Biblija (Tomislav Dretar)/Abram, kraljevi i Melkisedek

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Abram, kraljevi i Melkisedek[uredi]

 • 14 1 A, u dane Amrafela, kralja Šinearskog, Ariok kralj Elazara, Kedorlaomer kralj Elama i Tideal kralj Goima[87];
 • 2 zaratiše protiv Birša kralja Gomore, Šineava kralja Adme, Šemevera, kralja Sevoima i kralja Bele, tj. Soara[88].
 • 3 Ovi posljednji trebali su se spojiti u dolini Sidim, tj. na Slanom moru[89].
 • 4 Tokom dvanaest godina, oni su služili Kedarlaomera, ali su se pobunili trinaeste godine.
 • 5 Četrnaeste godine, Kedarlaomer dođe s kraljevima koji su ga pratili. Oni pobijediše Refaite[90] u Astarot-Karnaimu, Zuzite u Hamu, Emite u Šave-Kiriataimu,
 • 6 Horite u njihovoj planini u Seiru sve do Eil-Parana koji je blizu pustinje.
 • 7 Potom se vratiše prema Ein-Mišpatu, to jest Kadešu, opustošiše sva sela amalecitska i k tomu Amorite stanovnike Hasason-Tamara.
 • 8 Tad kralj Sodome, i kraljevi Gomore, Admae, Sevoima i Belae, tj. Soara napustiše boj protiv onih u dolini Sidima,
 • 9 protiv Kedorlaomera kralja Elama, Tideala kralja Goima, Amrafela kralja Šineara, Arioka kralja Elazara: četiri kralja protiv pet.
 • 10 Dolina Sidima bijaše izrovana oknima bitumena; u svojem bijegu, kraljevi Sodome i Gomore tu padoše, oni koji ostadoše pobjegoše u planinu.
 • 11 Uzeše se sva dobra Sodome i Gomore, sva njihova živež i ode.
 • 12 Uzeše Luta, nećaka Abramovog, sa svim njegovim dobrima, i odoše. Lut stanovaše u Gomori,
 • 13 a jedan bjegunac ode odnijeti novosti Abramu Hebreju, koji boraviše u hrastovima Mambre[91] Amorita, brata Eškolova i Anerova; oni bijahu saveznici Abramovi.
 • 14 Čim ovaj saznade za uhićenje svojeg brata, on podiže 318 svojih vazala, od rođenja vezanih za kuću njegovu. On povede potragu sve do Dana[92].
 • 15 On ode sa svojim ljudima izvesti noćni napad na neprijatelja. On ih potuče i progna sve do Hova koji je sjeverno od Damaska.
 • 16 On povrati sva dobra, on povrati također svog brata Luta i njegova dobra, kao i sve žene i rodbinu.
 • 17 Kralj Sodome se približi prema dolini Šave, tj. prema dolini kraljevoj, u susret Abramu koji pobjednički dođe od Kedarlaomera i Kraljeva koji su ga pratili.
 • 18 Melkisedek, kralj Salema[93], opskrbi ga kruhom i vinom. On bijaše svećenik Allaha Svevišnjeg,
 • 19 i blagoslovi Abrama govoreći: » Blagoslovljen budi Abrame od Allaha Svevišnjeg koji stvori nebo i zemlju !
 • 20 Blagoslovljen budi Allah Svevišnji koji ti predade u ruke neprijatelje tvoje ! « Abram mu dade dîm[94] od svega.
 • 21 Kralj Sodome reče Abramu:

» Daj osobe, i preuzmi dobra.»

 • 22 Abram mu odgovori: » Ja dižem ruke prema ALLAHU, Allahu Svevišnjem koji stvori nebo i zemlju:
 • 23 ni jednog konca, ni jednog remena sa sandale! Ja prisežem da ništa Nuhovih uzeti što je tvoje. Ti ne ćeš moći reći: Ja sam taj koji obogati Abrama.
 • 24 To se ni u čemu ne odnosi na mene, izuzev u hrani za mlade moje; što se tiče ljudi koji su me pratili, Aner, Eškol i Mambre, oni će ju uzeti sami.«