Biblija (Tomislav Dretar)/Ezavljevi potomci

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ezavljevi potomci[uredi]

 • 9 Evo porodice Ezavljeve, oca Edomovog u planini Seir:
 • 10 Evo imena sinova Ezavljevih: Elifaz, sin Adin, žene Ezavljeve i Reuel, sin Basmatin, žene Ezavljeve.
 • 11 Sinovi Elifazovi biše Teman, Omar, Cefo, Gaetam i Kenaz.
 • 12 Timna bi konkubina Elifazova, sina Ezavljeva, i ona mu dade sina Amaleka. Ovo su sinovi Ade, žene Ezavljeve.
 • 13 Evo sinova Reuelovih: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Ovo su sinovi Basmatini, žene Ezavljeve.
 • 14 Evo koji bijahu sinovi Oholibamini, kćeri Anine, kćeri Civeonove i žene Ezavljeve; ona mu dade Jeuša, Jaelama i Koraha.
 • 15 Evo poglavara sinova Ezavljevih[279]: Sin Elifazov, prvorođenog Ezavljevog: poglavar Teman, poglavar Omar, poglavar Cefo, poglavar Kenaz,
 • 16 poglavar Korah, poglavar Gaetam, poglavar Amalek. Ovo su poglavari Elifazovi u zemlji Edom, to su sinovi Adini.
 • 17 Evo sinova Reuelovih, sina Ezavljeva: poglavar Nahat, poglavar Zerah, poglavar Šama, poglavar Miza. To su poglavari Reuelovi u zemlji Edom; to su sinovi Basmate, žene Ezavljeve.
 • 18 Evo sinova Oholibaminih, žene Ezavljeve: poglavar Jeuš, poglavar Jaelam, poglavr Korah. To su poglavari Oholibamini, kćeri Anaove, žene Ezavljeve.
 • 19 To su sinovi Ezavljevi i to su njihovi poglavari. To je Edom.
 • 20 Evo sinova Seira Horita[280], stanovnika zemlje: Lutan, Šoval, Civeon, Ana,
 • 21 Dišon, Eser i Dišan. To su poglavari horitski, sinovi Seirovi, u zemlji Edom.
 • 22 Sinovi Lutanovi biše Hori i Hemam, sestra Lutanova bi Timna.
 • 23 Evo sinova Šovalovih: Alvan, Manahat, Haval, Šefo i Onam.
 • 24 Evo sinova Civeonovih: Aja i Ana. Ana bi onaj koji nađe vode[281] u pustinji napasajući magarce za Civeona, svojeg oca.
 • 25 Evo sinova Dišanovih: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
 • 27 Evo sinova Eserovih: Bilhan, Zavan, Akan.
 • 28 Evo sinova Dišanovih: Us i Aran.
 • 29 Evo poglavara horitskih: pog lavar Lutan, poglavar Šoval, poglavar Civeon, poglavar Ana,
 • 30 poglavar Dišon, poglavar Eser, poglavar Dišan. To su poglavari horitski prema njihovim zadrugama u zemlji Seir.
 • 31 Evo Kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je Kraljevao jedan Izrailitski kralj:
 • 32 Bela, sin Beorov, vladaše nad Edomom, a ime njegovog stolnog grada bijaše Dinhava.
 • 33 Bela umrije, a Jovav, sin Zehara od Bosre, zavlada na njegovom mjestu.
 • 34 Jovav umrije a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu.
 • 35 Hušam umrije a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime tog grada bijaše Avit.
 • 36 Hadad umrije a Samla od Masreka zavlada na njegovom mjestu.
 • 37 Samla umrije a Šaul od Rehovota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu.
 • 38 Šaul umrije, a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu.
 • 39 Bal-Hanan, sin Akborov, umrije, a Hadar zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog stolnog grada biješe Pau. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matreda, kćer Me-Zahava.
 • 40 Evo imena poglavara Ezavljevih prema njihovim zadrugama i njihovim mjestima, to jest: poglavar Timna, poglavar Alva, poglavar Jetet,
 • 41 poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar, poglavar Pinon,
 • 42 poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar,
 • 43 poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi prema njihovim nastambama u zemlji kojoj su bili vlasnici. Ezav je otac Edomov[282].