Biblija (Tomislav Dretar)/Podjela zemlje Galad

Izvor: Wikizvor
Jump to navigation Jump to search

Podjela zemlje Galad[uredi]

 • 8 Mi bijasmo tada uzeli njihovu zemlju kraljevima *amoritskim s one strane Jordana, od klanaca Arnona sve do planine Hermon[23]
 • 9 - ljudi iz Sidona zvali su Hermon Sisionom, *Amoriti su ga zvali Senir -.
 • 10 Mi bijasmo zauzeli sve gradove Visoravni, sav Galad i sav Bašan[24] sve do Salka i Edreia, gradova Bašana gdje vladaše Og.
 • 11 No Og, kralja Bašana, bijaše jedini koji je preostao od posljednjih Refaita; i njegov ležaj, jedan ležaj od željeza, nije li onaj koji se vidi u Raba kod Amonita? Ima devet lakata[25] dužine i četiri širine -.
 • 12 Ta zemlja, mi ju bijasmo uzeli. Polovica brda Galada i njihovi gradovi, počev od Aroera na klancima Arnona, ja sam ih dao ljudima Rubenovim i Gadovim.
 • 13 Ostatk Galada i sav Bašan, kraljevstvo Ogovo, ja sam njegovu polovicu dao plemenu Manase; svo područje Argova[26] sa svim Bašanom, zove se zemlja Refaita.
 • 14 Jair, sin Manasejev, uzeo je svo područje Argova sve do teritorije Gešurita i Makatita[27]. On je svojim imenom nazvao krajeve Bašana, koje se i danas još imenuje »taborište Jairovo «.
 • 15 A Makiru[28] sam ja dao Galad.
 • 16 Ljudima Rubenovim i Gadovim sam ja dao ono što ide od Galada sve do Arnona - svršetak klanaca biće granicom[29] - i sve do Jaboka, granice sinova Amonovih
 • 17 s Arabom - Jordan će služiti granicom - od Kinereta do mora Arabe, Slanog mora pod obroncima Pisge[30] prema istoku.
 • 18 Tada ja sam vam dao svoje zapovijedi: » ALLAH vaš Allah je taj koji vam je dao tu zemlju u posjed. Vi svi, ratnici, vi ćete prijeći Jordan u bojnom poretku ispred sinova Izrailovih;
 • 19 samo vaše žene, vaša djeca i vaša stada - ja znam da vi imate mnogo stada - stanovaće u gradovima koje sam vam ja dao,
 • 20 sve dok ALLAH ne dadne odmor vašoj braći kao i vama, i dok oni također ne zaposjednu zemlju koju je ALLAH vaš Allah njima dao s one strane Jordana[31], i dok se vi ne vratite svaki svojem posjedu, onom koji sam vam ja dao. «
 • 21 Tada, Jozui, ja sam dao svoje zapovijedi: » Ti si svojim vlastitim očima vidio što je ALLAH, Allah vaš učinio onoj dvojici Kraljeva; ALLAH će učiniti isto toliko svim kraljevstvima s druge strane.
 • 22 Ne imajte straha od njih, jer ALLAH, vaš Allah sam, vojuje za vas. «