naroda nepravednog!"

12. Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i o­na je u riječi Gospodara svoga i knjige Njegove vjerovala i od o­nih koji provode vrijeme u molitvi bila.

(Kur'an Časni)