Biblija (Tomislav Dretar)/Prva knjiga hronika

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prva knjiga hronika[uredi]

==Od Adema do Ezavljevih potomaka== [1]

 • 1 1 Adem, Set, Enoš,
 • 2 Kenan, Mahalel, Jered,
 • 3 Henoh, Metušelat, Lamek,
 • 4 Nuh, Sem, Šam i Jafet.
 • 5 Sinovi Jafetovi: Gomer, MaJedžudž, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz.
 • 6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Difat i Togarma .
 • 7 Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim.
 • 8 Sinovi Šamovi: Kuš, Misraim, Put i Kanaan.
 • 9 Sinovi Kušovi: SHava, Havila, Savta, Raema i Savteka. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan.
 • 10 Kuš rodi Nemroda. On bi prvi junak na zemlji.
 • 11 Misraim porodi ljude iz Luda, Einaima i Naftuaha,
 • 12 ljude iz Patrosa, one iz Kasluaha, otkud iziđoše Filistinci, i oni iz KafTevrat.
 • 13 Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta,
 • 14 Jebuzita, *Amorita, Girgašita,
 • 15 Hivita, Arkita, Sinita,
 • 16 Arvadita, Semarita, Hamatita.
 • 17 Sinovi Semovi: Elam, Asur, Arpahšad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter i Mešek. *18 Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Huda.
 • 19 Hudu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Peleg, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena[2] a njegov se brat zvaše Joktan.
 • 20 Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha,
 • 21 Hadorama, Uzala, Dikla,
 • 22 Ebala, Abmaela, Saba
 • 23 Ofira, Havila, Ejjublaba. To su svi sinovi Joktanovi.
 • 24 Sem, Arpakšad, Šelah,
 • 25 Hud, Peleg, Reu,
 • 26 Serug, Nahor, Azer,
 • 27 Abram, koji je Ibrahim.
 • 28 Sinovi Ibrahimovi: Ishak i Ismail.
 • 29 Evo njihovih porodice: Nabajot prvorođenac Ismailov, Kedar, Adbel i Mivsam,
 • 30 Mišma i Duma, Masa, Hadad i Tema,
 • 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su sinovi Ismailovi.
 • 32 Sinovi Keture, konkubine[3] Ibrahimove: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Madiana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi: Saba i Dedan.
 • 33 Sinovi Madianovi: Eifa, Efer, Hanok, Abida, i Eldaa. To su sve sinovi od Keture.
 • 34 Ibrahim porodi Ishaka. Sinovi Ishakovi: Ezav i Izrail.
 • 35 Sinovi Ezavljevi: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jaelam i Korah.
 • 36 Sinovi Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gaetam, Kenaz, Timna, i Amalek.
 • 37 Sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
 • 38 Sinovi Seirovi: Lutan, Šoval, Siveon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
 • 39 Sinovi Lutanovi: Hori i Homam. Sestra Lutanova: Timna.
 • 40 Sinovi Šovalovi: Alijan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sinovi Siveonovi: Aja i Ana.
 • 41 Sin Anaov Dišon. Sinovi Dišonovi: Hamran, Ešban, Jitran i Keran.
 • 42 Sinovi Eserovi: Bilhan, Zavan, Jakan,. Sinovi Dišonovi: Us i Aran.

Kraljevi i poglavari Edoma[uredi]

(Stv 36.3143)
 • 43 Evo Kraljeva koji su vladali u zemlji Edom prije no što je Kraljevao jedan Izrailitski kralj: Bela, sin Beorov, a ime njegovog grada bijaše Dinhava.
 • 44 Bela umrije, a Ejjublab, sin Zerahov iz Bosre, zavlada na njegovom mjestu.
 • 45 Ejjublab umrije, a Hušam, iz zemlje Temanita, zavlada na njegovom mjestu.
 • 46 Hušam umrije, a Hadad, sin Bedadov, zavlada na njegovom mjestu. On izgradi Median u polju Moab; ime njegovog grada bijaše Avit.
 • 47 Hadad umrije, a Samla iz Masreka zavlada na njegovom mjestu.
 • 48 Samla umrije, a Šaul iz Rehobota na Eufratu zavlada na njegovom mjestu.
 • 49 Šaul umrije a Bal-Hanan, sin Akborov, zavlada na njegovom mjestu.
 • 50 BalHanan umrije, a Hadad zavlada na njegovom mjestu; ime njegovog grada bijaše Paj. Ime njegove žene bijaše Mehetavel, kćer Matrede, kćeri MeZahava.
 • 51 Hadad umrije. Poglavari Edomovi biše: poglavar Timna, poglavar Alja, poglavar Jetet,
 • 52 poglavar Oholivama, poglavar Ela, poglavar Pinon,
 • 53 poglavar Kenaz, poglavar Teman, poglavar Mivsar,
 • 54 poglavar Magdiel, poglavar Iram. To su poglavari Edomovi.

Potomci Judini, sinovi Jakubovi.[uredi]

 • ‘‘‘2 1 Evo sinova Izrailovih: Ruben Simeon, Levi i Juda, Isakar, i Zabulon,
 • 2 Dan, Jusuf i Benjamin, Neftali, Gad i Ašer.
 • 3 Sinovi Judini: Er, Onan i Šela. Sve trojica njemu rodiše se od kćeri Šue Kanaanke. Ali Er, prvorođenac Judin, bi kriv u očima ALLAHOVIM koji ga usmrti.
 • 4 Tamar, njegova snaha, mu rodi Peresa i Zeraha, Sinovi Judini biše petorica sveukupno.
 • 5 Sinovi Peresovi: Hesron i Hemul.
 • 6 Sinovi Zerahovi: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, petorica ukupno.
 • 7 Sinovi Karmijevi: Akar koji donese nesreću Izrailu učinivši se krivim od jedne nevjernosti glede zabrane[4].
 • 8 Sin Etanov: Azarija.
 • 9 Sinovi koji se rodiše Hesronu: Jerahmel, Ram i Kelubaj.
 • 10 Ram porodi AmiNadava, AmiNadav porodi Našhona, poglavara sinova Judinih.
 • 11 Našhon porodi Salmaa, Salma porodi Booza.
 • 12 Booz porodi Obeda. Obed porodi Jesea.
 • 13 Jese porodi Eliaba svog prvorođenog, AmiNadav drugi, Šimea, treći,
 • 14 Netanel četvrti, Radaj peti,
 • 15 Osem šesti, Davud sedmi.
 • 16 Njihove sestre bijahu Seruja i Abigail. Sinovi Serujini bijahu na broju trojica: Abšaj, Joab i Azahel.
 • 17 Abigail rodi Amaza, a otac Amazov bijaše Jeter Ismailit.
 • 18 Kaleb, sin Hesronov izrodi sinove s Azuvaom, svojom ženom, i Jeriotom; evo njegovih sinova: Ješer, Šobab i Ardon.
 • 19 Azuva umrije, a Kaleb uze Efratu za ženu, a ona mu rodi Hura.
 • 20 Hur porodi Urija. Uri porodi Besalela.
 • 21 Potom, Hesron se sjedini s kćeri Makirovom, ocem Galaada, i oženi ju kad imaše 60 godina; ona mu rodi Seguba,
 • 22 Segub porodi Jaira, a ovaj imade 23 grada, u zemlji Galaad.
 • 23 Ali Gešur i Aram njima uzeše taborište Jair, Kenat i njihov okoliš: 60 gradova. Svi oni bijahu sinovi Makirovi, oca Galaada.
 • 24 Poslije smrti Hesronove, Kaleb se sjedini s Efratom, ženom Hesronovom, svojeg oca, a ona mu rodi Ašehura, oca Tekoa.
 • 25 Sinovi Jerahmela, prvorođenog Hesronovog, biše Ram, prvorođeni, Buna, Oren, Osem, Ahija.
 • 26 Jerahmel imade jednu drugu ženu, imenom Atara. Ona bi majka Onamova.
 • 27 Sinovi Ramovi, prvorođenog Jerahmeelovog, biše Maas, Jamin i Eker.
 • 28 Sinovi Onamovi biše Šamaj i Jada, i sinovi Šamajevi: Nadav i Abišur.
 • 29 Ime ženi Abišurovoj bijaše Abihail, i ona mu rodi Ahbana i Molida.
 • 30 Sinovi Nadavovi: Seled i Apaim. Seled umruije i ne imade sinova.
 • 31 Sinovi Apaimovi: Jišej. Sin Jišejev: Šešan. Sin Šešanov: Ahlaj.
 • 32 Sinovi Jadaovi, brata ŠamajHava: Jeter i Jonatan. Jeter umrije i ne imade sinova.
 • 33 Sinovi Jonatanovi: Pelet i Zaza. To biše sinovi Jerahmelovi.
 • 34 Šešan ne imade sinove već kćeri. Šešan imaše jednog egipatskog roba, imenom Jarha.
 • 35 Šešan dade svoju kćer za ženu Jarhau svojem robu, a ona mu rodi Ataja. *36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zavada.
 • 37 Zavad rodi Efala. Efal rodi Obeda.
 • 38 Obed rodi Jehua. Jehu rodi Azarija.
 • 39 Azarija rodi Helesa. Heles rodi Eleaza.
 • 40 Eleaz rodi Sismaja. Sismaj rodi Šaluma.
 • 41 Šalum rodi Jekmaja. Jekmaja rodi Elišama.
 • 42 Sinovi Kalebovi, brata Jerahmelovog: Meša,njegov prvorođeni, koji bi otac Zifu, i sinovi Mareša, oca Hebronova.
 • 43 Sinovi Hebronovi: Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
 • 44 Šema porodi Rahama, oca Jorkeamova, Rezkem rodi Šamaja.
 • 45 Sinovi Šamajevi: Maon, a Maon bi ocem BetSuru.
 • 46 Eifa, suložnica Kalebova, porodi Harana, Mosa i Gazeza. Haran porodi Gazeza.
 • 47 Sinovi Jahdajevi: Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Eifa i Šaaf.
 • 48 SWuložnica Kalebova, Maaka, porodi ŠHuda i Tirana.
 • 49 A ona rodi Šaafa, oca Madmanaova, i Šebaa, oca Makbenova i oca GiveavljHava. Kćer Kalebova bijaše Aksa.
 • 50 To biše sinovi Kalebovi. Sinovi Hura, prvorođenog od Efratae: Šobal, otac KirijatJearima:
 • 51 Salma, otac Betlehema; Haref, otac Bet-Gadera.
 • 52 Šobal, otac KirijatJearima, imade sinove: Haroea, polovicu Manahtita
 • 53 i porodice iz KirijatJearima: Jitrite, Putite, Šumanite i Mišraite. Od njih su potekli Soreatiti i Eštauliti.
 • 54 Sinovi Salmaevi: Betlehem, Netofatiti, AtrotBetJoab, polovica Manahtita, Soreiti,
 • 55 i porodice Sofrita, koji stanuju u Jaebesu, Tireatiti, Šimeatiti, Sukatiti. To su Keniti, koji potječu od Hamata, oca kuće Rekabljeve.

Potomci Davudovi[uredi]

 • 3 1 Evo sinova Davudovih koji mu se rodiše u Hebronu: prvorođeni Amnon, od Ahinoam iz Izreela; drugi Daniel, od Abigaile iz Karmela;
 • 2 treći, Absalom sin od Maakae, kćeri Talmaja, kralja Gešura; četvrti Adonias, sin Haguite;
 • 3 peti, Šeftaja, od Abitale; šesti, Jitream od Eglae njegove žene.
 • 4 Svih šest rodi se njemu u Hebronu. On vladaše ondje sedam godina i šest mjeseci, i tokom 33 godine, on vladaše u Jeruzalemu.
 • 5 Evo onih koji se njemu rodiše u Jeruzalemu: Šimea, Šobab, Natan i Sulejman, sve četvorica od BatSuae, kćeri Amielove.
 • 6 Potom Jihbar, Elišua, Elifelet,
 • 7 Nogah, Nefeg, Jafija,
 • 8 Elišama, Eliada i Elifelet: devetorica sveukupno.
 • 9 To su svi sinovi Davudovi, osim sinova od suložnica[5]. Tamar bijaše njegova sestra.
 • 10 Sinovi Sulejmanovi: Roboam, Abija njegov sin, Aza njegov sin, Jozafat njegov sin,
 • 11 Joram njegov sin, Akhazias njegov sin, Joas njegov sin,
 • 12 Amazias njegov sin, Azarias njegov sin, Jotam njegov sin,
 • 13 Akhaz njegov sin, Ezekias njegov sin, Manase njegov sin,
 • 14 Amon njegov sin, Jozias njegov sin: prvorođeni Johanan,
 • 15 drugi Jojakim, treći Sedecias, četvrti Šalum.
 • 16 Sin Jojakinov: Jekonija njegov sin, Sedecias njegov sin.
 • 17 Sin Jekonija zatvorenika: Šaltiel njegov sin,
 • 18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamija, Hošama i Nedabija.
 • 19 Siniov Pedajavljevi: Zorobabel i Šimej; sinovi Zorobabelovi: Mešulam, Hananija i Šelomit njihova sestra.
 • 20 Sinovi Mešulamovi: Hašuba, Ohel, Berekia, Hasadija, JušavHezd: petorica ukupno.
 • 21 Sinovi Hananijini: Pelatija i Ješaja, sinovi Refajavljevi, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijavljevi.
 • 22 sin Šekanijavljev: Šemaja. Sinovi Šemajavljevi: Hatuš, Jiguel, Bariah, Nearija i Šafat: šestorica ukupno.
 • 23 Sinovi Nerajavljevi: Elioenaj, Hizkija i Azrikam: trojica ukupno.
 • 24 Sinovi Elioenajevi: Hadavjahu, Eliašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani: sedmorica sveukupno.

Drugi spisak potomstva Judinog[uredi]

 • ‘‘‘4 1 Sinovi Judini: Peres, Hesron, Karmi, Hur i Šoval.
 • 2 Reaja, sin Šivalov, rodi Jahata. Jahat porodi Ahumaja i Lahada: to su porodice Soreatita.
 • 3 Evo sinova Hurovih: otac Etamov, Izreelov, Jišmajev i Jidbašev; njihova se sestra zvaše Haseleelponi.
 • 4 Potom Penuel otac Gedorov, i Ezer otac Hušavljev. To bijahu sinovi Hurovi, provorođenog u Efrataa, oca Betlehemova.
 • 5 Ašehur, otac Tekoavljev, imade dvije žene: Helau i Naarau.
 • 6 Naara mu rodi Ahuzama, Hefera, Temanite i Ahaštarite. Bijahu to sinovi Naaraovi.
 • 7 Sinovi Heleavljevi: Seret, Sohar i Etnan.
 • 8 Kos porodi Anuba i Hasobeba i porodice Aharhel ove, sina Harumova.
 • 9 Jaebes bijaše ugledniji od svoje braće, a njegova ga majka bijaše zvala imenom Jaebes govoreći: ” Rodila sam u bolovima[6].“
 • 10 Jaebes zazva ALLAHA Izrailovog govoreći: ” Ako me ti uistinu blagosiljaš, tad ćeš uvećati moju teritoriju, tvoja će ruka biti sa mnom i ti ćeš udaljiti nesreću da ja ne budem u bolovima.“ A Allah ispuni ono što je on tražio.
 • 11 Kelub, brat Šuhavljev, porodi Mehira koji bi otac Eštonov.
 • 12 Ešton porodi BetRafaa, Paseaha i Tehinnaa, oca Ir-Nahaša. To su ljudi iz Rekaa.
 • 13 Sinovi Kenazovi: Otniel i Seraja. Sin Otnielov: Hatat.
 • 14 Meonotaj porodi Joaba, oca Ge-Harašima, jer oni bijahu zanatlije[7].
 • 15 Sinovi Kalebovi, sina Jefuneova: Iru, Ela i Naam. Sin Elavljev: Kenaz.
 • 16 Sinovi Jehalelovi: Zif, Zifa, Tiria, i Azareel.
 • 17 Sinovi Uzeirvljevi: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Ona zače[8] Mirijam, Šamaja i Jišbaha, oca Eštemoa.
 • 18 Njegova žena, Judejka, porodi Jereda, oca Gedora, Huda oca Sokoova, i Jekutiela, oca Zanoahova; to su sinovi Bitije, kćeri *Faraonove, koju bijaše uzeo Mered.
 • 19 Sinovi žene Hodijavljeve, sestre Nahamove: oca KeilavljHava, Garmita, i Eštememoa Makatita.
 • 20 Sinovi Šimonovi: Amnon, Rina, BenHanan i Tilon. Sinovi Jišejevi: Zohet i sin Zohetov.
 • 21 Sin Šelavljevi, sinovi Jude: Er, otac Lekavljev, Laeda otac Marešavljev, porodice kuće gdje se pravila morska svila, u BetAšbea,
 • 22 Jokim, ljudi KoZevavljevi, Joaš i Saraf, koji biše Gospodarima Moaba[9] i vratiše u Betlehem to su stare stvari ;
 • 23 to bijahu lončari i stanovnici nasada i zabrana[10]. Oni stanovaše ondje, s kraljem, u službi njegovoj.

Potomci Simeonovi[uredi]

 • 24 Sinovi Simeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, Šaul;
 • 25 Šalum njegov sin, Mivsam njegov sin.
 • 26 Sin Mišmajev: Hamuel njegov sin, Zakur njegov sin, Šimej njegov sin.
 • 27 Šimej imade šesnaest sinova i šest kćeri; ali njegova braća ne imadoše mnogo sinova, sve njihove porodice ne biše tako brojne kao sinovi Judini.
 • 28 Oni nastaniše BerŠebu, Molad, Hasar-Šaual .
 • 29 Bilhu, Esem, Tolad,
 • 30 Betuel, Hormu, Siklag,
 • 31 BetMarkavot, Hasar-Suzim, BetBirej, Šaaraim. To biše njihovi gradovi sve do vladavine Davudove[11]
 • 32 i njihova sela: Etam, Ain, Rimon, Token, Ašan: pet gradova,
 • 33 i sva njihova sela koja bijahu uokolo tih gradova sve do Bala. To biše njihova previvališta i njihove vlastite liste rodoslovne.
 • 34 Mešobab, Jamlek, Joša sin Amasijavljev,
 • 35 Joel, Jehu sin Jošibijavljev, sin Serajavljev, sin Azielov,
 • 36 Elioenaj, Jaakoba, Ješohaja, Azaja, Adiel, Jezimiel, Benaja,
 • 37 Ziza, sin Šifejev, sin Alonov, sin Jedajavljev, sin Šimrijev, sin Šemajavljev: *38 Oni, koji su upravo imenovani, biše poglavarima u svojim porodicema, a njihove se porodice mnogo uvećaše.
 • 39 Oni odoše na ulaz Gedera sve do na istok doline, u potrazi za ispašom za svoja stada;
 • 40 oni nađoše tuste i dobre ispaše a zemlja bijaše prostrana, mirna i spokojna, jer oni koji ju nekada nastanjivaše potjecaše od Šama[12].
 • 41 Ti ljudi, koji biše upravo spomenuti, dođoše dakle u vrijeme Ezekiasa, kralja Jude, uništiše njihove šatore i zaklone koji se nalaziše ondje i posvetiše ih zabrani[13] sve do ovog dana. Oni stanovaše na njihovom mjestu, jer bijaše ondje ispaše za njihovu sitnu stoku.
 • 42 Nekji od Simeonovih sinova odoše u planinu Seir: 500 ljudi s, na čelu, Pelatijaom, Nearijaom, Refaijaom i Uzielom, sinovima Jišejevim.
 • 43 Oni potukoše ostatak preživjelih Amaleka[14] i stanovaše ondje sve do ovog dana.

Potomci Rubenovi[uredi]

 • ‘‘‘5 1 Sin Rubenov, prvorođenog Izrailovog on bijaše prvorođeni ali kad bi oskrnavio postelju oca[15] svog, njegovo pravo prvorođenstva bi dano sinovima Jusufovim, sina Izaelova, i on bi smatran kao ona gubitnik prava prvorođenstva.
 • 2 Naime, Juda bi najveći među braćom svojom i, od njega, je potekao onaj koji postade princem[16], ali pravo prvorodstva bi Jusufovo.
 • 3 Sinovi Rubenovi: prvorođenog Izrailovog: Hanok, Palu, Hesron i Karmi.
 • 4 Sinovi Joelovi: Šemaja njegov sin; Jedžudž njegov sin, Šimej njegov sin,
 • 5 Mika njegov sin, Reaja njegov sin, Bal njegov sin,
 • 6 Beera njegov sin, kojeg izgna Tilgat-Pilnezer, kralj Asirije[17]; on bijaše princem Rubenitima.
 • 7 Njegova braća, prema svojim porodicema zabilježenim po svojim rodoslovima: na čelu Jeiel, Zekarijau,
 • 8 Bela sin Azazov, sin Šemajev, sin Joelov; oni stanovaše u Aroeru i iđaše sve do Neboa i BalMeona.
 • 9 Na istoku, oni stanovaše sve do ulaza u pustinju, od rijeke Eufrat, jer njihova stada bijahu brojna u zemlji Galaad.
 • 10 U Saulovo vrijeme, oni biše u ratu s Hagritima koji padoše u njihove ruke; oni stanovaše u svojim šatorima na svoj površini istačno od Galaada.

Potomci Gadovi[uredi]

 • 11 Sinoviu Gadovi, nasuprot njima, stanovaše u zemlji Bašan, sve do salka:
 • 12 na čelu Joel, Šafam drugi, Jaenaj i Šafat, u Bašanu.
 • 13 Njihova braća prema svojim porodicema biše: Mikael, Mešulam, Šeba, Joraj, Jaekan, Zia i Hud: sedam.
 • 14 Evo sinova Abigailovih, sina HurijHava, sina Jaroahova, sina Galaada, sina Mikaelova, sina JešišajHava, sina Jahdoova, sina Buzova.
 • 15 Ahi, sin Abdielov, sin Guniev, bijaše poglavar njihovih ovitelji.
 • 16 Oni stanovaše u Galaadu, u Bašanu i u njegovim okružjima, u svim ispasištima Šarona, sve do njegovih krajina.
 • 17 Svi, oni biše popisani u vrijeme Jotama, kralja Jude i u vrijeme Jeroboama[18], kralja Izraila.
 • 18 Sinovi Rubenovi, Galaditi, i plupleme Manaseovo bijahu dio srčanih ljudi, koji nisiše štit i mač, strijeljaše iz luka i ratovaše 44.760 ljudi sposobnih za poći u vojni pohod.
 • 19 Oni zaratiše Hagritima, Jaturom, Nafišem i Nodabom.
 • 20 Oni primiše pomoć protiv njih; Hagriti biše izručeni u njihove ruke; kao i svi oni koji bijahu s njima, jer za vrijeme boja oni vapiše prema Allahu, koji ih usliša, jer imaše oni povjerenja u njega.
 • 21 Oni zarobiše njihova stada: 50.000 deva, 250.000 glava sitne stoke, 2.000 magaraca, kao i 100.000 osoba.
 • 22 Mnogi ljudi padoše, smrtno udareni, jer rat dođe od Allaha. Oni stanovaše na njihovom mjestu sve do izlaska.

Potomci Manasejovi u Transjordaniji[uredi]

 • 23 Sinov poluplemena ManasejaHava stanovaše u zemlji od Bašana sve do BalHermona. Bijahu oni brojni.
 • 24 Evo poglavara porodice: Efer, Jiše, Eliel, Azriel, Jirmeja, Hodavija i Jahdiel. Bojahu to smioni ljudi, ljudi od ugleda, glave svojih porodice.
 • 25 Oni biše nevjerni spram ALLAHA svoji otaca i odaše se bludu s Allahovima domaćih ljudi koje Allah bijaše uništavao pred njima.
 • 26 Tada Allah Izrailov pobudi duh Pulov, kralja Asirije, i duh Tigat-Pilnezera, kralja Asirije, koji ih izgna Rubenite, Gadite i polupleme Manaseovo i, odvede ih u HAllah , Habor , Harau i k rijeci Gozan[19], sve do ovog dana.

Potomci Levijevi: veliki svećenici[uredi]

 • 27 Sinovi Levijevi: Geršon, kehat i Merari.
 • 28 Sinovi Kehatovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
 • 29 Sinovi Amranovi: Harun, Mojsije i Mirijam. Sinovi Harunovi: Nadav, Abihu, Eleazar i Itamar.
 • 30 Eleazar porodi Pinhasa; Pinhas porodi Abišua;
 • 31 Abišua porodi Bukija; Buki porodi Uzia;
 • 32 Uzi porodi Zerahijaa; Zerahija porodi Merajota;
 • 33 Merajo porodi Amarija; Amarija porodi Ahituba,
 • 34 Ahitub porodi Sadoka, Sadok porodi Ahimasa,
 • 35 Ahimas porodi Azarijaa, Azarija porodi Johanana;
 • 36 Johanan porodi Azarijaa. To je onaj koji bi velikim svećenikom u Kući koju izgradi Sulejman u Jeruzalemu.
 • 37 Azarija porodi Amarijaa, Amarija porodi Ahituba;
 • 38 Ahitub porodi Sadoka; Sadok porodi Šaluma;
 • 39 Šalum porodi Hilkijaa; Hilkija porodi Azarijaa;
 • 40 Azarija porodi Serajaa; Seraja porodi Jehosadaka;
 • 41 Jehosadak pođe kad ALLAH izgna Judu i Jeruzalem, rukom Nabukodonozorovom.

Drugi potomci Levijevi[uredi]

 • ‘‘‘6 1 Sinovi Levijevi[20]: Geršom, ketat iMerari.
 • 2 Evo imena sinova Geršomovih: Livni i Šimej.
 • 3 Sinovi Ketatovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel.
 • 4 Sinovi Merarijevi:Mahli i Muši. To su porodice Levijeve, prema očevima njihovim.
 • 5 Geršomovi: Livni njegov sin, Jahat njegov sin, Zimma njegov sin,
 • 6 Joah njegov sin, Iddo njegov sin, Zerah njegov sin, Jetraj njegov sin.
 • 7 Sinovi Ketatovi: AmiNadav njegov sin, Kore njegov sin Asir njegov sin,
 • 8 Elkana njegov sin,Ebiasaf njegov sin, Asir njegov sin,
 • 9 Tahat njegov sin, Uriel njegov sin, Uzija njegov sin, Šaul njegov sin.
 • 10 Sinovi Elkanaovi: Amasaj i Ahimot,
 • 11 Elkana njegov sin, Sofaj njegov sin, Nahat njegov sin,
 • 12 Eliab njegov sin, Samuel njegov sin.
 • 13 Sinovi Samuelovi: prvorođeni Joel, i drugi Abija.
 • 14 Sinovi Merarijevi: Mahli, Livni i njegov sin, Šimej njegov sin, Uza njegov sin, *15 Šimea njegov sin, Hagija njegov sin, Azajanjegov sin.
 • 16 Evo onih Evo onih kojima Davud povjeri zadaću pjEvanja u Kući ALLAHOVOJ, čim *kovčeg imade mjesto za počinak.
 • 17 Oni biše sluge za pjEvanje, pred *boravištem šatrom susretanja sve dok, Sulejman ne bi sagradio Kuću ALLAHOVU u Jeruzalemu; oni ispunjavaše službu svoju prema pravilu svome.
 • 18 Evo onih koji izvršavaše tu službu, kao i njihovih sinova. Između sinova Ketatita: Heman, pjevač, sin Joelov, sin Samuelov,
 • 19 sin Elkanov, sin sin Jerohamov, sin sin Elielov, sin Toahov,
 • 20 sin Sufov, sin Elkanov, sin Mahatov, sin Amazajev,
 • 21 sin Elkanov, sin Joelov, sin Azarijavljev, sin Sefanijavljev,
 • 22 sin Tahatov, sin Asirov, sin Havaziasafov, sin Karunev,
 • 23 sin Jiseharov, sin Kehatov, sinovi Levijevi, sin Izrailov.
 • 24 Potom, njegov brat[] Asaf koji stajaše njemu s desna: Asaf, sin Berekijahuov, sin Šimejavljev,
 • 25 sin Mikaelov, sin Bazejavljev, sin Malkijavljev,
 • 26 sin Etnijev, sin Zerahov, sin Adajavljev,
 • 27 sin Etanov, sin Zimmaov, sin Šimejev,
 • 28 sin Jahatov, sin Geršomov, sinovi Levijevi.
 • 29 Sinovi Merarijevi, njihova braća, s lijHava: Etan, sin Kišijev, sin Abdijev, sin Malukov,
 • 30 sin Hašabijavljev, sin Amasajavljev, sin Hilkijavljev,
 • 31 sin Amsijev, sin Banijev, sin Šemerov,
 • 32 sin Mahlijev, sin Mušijev, sin Merarijev, sin Levijev.
 • 33 Njihova braća, *leviti, bijahu raspoređeni na svaku službu u Kući Božjoj.
 • 34 Harun i njegovi sinovi obavljahu dimljenje *žrtava na *oltaru holokausta i na oltaru mirisa, baviše se svime što se ticalo *presvetog mjesta, i obavljali obred odrješenja u korist Izraila, prema svemu što o tom bijaše zapovjedio Mojsije, sluga Allahov.
 • 35 Evo sinova Harunovih: Eleazar njegov sin, Pinhas njegov sin, Abišua njegov sin,
 • 36 Buki njegov sin, Uzi njegov sin, Zeraja njegov sin,
 • 37 Merajot njegov sin, Amarija njegov sin, Ahitub njegov sin,
 • 38 Sadok njegov sin, Ahimas njegov sin.

Gradovi dodijeljeni Levijevim potomcima[uredi]

 • 39 A evo njihovih obitavališta, prema njihovim taborištima u njihovim područjima: sinovima Harunovim iz porodice Kehatita jer im pripade žrijebom na prvom mjestu
 • 40 dade se Hebron u Zemlji Judiu s općinskim posjedima koji ih okružuju.
 • 41 Ali gradska polja i njihova sela, on se dadoše Kalebu, sinu Jefuneovu.
 • 42 Dade se sinovima Harunovim kao gradove utičišta: Hebron, Livna i njihovi posjedi, Jatir, Eštoma i njihovi posjedi,
 • 43 Hilez i njegovi posjedi, Devir i njegovi posjedi,
 • 44 Ašan njegovi posjedi, BetŠemeš i njegovi posjedi,
 • 45 i, na pleme Benjaminovo: GHava i njegovi posjedi, Alemet i njegovi posjedi, Anatot i njegovi posjedi. Ukupno njihovih gradova: Trinaest gradova[21] za njihove porodice.
 • 46 Drugi sinovi Kehatovi, prema njihovim porodicema, primiše žrijebom deset gradova plemena Efraim, i plemena Dan i poluplemena Manase;
 • 47 sinovi Geršomovi, prema njihovim porodicema, primiše trinaest gradova plemena Isakar, plemena Ašer, plemna Neftali i plemena Manase u Bašanu;
 • 48 sinovi Merarijevi, prema njihovim porodicema, primiše žrijebom dvanaest gradova plemena Ruben, plemena Gad i plemena Zabulon.
 • 49 Sinovi Izrailovi dadoše *levitima te gradove i njihove općinske posjede.
 • 50 Od plemena sinova Judinih, plemena sinova Simeonovih i plemena sinova Benjaminovih, oni dadoše te gradove žrijebom označene njihovim imenima.
 • 51 Druge porodice sinova Kehatovih imaše područja svojih gradova u plemenu Efraim.
 • 52 Dade im se kao gradove utočišta: Sišem i njegove posjede u planini Efraim, Gezer i njihove posjede,
 • 53 Jokmeam i njegove općinske posjede, BetHoron i njegove općinske posjede,
 • 54 Ajalon i njegove općinske posjede, GatRimon i njegove općinske posjede; *55 i u poluplemenu Manase: Aner i njegove općinske posjede , Bileam i njegove općinske posjede. Sve to bijaše za porodice drugih sinova Kehatovih.
 • 56 Sinovima Geršomovim, prema njihovim posjedima, dade se u poluplemenu Manaseovom: Golan u Bašanu s njegovim općinskim posjedima, Aštarot i njegove općinske posjede;
 • 57 u plemenu Isakar: Kedeš i njegove općinske posjede, Daverot i njegove općinske posjede,
 • 58 Ramot i njegove općinske posjede; Anem i njegove općinske posjede;
 • 59 u plemenu Ašerovom: Mašal i njegove općinske posjede, Abdon i njegove općinske posjede,
 • 60 Hukok i njegove općinske posjede, Rehob i njegove općinske posjede;
 • 61 i u plemenu Neftali; Kedeš u Galileji i njegove općinske posjede, Hammon i njegove općinske posjede, Kirijataim i njegove općinske posjede.
 • 62 Drugima, sinovima Merarijevim, dade se u plemenu Zabulon: Rimono i njegove općinske posjede, Tabor i njegove općinske posjede.
 • 63 S one strane Jordana, pokraj Jerihona, na istoku Jordana, u plemenu Rubenovom: Beser, u pustinji, i njegove općinske posjede, Jahas i njegove općinske posjede,
 • 64 Kedemot i njegove općinske posjede, Mefat i njegove općinske posjede;
 • 65 i u plemenu Gadovom: Ramot Galadski i njegove općinske posjede, Mahanaim i njegove općinske posjede,
 • 66 Hešbon i njegove općinske posjede, Jazer i njegove općinske posjede.

Potomci Ishakarovi[uredi]

 • ‘‘‘7 1 Za sinove Isakarove: Tola, Pua, Jašuba i Šimrona: svega četiri.
 • 2 Sinovi Tolavljevi: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Šemuel koji bijahu poglavari porodice za Tola smioni ljudi čije potomstvo bijaše, u vrijeme Davudovo, na broju od 22.600.
 • 3 Sinovi Uzijevi: Jizrahja; sinovi Jizrahjavljevi: Mikael, Obadija, Joel, Jišija: svega petorica, svi poglavari.
 • 4 Prema njihovom potomstvu po porodicema, oni imaše na svom teretu postrojbe vojske za rat na broju od 36.000 ljudi, i imaše mnogo žena i djece.
 • 5 Njihova braća, za sve ob itelji Isakarove, bijahu 87.000 smionih ljudi, prema ukupnom popisu.

Potomci Benjamina i Neftalija[uredi]

 • 6 Benjamin: Bela, Beker, Jediael: 3.
 • 7 Sinovi Belavljevi: Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet poglavara porodice, smioni ljudi, kojima popis primisivaše 22.034 potomka.
 • 8 Sinovi Bekerovi: Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot i Alemet. To su sinovi Bekerovi.
 • 9 Popis potomstva tih poglavara porodice davaše 20.200 smionih ljudi.
 • 10 Sin Jediaelov: Bilhan; sinovi Bilhanovi: Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenana, Zetan, Tarsis i Ahišasar.
 • 11 To su svi sinovi Jediaelovi, poglavari porodice: 17.200 smionih ljudi, u vojsci, spremnih za boj.
 • 12 Šupim i Hupim bijahu sinovi Irovi; Hušim, sin Aherov.
 • 13 Sinovi Neftalijevi: Jahasiel, Guni, Jeser, i Šalum. Oni bijahu sinovi Bilhaevi.

Potomci Manasaeovi u Cisjordaniji[uredi]

 • 14 Sinovi Manaseovi: Azriel kojeg bijaše rodila njegova suložnica[22] Aramejka; ona porodi Makira, oca Galaada.
 • 15 Makir uze jednu ženu za Hupim i Šupim. Ime njegove sestre bijaše Maaka. Imed drugom bijaše Selofehad, a Gelofehad imade samo kćeri.
 • 16 Maaka, žena Makirova, porodi jednog sina kojeg nazva imenom Pereš; ime njegovom bratu bijaše Šereš, a njegovi sinovi biše Ulam i Rekem.
 • 17 Sin Ulamov: Bedan To su sinovi Galaadovi, sina Makirova, sina Manaseova. *18 Njegova sestra Moleket porodi Išehoda, Abiezera i Mahla.
 • 19 Sinovi Šemidovi biše Ahijan, Šekem, Likhi i Aniam.

Potomci Efraimovi[uredi]

 • 20 Sinovi Efraimovi: Šutelah, Bered njegov sin, Tahat njegov sin, Eleada njegov sin, Tahat njegov sin,
 • 21 Zavad njegov sin, Šutelah njegov sin, Ezer i Elead. Ljudi iz Gata, rođeni u zavičaju, njih ubiše, jer bijahu sišli uzeti stada njihova.
 • 22 Efraim, njihov otac, bi u žalosti tokom brojnih dana, a njegova braća[23] dođoše ga tješiti.
 • 23 On ode k svojoj ženi; ona zače i porodi jednog sina kojeg on nazva imenom Beria, jer ona bijaše ostala kod njega u nesreći njegovoj[24].
 • 24 Njegova kćer bi Šeera, koja sagradi BetHoron, donji grad i gornji grad, i UzenŠeera.
 • 25 Potom, Refat njegov sin, Rešef, Telah njegov sin, Tahan njegov sin,
 • 26 Laedan njegov sin, Amihud njegov sin, Elišama njegov sin,
 • 27 Zun-Nun njegov sin i Jozue njegov sin.
 • 28 Njihov posjed i njihovo boravište bijahu Betel i njegovo okružje, Sišem i njegovo okružje, na istoku Naran, na zapadu Gezer i njegovo okružje, Sišem i njegovo okružje sva do Ajaa i njegovog okružja.
 • 29 U rukama sinova Manaseovih bijahu Bet-Šean i njegovo okružje, Tanak i njegovo okružje, Megido i njegovo okružje, Dor i njegovo okružje. U tim gradovima stanovahu sinovi Jusufovi, sinovi Izrailovi.

Potomci Ašerovi[uredi]

 • 30 Sinovi Ašerovi : Jima, Jišva, Jišvi, Beria i Serah njihova sestra.
 • 31 Sinovi Berijavljevi: Hud i Mikael koji bi ocem Birzaitu.
 • 32 Hud porodi Jafleta, Šomera, Hotama i Šuau njihovu sestru.
 • 33 Sinovi Jafletovi; Pazak, Bimhal i Ašvat. To su sinovi Jafletovi.
 • 34 Sinovi njegovog brata Šemera: Roga, Jehuba i Aram.
 • 35 Sinovi njegovog brata Helema: Sofah, Jimna, Šeleš i Amal.
 • 36 Sinovi Sofahovi: Šuah, Harnefer, Šual, Beri, Jimra,
 • 37 Beser, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Beera.
 • 38 Sinovi Jeterovi: Jefune, Pispa i Ara.
 • 39 Sin Ulajev: Arah, Haniel i Risija.
 • 40 Svi oni bijahu sinovi Ašerovi, poglavari porodice, ljudi ugledni, smioni, poglavari prinčevima, a popis njihovih potomaka u vojsku, za rat, dosezao je broj od 26.000 ljudi.

Druga lista potomaka Benjaminovih[uredi]

 • 8 1 Benjamin porodi Belaa, svog prvorođenog, Ašbela drugog, Ahraa trećeg,
 • 2 Noha četvrtog i Rafa petog.
 • 3 Bela imade sinove: Adara, Gera, oca Ehudova,
 • 4 Abišua, Namana, Ahoaha,
 • 5 Gera, Šefutana i Hurama.
 • 6 Evo sinova Ehudovih to su oni koji biše poglavari porodice stanovnika GHavaa i iseliše u Manahat:
 • 7 Naman, Ahija i Gera on je taj koji ih iseli i koji porodi Uza i Ahihuda.
 • 8 Šaharaim imade sinove, u polju Moab, nakon što je otpustio svoje žene Hušimu i Baarau.
 • 9 On porodi od Hodeše svoje žene: Ejjublaba, Sivia, Mešaa, Malkama,
 • 10 Jeusa, Sakija i Mirma.To su njegovi sinovi, poglavari porodice.
 • 11 Od Hušime, on bijaše porodio Abituba i Elpala.
 • 12 Sinovi Elpalovi: Hud, Mišeam i Šemed. On je taj koji izgradi Ono i Lod s njihovim okružjem.
 • 13 Beria i Šema bijahu poglavari porodice stanovnika Ajalona. Oni su ti kojinagnaše u biujeg stanovnike Gata.
 • 14 Njihova braća bijahu Šašak i Jeremot.
 • 15 Zebadija, Arad, Eder, 16 Mikael, Jišpa, i Joha: sinovi Beriavljevi.
 • 17 Zebadija , Mešulam, Hizki, Hud,
 • 18 Jišmeraj, Jizlija i Ejjublab; sinovi Elpalovi.
 • 19 Jakim, Zikriu, Zabdi,
 • 20 Elienaj, Siletaj, Eliel,
 • 21 Adaja, Beraja i Šimrat: sinovi Šimejevi.
 • 22 Jišpan, Hud-Eliel,
 • 23 Abdon, Zikri, Hanan,
 • 24 Hananija, Elam, Antotija,
 • 25 Fifdeja, i Penuel: sinovi Šašakovi.
 • 26 Šamšeraj, Šeharija, Atalija,
 • 27 Jarešija, Elija, i Zikri: sinovi Jerohamovi.
 • 28 To bijahu poglavari porodice, poglavari po njihovim rodoslovljima. oni stanovahu u Jeruzalemu.
 • 29 U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, čija žena se zvaše Maaka,
 • 30 njegov sin prvorođeni Abdon i Sur, Kiš, Bal, Nadav,
 • 31 Gedor, Ahio, i Zeker.
 • 32 MikLut porodi Šimea. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.

Potomci Saulovi[uredi]

(1 Krn 9.3944)
 • 33 Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠua, AbiNadava i Ešbala[25].
 • 34 Sin Jonatanov bi Meribal[26]. Meribal porodi Mikaa.
 • 35 Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
 • 36 Ahaz porodi Jehoadaa; Jehoadaa porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosa.
 • 37 Mosa porodi Bineaa, Rafaa njegovog sina, Eleasa njegovog sina. Asela njegovog sina.
 • 38 Asel imade šest sinova kojim evo imena: Azrikam, Bokru, Ismail, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sve sinovi Aselovi.
 • 39 Sinovi Ešekovi, njegovog brata: Ulam njegov provorođeni, Jeuš drugi, Elifelet treći.
 • 40 Sinovi Ulamovi biše smioni ratnici vješti ciljanju lukom. Oni imaše mnogo sinova i unuka: 150. Ti svi tamo činiše dio sinova Benjaminovih.

Stanovnici Jeruzalema[uredi]

 • ‘‘‘9 1 Svi Hebreji su bili popisani i upisani u knjigu Kraljeva Izrailovih. Oni iz Jude su bili izgnani u Babiloniju zbog svoje nevjernosti.
 • 2 Prvi stanovnici koji imaše svoje posjede i svoje gradove su Hebreji, svećenici,*leviti i posluživači[27]:.
 • 3 U Jeruzalemu, stanovaše nekoliki od Judinih sinova, sinova Benjaminovih, sinova Efraimovih i Manaseovih.
 • 4 Utaj sin Amihudov, sin Omrijev, sin Imrijev, sin Banijev između sinova Peresovih, sinovi Jude.
 • 5 Među Silonitima: Azaja prvorođeni, i njegovi sinovi;
 • 6 između sinova Zerahovih: Jeuel. S njegovom braćom: 690.
 • 7 Između sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulamov, sin Hodavijavljev, sin HaSenuavljev;
 • 8 Jibneja, sin Jerohamov; Ela, sin Uzijev, sin Mikrijev, i Mešulam, sin Šefatijavljev, sin Reuelov, sin Jibnijavljev.
 • 9 S njihovom braćom, prema njihovim rodoslovljima: 956. Svi ti ljudi bijahu poglavari porodice u svojim porodicema.
 • 10 Između svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin,
 • 11 Azarija, sin Hilkijavljev, sin Mešulamov, sin Sadokov, sin Merajotov, sin Ahituvljev, poglavar Kuće Božje;
 • 12 Adaja sin Jerohamov, sin Pašehurov, sin Malkijavljev; i Masaj sin Adielov, sin Jahzeravljev, sin Mešulamov, sin Mešilemitov, sin Imerov.
 • 13 Sa svojom braćom, poglavarima svojih porodice 1.760, ljudi srčanih za obavljati službu u Kući Božjoj.
 • 14 Među levitima: Šemaja sin Hašubovljev, sin Azsrikamov, sin Hašabijavljev, između sinova Merarijevih;
 • 15 Bakbakar, Hereš, Galal, i Matanija sin Mikavljev, sin Zikrijev, sin Asafov;
 • 16 Obadija sin Šemajavljev, sin Galalov, sin Jedutunov i Berekija sin Azavljev, sin Elkanavljev koji stanovahu u selima Netofatita.
 • 17 Vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman, i njihova braća. Šalum bijaše njima poglavarem.
 • 18 Sve do ovog dana, stojeći na kraljevim vratima, na istoku, to su oni koji su vratari za tabore sinova Levijevih.
 • 19 Šalum, sin Korea, sin Ebiazafa, sin Korea, i njegova braća iz iste porodice, Koreiti, bijahu zaduženi službom, kao čuvari praga *Šatora; njihovi očevi bijahu bili zaduženi čuvati ulaz u tabor ALLAHOV.
 • 20 Pinhas, sin Eleazarov, bijaše nekada njihovim poglavarem; ALLAH bijaše s njim.
 • 21 Zekarija sin Mešelemijavljev bijaše vratar na ulazu u šator susretanja.
 • 22 Svi ovi koji bijahu bili izabrani kao vratari pragova bijahu brojem 212. Oni bijahu bili popisani u svojim selima. Dadid i Samuel vidovnjak[28] su ti koji ih bijahu postavili u njihovu stalnu službu.
 • 23 Oni i njihovi sinovi bijahu raspoređeni na čuvanje vrata Kuće ALLAHOVE, tj. Kuće šatorske.
 • 24 Vratari bijahu na četiri glavne strane svijeta: na istoku, na zapadu, na sjeveru i na jugu.
 • 25 Njihova braća, koja bijahu u svojim selima, moraše dolaziri s vremena na vrijeme s njima na sedam dana;
 • 26 ali četiri glavna vratara, oni, ostajahu tu stalno. To bijahu leviti koji bijahu zaduženi za odaje i riznice Kuće Božje.
 • 27 Oni provodiše noć okolo Kuće Božje, jer bijahu zaduženi za njeno čuvanje i otvaranje svakog jutra.
 • 28 Neki između njih bijahu zaduženi za obredne predmete koje prebrajahu svaki put kad ulaziše ili izlaziše.
 • 29 Neki između njih bijahu nadglednici za vaze, naročito za svete vaze, naEjjolje brašno, vino, ulje, *tamjan i mirise.
 • 30 Ali, sinovi svećenika bijahu ti koji su pripremali mješavine za mirise.
 • 31 Matitija, između levita, onaj koji bijaše prvorođeni Šaluma Koreita, bijaše zadužen za stalno spremanje pečenih pogača.
 • 32 Među sinovima Kehatita, neki od njihove braće bijahu zaduženi za spravljanje kruha ponude[29] za svaki *šabat.
 • 33 Pjevači, poglavari levitskih porodice, bijahu smješteni u odaje i oslobođeni svaje službe, jer, danju i noću, oni bijahu raspoređeni na svoju službu.
 • 34 To bijahu poglavari porodice za levite, poglavari prema svojim rodosolovljima. Oni stanovahu u Jeruzalemu.

Podrijetlo Saulovo[uredi]

(1 Krn 8.2938)
 • 35 U Gabaonu, stanovaše otac Gabaona, Jeiel, čija žena imaše za ime Maaka, *36 njegov sin prvorođeni Abdon, i Sur, Kiš, Bal, Ner, Nadav,
 • 37 Gedor, Ahio, Zekarija i MikLut. 38 MikLut porodi Šimeama. Oni također, po primjeru svoje braće, stanovahu u Jeruzalemu s njima.
 • 39 Ner porodi Kiša; Kiš porodi Saula; Saul porodi Jonatana, MalkiŠuaa, AbiNadava i Ešbala.
 • 40 Sin Jonatanov bi Meribal. Meribal porodi Mikaa.
 • 41 Sinovi Mikavljevi biše Piton, Melek, Tahrea.
 • 42 Ahaz porodi Jaeraa; Jaera porodi Alemeta, Azmaveta i Zimrija; Zimri porodi Mosaa;
 • 43 Mosa porodi Beineaa, Refaja njegovog sina, Asela njegovog sina.
 • 44 Asel imade šest sinova kojima evo imena: Azrikam, Bokru, Ismail, Šeraja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.

HISTORIJU DAVUDA, KRALJA IZRAILOVOG[uredi]

Boj na planini Gilboa, smrt Saulova[uredi]

 • 10 1 Filistince zavojHavaše protiv Izraila; ljudi Izrailovi pobjegoše pred Filistincima i popadaše, smrtno udareni na planini Gilboa[30].
 • 2 Filistinci pritijsniše Saula i njegove sinove. Filistinci oboriše Jonatana, AbiNadava i Malki-Šuaa, sinove Saulove.
 • 3 Teret boja se prenese na Saula; strijelci ga otkriše i on zadrhta pri pogledu na strijelce.
 • 4 Saul reče svojem štitonoši: ” Izvuci svoj mač i probodi me da ne bi neobrezani došli poigravati se sa mnom“; ali njegov štitonoša odbi, jer se veoma bojao. Tad Saul uze mač i baci se na njega.
 • 5 Videći da Saul bijaše mrtva, njegiov se štitonoša također baci na mač, i umrije.
 • 6 Saul umrije, kao i tgrojica njegovih sinova; sva kuća njegova[31] umrije u isto vrijeme.
 • 7 Videći poraz Izrailov i smrt Saulovu i njegovih sinova, Hebreji napustiše svoja sela i pobjezgoše. Filistinci dođoše i nastaniše se tu.
 • 8 Sutradan, Filistinci dođoše pljačkati svoje žrtve. Oni nađoše Saula i njegove sinove ležeći na brdu Gilboa.
 • 9 Oni ih opljačkaše, odnesoše njihove glave i njihovo oružje i pustiše kolati novost po zemlji Filistinaca, oglašavajući ju svojim idolima i narodu.
 • 10 Oni staviše njegovo oružje u kuću svojeg Allaha, i prikovaše njegovu lubanju na kuću Dagonovu[32]:.
 • 11 Svi ovi od Javeša Galaadskog[33] doznaše sve ovo što Filistinci bijahu uradili Saulu.
 • 12 Svi srčani ratnici digoše se, uzeše tijelo Saulovo i tijela njegovih sinova, i odnesoše ih u Javeš; potom oni *postiše sedam dana.
 • 13 Saul umrije zbog nevjernosti koju bijaše počinio prema ALLAHU jer ne bijaše pazio riječ ALLAHOVU, i također jer bijaše ispitivao duh jednog mrtvaca[34]: da bi ga savjetovao,
 • 14 umjesto da pita za savjet ALLAHA. Tako umrije on i prepusti kraljevstvo Davudu, sinu Jeseovu.

Davud je posvećen kraljem Izraila[uredi]

(2 S 5.13)
 • ‘‘‘11 1 Sav Izrail se sakupi kod Davuda u Hebronu, govoreći: ” Evo mi smo tvoja kost i tvoje meso[35].
 • 2 Ima dugo vremena već, čak kad još Saul bijaše kraljem, ti bijaše taj koji izvodiše i vraćaše Izrail. A ALLAH tvoj Allah ti je rekao: Ti si taj koji će napasati Izrail moj narod i ti si taj koji će biti glava nad Izrailom[36] mojim narodom.“
 • 3 Sve *starješine Izrailove dođoše pronaći kralja u Hebronu, i Davud zaključi u njihovu korist jedan savez u Hebronu, pred ALLAHOM. Oni *pomazaše Davuda kao kralja nad Izrailom, prema riječu ALLAHOVOJ prenesenoj po Samuelu.

Davud se domaže Jeruzalema[uredi]

(2 S 5.610)
 • 4 A Davud, kao i sav Izrail, ode u Jeruzalem tj. Jebuz gdje bijahu Jebuziti[37] koji nastanjivaše zemlju.
 • 5 Stanovnici Jebuza rekoše Davudu: ” Ti nećeš ući ovdje.“ Ali Davud se domože tvrđave *Sion: to je Grad Davudov.
 • 6 On bijaše naime rekao: ” Prvi koji potuče Jebuzite postaće poglavar i princ“: Joab sin Serujavljev uspe se prvi i postade poglavar.
 • 7 Davud se smjesti u tvrđavi ; zato se ona naziva Grad Davudov.
 • 8 Potom on izgradi grad svud uokolo, počev od Miloa[38]: sve do okružja, a Joab obnovi ostatak grada.
 • 9 Davud postajaše sve više i više velik a ALLAH, svemogući, bijaše s njim.

Smjeli ratnici Davudovi[uredi]

(2 S 23.839)
 • 10 Evo poglavara ratnika Davudovih koji ga odrješito podupiraše tokom sve njegove vladavine, kao i sav Izrail, da bi vladao preema riječi ALLAHOVOJ nad Izrailom.
 • 11 Evo liste ratnika Davudovih: Jašobeam, sin Hakmonijev, poglavar Trojice[39]. On je taj koji vitlaše svojim kopljem na 300 ljudi odjednom: oni biše pobijeni.
 • 12 A poslije njega, Eleazar, sin Dodoa Ahohita, koji bijaše među Trojicom ratnika.
 • 13 On je taj koji bijaše s Davudom u Pas-Damimu, kad Filistinci se tu sakupiše za boj; bijaše ondje jedno polje pokriveno ječmom, a narod bježaše pred Filistincima;
 • 14 oni se postaviše u sredinu polja, oslobodiše ga i potukoše Filistince; ALLAH ostvari jednu veliku pobjedu.
 • 15 Trojica od Tridesetorice poglavara siđoše niz stijenu k Davudu, u pećinu Adulamovu, dok tabor Filistinaca bijaše postavljen u dolini Refaita[40].
 • 16 Davud bijaše tada u svom skloništu, a jedna filistinska straža nalazila se tada u Bethléemu.
 • 17 Davud izrazi ovu želju: ” Ko mi će dati piti vode iz žusterne koja je na vratima Bethléema?“
 • 18 Trojica upadoše u tabor Filistinaca, natočiše vode u žusterni pokraj vrata Bethléema, odnesoše ju i ponudiše Davudu. Ali Davud ju nije htio piti već načini libaciju[41] ALLAHU.
 • 19 On reče: ”Nek' me moj Allah kazni ako ja to učinim! Hoću li ja piti *krv tih ljudi u opasnosti po njihov život? Jer po cijenu života svog oni su ju išli donijeti!“ I on odbi popiti ju. Eto što učiniše Trojica ratnika.
 • 20 Abišaj, brat Joabov, bijaše zapovjednikom Tridesetorice. On je taj što vitlaše kopljem na 300 ljudi koji biše probodeni, ali on si ne načini *ime među Trojicom[42].
 • 21 On bi dvostruko počasđ ćen, više nego Tridesetorica, i on postade njihovim zapovjednikom, ali ne dostiže Trojicu.
 • 22 Benaja, sin Jehodajavljev, sin jednog istaknutog čovjeka, po brojnim podvizima, podrijetlom iz Kavsela. On bijaše onaj koji ubi dva junaka[43] iz Moaba; on je onaj koji dođe ubiti lava u žusterni za vrijeme snijega;
 • 23 on je također onaj koji ubi jednog Egipćanina, čovjeka rasta od pet lakata[44]; Egipćanin imaše u ruci jedno koplje kao tkalačka greda. On siđe k njemu, naoružan jednim štapom, istrgnu koplje iz ruke Egipćaninu i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
 • 24 Eto što učini Benajahu, sin Jehojadajev; 0n si načini jedno ime između Tridesetorice[45] ratnika;
 • 25 on imaše više ugleda no Tridesetorica, ali on ne nadmaši Trojice. Davud ga uvrsti u svoju osobnu gardu.
 • 26 Srčani ratnici: Azahel, brat Joabov; Elhanan, sin Dodoov, iz Betlehema;
 • 27 Šamot Harorit, Heles Pelonit;
 • 28 Ira, sin Ikeša Tekoita; Abiezer Anatotit;
 • 29 Sibekaj Hušatit; Ilaj Ahohit;
 • 30 Mahrai Netofatit;
 • 31 Itaj, sin Rivaja iz Givea, od sinova Benjaminovih; Benaja Pireatonit;
 • 32 Huraj iz Potoka Gaša; Abiel Arbatit;
 • 33 Azmavet Baharumit; Eliahba Šalbonit;
 • 34 BeneHašem Gizonit; Jonatan, sin Šaguea Hararita;
 • 35 Ahiam, sin Zakara Hararita; Elifal, sin Urov;
 • 36 Hefer Mekeratit; Ahija Pelonit;
 • 37 Hesro Karmelit; Naraj, sin Ezbajev;
 • 38 Joel, brat Natanov; Mibhar, sin Hagrijev;
 • 39 Selek Amonit; Nahraj Berotit, štitonoša Joaba, sina SerujHava;
 • 40 Ira Jitrit; Garev Jitrit;
 • 41 Uri Hitit. Zabad[46]:, sin Ahlajev;
 • 42 Adina, sin Šizaa Rubenita, poglavara Rubenita i, s njim, 30;
 • 43 Hanan, sin Maaka i Jošafat Mitnita;
 • 44 Uzija Ašteratit; Šama i Jeiel, sin Hotama Aroerita;
 • 45 Jediael, sin Šimrijev, i Joha, njegov brat, Tisit;
 • 46 Eliel Hahavim, Jeribaj i Jošavija, sin Elnamaov, i Jitma Moabit;
 • 47 Eliel, Obed i Jaziel iz Sova.

Prvi sudrugovi Davudovi u Siklagu[uredi]

 • 12 1 Evo onih koji dođoše k Davudu u Siklag[47], kad on još bijaše zadržan daleko od Saula, sina Kišova. Ubrojani među ratnike, oni sudjelovahu u boju.
 • 2 Oni bijahu naoružani lukovima, služiše se desnom rukom, a lijevom rukom za bacati kamenje i strijeljati strijelom iz luka. Među braćom[48] Saulovom iz Benjamina:
 • 3 poglavar Ahiezer i Joaš, sin Šemaa Givetita; Jeziel i Pelet, sinovi Azamavetovi; Beraka i Jehu Anatotit;
 • 4 Jišmaja Gabaonit, ratnik između Tridesetorice, i poglavar Tridesetorice[49];
 • 5 Jirmeja, Jahaziel, Johanan, i Jozabad Gedaratit;
 • 6 Eleuzaj, Jerimot, Bealija, Šemarijahu, i Šefatijahu Harafit
 • 7 Elkana Jišijahu, Azarel, Joezer, Jašobeam, Koreiti;
 • 8 Joela i Zebadija, sinovi Jerohama, iz Gedora.
 • 9 Gaditi se odvojiše za otići k Davudu u sklonište u pustinji. To bijahu srčani ljudi, ljudi rata odgojeni za boj, opremljeni štitom i kopljem, hrabri kao lavovi i brzi kao gazele na planinama.
 • 10 Ezer bijaše poglavar, Obadija drugi, Eliab treći,
 • 11 Mišmana četvrti, Jirmeja peti,
 • 12 Ataj šesti, Eliel sedmi,
 • 13 Johanan osmi, Elzabad deveti,
 • 14 Jirmejahu deseti, Makbanaj jedanaesti.
 • 15 To bijahu, među sinovima Gadovim, poglavari vojske; najmanji između njih vrijedio je stotinu; najveći je vrijedio tisuću[50].
 • 16 To bijahu oni koji bijahu prešli Jordan u prvom mjesecu, kad je prelijHavao svoje obale, i koji nagnaše u bijeg sve one iz doline, na istok i na zapad.
 • 17 Sinovi Benjaminovi i Judini dođoše do skloništa Davudova.
 • 18 On iziđe pred njih, uputi im riječ i reče im: ” Ako je to za mir što ste vi došli k meni za pomoći mi, ja ću biti spreman svim srcem združiti se s vama; ali ako je to za pre variti me u korist mojih neprijatelja, tad u mojim rukama nema nasilja, nek Allah naših otaca to vidi i nek presudi!“
 • 19 Tad duh okrijepi Amazaja, poglavara Tridesetorice:
” Mi smo tvoji, Davude,
i s tobom, sine Jeseov!
Mir, mir tebi
i mir onome ko ti pomaže!
Jer je tvoj Allah koji ti pomaže!“
Davud ih primi i postavi među poglavare postrojbe.
 • 20 Ljudi iz Manasea se pridružiše Davudu kad on dođe s Filistincima za tući se protiv Saula ali ti ljudi mu ne mogoše pomoći, jer, savjetujući se, prinčevi Filistine otpustiše Davuda govoreći: ” Po cijenu naših glava on će se pridružiti svom Gospodaru Saulu[51]!“
 • 21 Kad Davud pođe za Siklag, ljudi Manaseovi se pridružiše njemu: Adnah, Jozabad, Jediael, Mikael, Jozabad, Elihu i Siletaj, poglavari tisuća u Manaseu.
 • 22 To su oni koji pomogoše Davudu i postrojbi, jer oni bijahu svi ljudi smioni i postadoše oni poglavari vojske.
 • 23 Naime, svaki dan ljudi dolaziše k Davudu za pomoći, tako da tabor postade velik kao jedan tabor Allahov[52].

Broj Davudovih pristaša pridošlih u Hebron[uredi]

 • 24 Evo brojki po glavama ljudi opremljenih za vojsku, koji dođoše k Davudu u Hebron, za prenijeti njemu kraljevstvo Saulovo, prema zapovijedi ALLAHOVOJ:
 • 25 Sinovi Judini , koji nose štit i koplje: 6.800 ljudi opremljenih za vojsku;
 • 26 sinovi Simeonovi, ljudi srčanih za vojsku: 7.100;
 • 27 sinovi Levijevi: 4.600,
 • 28 i još, Jehojada, zapovjednik ljudima Harunovim, i s njim 3.700; i još,
 • 29 Sadok mlad smion čovjek, i 22 poglavara njegove porodice.
 • 30 Sinovi Benjaminovi, braća Saulova: 3.000, koji sve do tada bijahu većinom ostali u službi Saulovoj.
 • 31 Sinovi Efraimovi: 20.800 smionih ljudi, ljudi od ugleda u svojim porodicema. *32 Polupleme Manaseovo: 18.000 koji biše označeni po svojim imenima za doći postaviti Davuda kraljem.
 • 33 Sinovi Isakarovi, koji znaše razlikovati vrijeme da bi spoznali što je trebao činiti Izrail: 200 poglavara i sva njihova braća pod njihovim zapovjedništvom. *34 Iz Zabulona; 50.000 ljudi spremnih poći u vojni pohod sa svim svojim oružjem i boriti se čistog srca.
 • 35 Iz Neftalija: tisuću poglavara, s 37.000 ljudi naoružanihštitovima i kopljima. *36 Od Danita: 28.600, spremnih za boj.
 • 37 Iz Ašera: 40.000 spremnih poći u pohod.
 • 38 Od onih s one strane Jordana, Rubenita, Gadita i poluplemena Manaseova: 120.000, sa svim bojnim oružjem.
 • 39 Svi ovi ljudi ratnici, spremni staviti se u bojni poredak, dođoše čistog srca u Hebron za postaviti Davuda kraljem nad svim Izrailom. Sav ostatak Izraila dođe također jednodušno za postaviti Davuda kao kralja.
 • 40 Oni provedoše ondje tri dana s Davudom jedući i pijući, jer njihova braća bijahu pripremila za njih hranu i piće.
 • 41 Ljudi iz oblasti, sve do Isakara, Zabulona i Neftalija, donesoše također živeži na magarcima, devama, mulama i govedima: brašno, kolače od smokava, suho grožđe, vino, ulje, sitnu i krupnu stoku u izobilju, jer bijaše radost u Izrailu.

Davud odlučuje donijeti kovčeg u Jeruzalem[uredi]

(2 S 6.111)
 • 13 1 Davud održa savjetovanje s poglavarima tisuća i stotina, i sa svim odličnicima.
 • 2 On reče svem saboru Izrailovom: ” Ako vi to nalazite dobrim i ako to dolazi od ALLAHA našeg Allaha, uputimo jednu poruku našoj braći ostaloj u svim područjima Izrailovim, kao i svećenicima i *levitima u njihovim gradovima prebivališta, da se pridruže nama.
 • 3 Potom mi ćemo dovesti k nama *kovčeg našeg Allaha, jer mi nismo se bavili njime u vrijeme Saulovo.“
 • 4 Sav sabor dade pristanak za postupiti tako, jer stvar se činila pravednom u očima sveg naroda.
 • 5 Davud sakupi sav Izrail, od potoka egipatskog sve do ulaza u Hamat, za dovesti kovčeg Allahov u KirijatJearim[53].
 • 6 Sa svim Izrailom uspe se on u Bala[54], u KirijatJearim koji je u Judi, za dovesti kovčeg Allahov, ALLAHOV koji sjedi na *kereubinima, ondje gdje je zazvano njegovo *ime.
 • 7 Natovari se kovčeg Allahov na jedna nova kola, od kuće AmiNadavove. Uza i Ahio voziše kola.
 • 8 Davud i sav Izrail plesaše svom svojom snagom pred Allahom praćeni pjesmama, kitarama, harfama, bubnjevima, cimbalima i trubljama.
 • 9 Oni stigoše na gumno Kidon[55].Uza ispruži ruku za zadržati kovčeg, jer ga goveda zamalo prevrnuše.
 • 10 Gnjev Allahov zapali se proiv Uzaa i udari ga jer bijaše ispružio ruku na kovčeg. On umrije ondje pred Allahom.
 • 11 Davud bi potresen što ALLAH bi otvorio jednu brešu udarajući Uza, naziva se to mjesto ”Uzova Breša“ sve do ovog dana.
 • 12 Davud se uplaši Allaha, u onaj dan, i reče: ” Kako ću ja dovesti k sebi kovčeg Allahov?“
 • 13 Tad Davud ne prenese kovčeg kod sebe, u *Grad Davudov, već ga dade odvesti u kuću ObedEdoma, Gitita[56].
 • 14 Kovčeg Allahov ostade tri mjeseca kod ObedEdoma, i sve što bijaše njegovo.

Davud u Jeruzalemu[uredi]

(1 Krn 3.59; 2 S 5.1116).
 • 14 1 Hiram, kralj Tira, posla glasonoše Davudu, s cedrovim drvetom, kamenoklesar i tesare za izgraditi jednu kuću.
 • 2 Tad Davud znade da ga ALLAH bijaše postavio kraljem nad Izrailom i da njegovo Kraljevanje bijaše ponosno proslavljeno zbog Izraila njegovog naroda.
 • 3 Davud uze još nekoliko žena u Jeruzalemu i porodi još sinova i kćeri.
 • 4 Evo imena onih koji mu se rodiše u u Jeruzalemu: Šamua, Šobab, Natan i Sulejman,
 • 5 Jibhar, Elišua i Elpalet,
 • 6 Nogah, Nefeg i Jafija,
 • 7 Elišama, Belijada i Elifelet.

Davudove pobjede nad Filistincima (1 Krn)[uredi]

(2 S 5.1725)
 • 8 Filistinci doznadoše da Davud bijaše *pomazan kao kralj nad svim Izrailom. Svi Filistinci krenuše u potragu za Davudom. Davud to saznade i iziđe pred njih.
 • 9 Filistigoše i osvojiše dolinu Refaita[57].
 • 10 Davud upita Allaha: ” Trebam li se ja uspeti protiv Filistinaca i hoćeš li ih ti predati u ruke mojeđ“ ALLAH mu odgovori : ” Pođi i ja ću ih izručiti tebi u ruke.“
 • 11 Tad se oni uspeše u BalPerasim[58], i ondje ih Davud potuče. Davud reče: ” Allah je putem moje ruke načinio jednu brešu kod mojih protivnika, kao brešu otvorenu za vode.“ Zato je tom mjestu dano ime BalPerasim.
 • 12 Oni ondje napustiše njihove Allahove, a Davud reče: Nek' budu spaljeni vatrom!“
 • 13 Ponovo Filistinci navališe na dolinu.
 • 14 Davud opet ispitiviaše Allaha, a Allah njemu reče: ” Ne uspinji se za proganjati ih: napravi jedan zaobilazak daleko od njih i doći ćeš k njim, nasuprot koprivištima.
 • 15 Kad budeš začuo buku koraka povrh koprivića, tad ćeš izići u boj, jer Allah će već biti izišao pred tobom, za udariti tabor Filistinaca. “
 • 16 Davud postupi kako Allah bijaše njemu zapovjedio, i oni tukoše tabor Filistinaca, od Gabaona sve do Gezera[59].
 • 17 Ugled se Davudov proširi po svim zemljama, a ALLAH ga učini strašnim za sve narode.

Davud priprema prijevoz kovčega[uredi]

 • 15 1 Davud sebi načini kuće u *Gradu Davudovi; on odredi jedno mjesto za *kovčeg Allahov i podiže za njega jedan šator.
 • 2 Tad on reče: ” Za nositi kovčeg Allahov, biće samo *leviti, jer ALLAH ih je izabrao za nositi kovčeg ALLAHOV i za služiti ga zauvijek[60].“
 • 3 Davud dade sakupiti sav Izrail u Jeruzalemu za uspeti kovčeg ALLAHOV k mjestu koje bijaše određeno za njega.
 • 4 Oni sastavi također sinove Harunove i levite:
 • 5 Za sinove Kahatove: poglavar Uriel i njegova braća, 120;
 • 6 za sinove Merarijeve: poglavar Azaja i njegova braća, 220;
 • 7 za sinove Geršomove: poglavar Joel i njegova braća, 130;
 • 8 za sinove Elisafanove: poglavar Šemaja i njegova braća: 200;
 • 9 za sinove Hebronove: poglavar Eliel i njegova braća, 80;
 • 10 za sinove Uzielove: poglavar AmiNadav i njegova braća: 112.
 • 11 Davud pozva svećenike Sadoka i Abiatara, i levite: Uriela, Azajaa, Joela, Šemajaa, Eliela i AmiNadava.
 • 12 On im reče: ” Vi ste poglavari levitskih porodice. *Posvetite se, vi i vaša braća, i uspnite kovčeg ALLAHOV, ALLAHA Izrailovog, k mjestu koje sam ja odredio za njega.
 • 13 Naime, pošto vi niste prvi put bili ondje, ALLAH Allah naš udario nas je, jer ga mi nismo tražili prema pravilima[61]. “
 • 14 Svećenici i leviti se tada posvetiše za uspeti kovčeg ALLAHOV, ALLAHA Izrailovog.
 • 15 Levitski sinovi, kako to bijaše naredio Mojsije[62] prema riječi ALLAHOVOJ, nosiše kovčeg Allahov na svojim plećima s prečkama.
 • 16 A Davud reče levitskim poglavarima da postave u službu svoju braću, pjevače, s glazbalima; lutnjama, lirama i cimbalima, da odjekuju snažno u znak radovanja.
 • 17 Leviti postaviše u službu njihovu Hemlana, sina Joelovog, i među njegovom braćom, Asafa, sina Berekijahuova; između sinova Merarijevih, njihove braće, Etana, sin Kušajahuova;
 • 18 i s njima, kao druge, njihovu braću: Zekarijahua, Bena, Jaziela, Šemiramota, Jehiela, Unija, Eliaba, Benajahua, Mazejahua, Matitijahua, Eliflehua i Miknejahua, ObedEdoma i Jeiela, nosače.
 • 19 Između pjevača: Heman, Asaf i Etan imaše mjedena cimbala da odjekuju; *20 Zekarija, Aziel, Šemiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Mazejahu i Benajahu imaše lutnje za sopranski glas[63];
 • 21 Matitijahu, Eliflehu, Miknejahu, ObedEdom, Jeiel i Azazijahu imaše lire oktavske[64], za uspjeravati pjesmu.
 • 22 A Kenanijahu, poglavar levitski za prijevoz, uredi prijevoz, jer bijaše sposoban za to.
 • 23 Berekija i Elkana bijahu nosači kovčega.
 • 24 Svećenici Šebanijahu, Jošafat, Netanel, Amasaj, Zekarijahu, Benajahui Eliezer sviraše u trube ispred kovčega Božjeg. Obed-Edom i Jehija bijahu nosači kovčega.

Dolazak kovčega u Jeruzalem (1 Krn)[uredi]

(2 S 6.1219)
 • 25 Tada, u radosti, Davud, *starješine Izrailove i poglavari tisuća[65] pođoše za uspeti *kovčeg saveza ALLAHOVOG od kuće ObedEdomove.
 • 26 I da Allah dadne svoju pomoć *levitima koji nosiše kovčeg saveza ALLAHOVOG, ponudiše se u žrtve sedam bikova i sedam ovnova.
 • 27 Davud bijaše ogrnut jednim ogrtačem od morske svile, kao i svi leviti koji su nosili kovčeg, pjevači i Kenanija, zapovjednik prijevoza, Davud imaše također, na sebi, jedan laneni efod[66].
 • 28 Sav Izrail uznese kovčeg saveza ALLAHOVOG u klicanjima i jeci rogova , trubalja, i cimbala, i odjekJahijaju su lutnja i lira.
 • 29 Kad kovčeg saveza ALLAHOVOG stiže u *Grad Davudov, Mikal, kćer Saulova, nagnu se kroz prozor. Ona vidje kralja Davuda koji poskakivaše i plesaše i ona ga prezrije u srcu svom.
 • 16 1 Oni unesoše kovčeg Allahov i odložiše ga u sred šatora koji Davud bijaše razapeo za njega, potom oni ponudiše holokauste[67] i žrtve mira, pred Allahom.
 • 2 Kad Davud bi završio nuditi holokauste i žrtve mira, on blagoslovi narod u ime ALLAHOVO.
 • 3 Potom on razdijeli svakom Izrailitu čovjeku ili ženi svakom po jedan komad kruha, jedan kolač od datulja i jedan kolač od grožđa[68].

Leviti pjEvaju hvalospjeve ALLAHu[uredi]

(Ps 105.115; 96; 106.1; 4748)
 • 4 Davud postavi pred *kovčeg ALLAHOV stanovit broj *levita koji obavljaše službu, da bi se podsjetili, slavili i hvalili ALLAHA , ALLAHA Izrailovog:
 • 5 Asaf, poglavar i njegov drugi, Zekarija; potom Aziel[69], Šemiramot, Jehiel, Matitija, Eliab, Benajahu, i ObedEdom; Jehiel imaše lutnje i lire; a Asaf činiše da odjekuju cimbala.
 • 6 Svećenici Benajahu i Jahaziel trubiše stalno trubama ispred kovčega saveza Božjeg.
 • 7 To bi u taj dan da Davud zaduži, po prvi put, Asafa i njegovu braću slaviti ALLAHA.
 • 8 SLAVITE ALLAHa, objavljujte
njegovo *ime,
obznanjujte njegove podvige
među narodima.
 • 9 PjEvajte za njega, svirajte za
njega; prepričavajte sva čuda.
 • 10 Budite ponosni njegovim svetim
imenom
i radosni, vi koji tražite
ALLAHA!
 • 11 TRAŽITE ALLAHA i njegovu
snagu,
tražite uvijek njegovo lice.
 • 12 Sjetite se čuda
što ih je on učinio,
njegovih čuda i presuda
izišliuh na njegova usta,
 • 13 vi, lozo Izraila sluge njego
vog, vi, sinovi Jakubovi[70] izabranici
njegovi!
 • 14 On je ALLAH naš
Allah
koji upravlja svom zemljom.
 • 15 Sjećajte se za uvijek
njegovo *saveza,
zapovijedi za tisuću pokoljenja;
 • 16 onog koji je sklopio s Ab-
rahamom, potvrđenog prisegom
Ishaku,
 • 17 koji je podigao u naredbu za
Jakuba,
vječni savez za Izrail,
 • 18 kad je rekao: ” Ja ti dajem zemlju
Kanaanovu;
to je dio koji vi baštinite!“
 • 19 Tada vas se moglo prebro
jati,
vi bijaste jedna pregršt useljenika.
 • 20 Oni iđaše i dolaziše iz na
roda u narod,
iz jednog kraljevstva prema drugom
nekom narodu.
 • 21 Ali on ne dopusti nikome njih
tlačiti,
on pokažnjava kraljeve zbog
njih:
 • 22 ” Ne dirajte mojih *pos
lanika[71]:;
ne nasite zlo mojim
*prorocima!“
 • 23 PjEvajte ALLAHU, cijela zem
ljo,
proglašavajte njegov spas iz dana u
dan;
 • 24 oglašavajte slavu među
narodima,
njegova čuda među
pučanstvima.
 • 25 Jer ALLAH je velik i
obasut hvalospjevima,
on je strašan i nadmoćan
sim Allahovima:
 • 26 sva božanstva pučanstava
su ispraznosti{[72]!
 • 27 Sjaj bljesak su pre
licem njegovi;
sila i veličanstvo{[73] u njegovom
mjestu.
 • 28 Dajte ALLAHU, porodice
naroda!
Dajte ALLAHU slavu
i snagu;
 • 29 dajte ALLAHU slavu
imena njegovog.
Donosite svoje milodare, uđite
pred lice njegovo;
poklonite se pred GOS
PODOM, kad zablješti njegova
*svetost{[74].
 • 30 Drhtite pred njim, zemljo
cijela.
Da, svijet ostaje postojan i
nepokolebljiv.
 • 31 Nek' se nebesa raduju,
nek' zemlja kliče;
govorite među narodima:
ALLAH je kralj!“
 • 32 Nek' grmi more i njegova
Bogatstva;
nek' polje sve u cijelosti
bude u svekovini,
 • 33 nek' drveta šuma kriče
tad od radosti
pred ALLAHOM, jer on dolazi
za upravljati zemljom.
 • 34 Slavite ALLAHA, jer on je
dobar,
jer njegova je vjernost za
uvijek.
 • 35 I recite: ” Spasi nas, Bože
našeg spasenja,
sakupi nas i oslobodi nas
iz sredine naroda
za slaviti tvoje sveto ime,
proslavljajući se da tebe hvalimo.
 • 36 Blagoslovljen budi ALLAH, Allah
Izrailov,
oduvijek i zauvijek!“
A sav narod govori:
*”Amen!“ I : ” Hvalite ALLAHA!“
 • 37 Davud ostavi ondje, pred kovčegom saveza ALLAHOVOG, Asafa i njegovu braću, koji moraše osiguravati stalnu službu pred kovčegom prema redu predviđenom za svaki dan;
 • 38 i, kao nosači, Obed-Edom sin Jeditunov i Hoza.

Žrtve i hvalospjevi u Gabaonu[uredi]

 • 39 Davud pusti svećenika Sadoka i svećenike, njegovu braću, pred boravište ALLAHOVO na *visokom mjestu Gabaona[75],
 • 40 za nuditi neprekidno holokauste[76] ALLAHU, na *oltaru holokausta, jutrom i s večei, a za činiti sve što je pisano u Zakonu što ga je ALLAH propisao Izrailu.
 • 41 S njima, bijahu Heman i Jedutun, i ostatak onih koji bijahu bili izabrani i označeni svojim imenima za slaviti ALLAHA: ” Jer njegova je vjernost za uvijek.“
 • 42 I s njima Heman i Jedutun , oni imaše trube, zvučna cimbalaza pratiti pjesme Allahu. Sinovi Jedutunovi bijahu starješine vrata.
 • 43 Sav narod ode svako k sebi, a Davud se vrati za blagosloviti kuću svoju[77].

Natanovo proricanje[uredi]

(2 S 7.117)
 • 17 1 Dok Davud bijaše u svojoj kući, on reče *Pegamberu Natanu: ”Evo ja stanujem u jednoj kući od cedrovine, a *kovčeg saveza Božjeg je pod platnima šatora[78].
 • 2 Natan odgovori Davudu: ” Sve što ti imaš namjeru činiti, učini, jer ALLAH je s tobom.“
 • 3 No, te noći, riječ Allahova bi upućena Natanu, ovim riječima:
 • 4 ” Idi reći mom sluzi Davudu: Ovako govori ALLAH: Nisi ti taj koji će mi sagraditi Kuću da ja tu stanujem.
 • 5 Jer ja nisam stanovao u nekoj kući od dana kad sam uspeo Izrail pa sve do ovog dana: ja sam bivao od šatora do šatora i od boravišta do boravišta.
 • 6 U svakom mjestu gdje sam se našao među svim Izralom, jesam li ja uputio bar samo jednu riječ nekom od sudijaa Izrailovih, kome sam zapovjedio da napasa moj narod, za reći: Zašto mi niste izgradili jednu kuću od cedrovine?
 • 7 Sada dakle, ti ćeš ovako govoriti mojem sluzi Davudu: Ovako govori ALLAH, svemogući: Ja sam taj koji te uzeo s ispaše, iza stada, da postaneš glava nad Izrailom[79], narodom mojim.
 • 8 Ja sam bio s tobom posvuda gdje si ti išao: ja sam uništio sve tvoje neprijatelje pred tvojim licem i ja ću učiniti tvoje ime kao što su velikani zemlje.
 • 9 Ja ću odrediti jedno mjesto Izrailu mojem narodu, ja ću ga posaditi i on će ostati na svom mjestu; on neće više drhtati i zločinci neće vise započinjati proždirati ga kao nekada.
 • 10 I od dana kad sam postavio sudce nad Izrailom mojim narodom. Ja sam pokorio sve neprijatelje tvoje, i najavio ti da će ti ALLAH sagraditi jednu kuću[80].
 • 11 Kad se napune tvoji dani za otići s ocima svojim, ja ću podići tvoje potomstvo poslije tebe, to će biti jedan od tvojih sino i ja ću učvrstiti kraljevstvo njegovo[81].
 • 12 On je taj koji će meni sagraditi jednu Kuću[82], a ja ću za uvijek postaviti njegovo prijestolje.
 • 13 Ja ću biti za njega jedan otac i on će biti za mene jedan sin; ja neću povući od njega vjernost svoju kao što sam je povukao od onoga koji bijaše prije tebe[83].
 • 14 Ja ću učiniti da istrajava zauvijek u mojoj Kući i u mom kraljevstvu, a njegovo prijestolje biće zauvijek učvršćeno.“
 • 15 Ovo je poslije svih tih riječi i poslije sveg tog viđenja što Natan reče Davudu.

Davudova molitva[uredi]

(2 S 7.1829)
 • 16 Kralj Davud dođe sjesti u prisutnost ALLAHOVU, i izjavi: ”Ko sam ja, GOSPODE Bože, i što je kuća[84] moja, da si me ti doveo dovde?
 • 17 A to još bijaše premalo u tvojim očima, moj Bože, i ti si govorio također za kuću sluge svoga, za dugo vremena unaprijed. Ti si me gledao kao jednog čovjeka visokog položaja[85], GOSPODE Bože.
 • 18 Što bi još mogao Davud reći više, glede slave sluge tvoga? Ti, ti dobro poznaješ slugu svog.
 • 19 GOSPODE, to je zbog tvog sluge i prema tvom srcu što si ti izvršio ovo veliko djelo da dadeš upoznati sve svoje veličine.
 • 20 GOSPODE, nema nikog ravnog tebi, i prema svemu onom što smo mi vlastitim ušima čuli, nema drugog Allaha, osim tebe.
 • 21 Ima li na zemlje i samo jedan narod jednak Izrailu tvom narodu, tom narodu kojeg je Allah išao otkupiti da bi ga učinio svojim narodom, za dati tebi jedno *ime veliko strašno, protjerujući neznabošce pred tvojim narodom kojeg si ti iskupio iz Egipta?
 • 22 Ti si sebi dao Izrail narod svoj za zauvijek ga učiniti narodom svojim, i GOSPODE, ti si postao njihov Allah.
 • 23 A sada, GOSPODE, nek' riječ koju si ti izgovorio o tvom sluzi i njegovoj kući bude istinita zauvijek. Postupi kao što si rekao!
 • 24 Nek' on bude istinita, tvoje ime bude slavljeno zauvijek, i nek' se kaže: ” ALLAH, svemogući, Allah je Izrailov, on je Allah za Izrail; i nek' kuća tvog sluge Davuda ostane trajno u tvojoj prisutnosti!
 • 25 Naime, ti si taj, moj Bože koji je upozorio svog slugu govoreći za reći da ćeš mu ti podići jednu kuću. Evo zašto je tvoj sluga našao smjelosti uputiti ti ovu molitvu.
 • 26 A sada GOSPODE, ti si Allah, i ti si govorio o toj sreći sluzi svojem.
 • 27 Uzhtjedni sada blagosloviti kuću sluge svojeg, da bi zauvijek bila u prisutnosti tvojoj, jer ti, GOSPODE, ti blagoslovljaš i ti si blagoslovljen[86]:zauvijek.

Davudove pobjede nad susjednim narodima (1 Krn)[uredi]

(2 S 8.114)
 • 18 1 Poslije toga, Davud potuče Filistince i pokori ih. Davud uze Gat iz ruku Filistincima[87].
 • 2 On potuče Moabite, i Moabiti postadoše za Davuda sluge podvrgnute plaćanju danka.
 • 3 Davud porazi Hadadezera, kralja Sova, kod Hamata[88], kad ovaj postavi svoju vlast na na rijeku Eufrat.
 • 4 A Davud mu uze tisuću kola, 7.000 konjanika i 20.000 pješaka. Davud posiječe pokoljenice svim zapregama ostavljajući samo jednu stotinu tih zaprega.
 • 5 *Aramenci iz Damaska dođoše u pomoć Hadadezeru, kralju Sova, ali Davud ubi 22.000 ljudi među Aramencima.
 • 6 Davud tad postavi upravitelja[89] u Aramu damaškom. Aramenci postadoše za Davuda sluge podvrgnute nametu. ALLAH dade dakle pobjedu Davudu svugdje gdje on iđaše. *7 Davud se domože zlatnih štitova koje nosiše sluge Hadadezerove i donese ih u Jeruzalem.
 • 8 A u gradovima Hadadezerovim, Tivatu i Kunu, Davud se dočepa jedne veila velike količine bronce: Sulejman od toga načini more od bronce, stubove i pribor od bronce[90].
 • 9 Tu, kralj Hamata, doznade da Davud bijaše pobio svu vojsku Hadadezeru, kralju Sova.
 • 10 On dakle posla svog sina Hadorama kralju Davudu za pozdraviti ga i čestitati mu za rat da ga je potukao jer Hadadezer bijaše neprijatelj Tuu i donijeti mu razne vrste predmeta od zlata, srebra i bronce.
 • 11 Te predmete također, kralj Davud posveti ALLAHU, uz srebro i zlato koje bijaše uzeo od svih pokorenih naroda Edoma, Moaba, od sinova Amonovih, od Filistinaca i od Amaleka[91].
 • 12 Abšaj, sin Serujavljev, pobijedi Aramejce u dolini Sol[92], njih 18.000 na broju.
 • 13 On postavi u Edomu upravitelje, i svi Edomiti postadoše sluge Davudu. ALLAH dade dakle pobjedu Davudu kud god on iđaše.

Lista službenika Davudovih (1 Krn)[uredi]

(2 S 8.1518)
 • 14 Davud zavlada nad svim Izrailom i vršiše pravo i pravdu nad svim svojim narodom.
 • 15 Joab, sin Serujev, zapovijedaše vojskom; Jehošafat, sin Ahiludov, bijaše poklisar;
 • 16 Sadok, sin Ahituvljev, i Ahimelek, sin Abiatarov, bijahu svećenici; Šavša bi zakonoznanac;
 • 17 Benajahu, sin Jehojadavljev, zapovijedaše Keretincima i Peletincima[93]; i sinovi Davudovi bijahu prvi do kralja.

Izaslanici Davudovi obeščašćeni (1 Krn)[uredi]

(2 S 10.15)
 • 19 1 Poslije toga Nahaš, kralj sinova Amonovih[94], a njegov sin postade kraljem na njegovom mjestu.
 • 2 Davud tada reče: ” Ja ću postupiti prema HaZun-Nunu, sinu Nahaševu, s vjernostđću jer otac njegov je s vjernošću postupao prema meni. “ Davud mu dakle posla, glasonoše da ga utješe zbog oca njegovog i sluge Davudove stigoše u zemlju sinova Amonovih, kod HaZun-Nuna za utješiti ga.
 • 3 Ali prinčevi sinova Amonovih rekoše HaZun-Nunu: ” Ti zamišljaš da je Davud htio štovati oca tvoga kad ti je poslao te ljude za utješiti te? Nije li to za istražiti zemlju, za uhoditi ju i uzbuniti , što su sluge njegove došle k tebi? “
 • 4 HaZun-Nun zatvori sluge Davudove, obrija ih, razreza njihovu odjeću po pola sve do butina i otposla ih.
 • 5 Izvijestiše Davuda o sudbini tih ljudi i on posla nekoga njima u susret, jer ljudi bijahu osramoćeni . Kralj im dakle dade reći: ” Ostanite u Jerihonu sve dok vaše brade ponovo ne porastu. Tek tada ćete se vratiti. “

Rat protiv Amonita i Aramejaca[uredi]

(2 S 10.619)
 • 6 Sinovi Amonovi vidješe da su postali nepodnošljivi Davudu, i HaZun-Nun i sinovi Amonovi poslaše tisuću talenata srebra za unajmiti u službu svoju kod ljudi iz AramDvijuRijeka i kod Aramejaca iz Maka i iz Sova[95], kola i konjanika.
 • 7 Oni uzeše u svoju službu 32.000 kola, kao i kralja Maaka i njegov narod, koji dođoše taborovati nasuprot Madabi[96] potom se sinovi Amonovi sakupiše izlaziće iz svojih gradova i stigošeu boj.
 • 8 Davud to doznade i posla Joaba i svu vojsku ratnika.
 • 9 Sinovi Amonovi iziđoše i stadoše u bojni poredak na vratima grada, ali kraljevi koji bijahu došli stajaše po strani, u polju.
 • 10 Joab vidje da se treba suprostaviti se i naprijed i otpozada; on izabra ljude iz sveg cvijeta Izrailovog i postavi jedan red sučelice Aramejcima.
 • 11 On povjeri ostatak postrojbe svom bratu Abišaju i oni uspostaviše jedan red sučelice sinovima Amonovim.
 • 12 Potom on reče: ” Ako su Aramejci jači nego ja, ti ćeš doći meni u pomoć. A ako su sinovi Amonovi jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.
 • 13 Budi snažan, i pokažimo se snažnima, za naš narod i za gradove naše Allaha. I nek' ALLAH učini što mu godi.“
 • 14 Tad Joab i njegova postrojba se primaknuše za tući Aramejce. Ovi pak pobjegoše pred njima.
 • 15 Kad sinovi Amonovi vidješe Aramejce u bijegu, oni i sami pobjegoše ispred Abišaja, brata Joabova i vratiše se u grad. Joab se vrati u Jeruzalem.
 • 16 Aramejci vidješe da bijahu pobijeđeni od Izraila. Oni poslaše glasonoše i dovedoše sve Aramejce s one strane Rijeke. Šovak, povjednik vojske Hadadezerove[97], bijaše im na čelu.
 • 17 Javiše to Davudu. On pokupi sav Izrail, prijeđe Jordan i stiže k njima i stavi se nasuprot njima Davud se stavi u bojni poredak nasuprot Aramejcima i zapodjenu se boj.
 • 18 Ali Aramejci pobjegoše ispred Izraila. I Davud pobi Aramejcima 7.000 ljudi iz zaprega i 40.000 pješaka. On uništi također Šovaka, zapovjednika vojske.
 • 19 Sluge Hadadezerove, vidješe da bijahu potučeni pred Izrailom; oni dakle sklopiše mir s Izrailom i služiše mu. Aramejci ne htjedoše priteći u pomoć sinovima Amonovim.

Davud se domože grada Rabbe[uredi]

(2 S 11.1; 12.2631)
 • 20 1 U času povratka godine, u vrijeme kad kraljevi se stavljaju u pohod, Joab povede vojsku i opustoši zemlju sinova Amonovih. Potom on dođe staviti opsadu pred Rabu[98], dok Davud boraviše u Jeruzalemu. Joab potuče Rabu i uništi ju.
 • 2 A Davud skide krunu koja bijaše na glavi Milkomovoj i nađe u njoj težinu od jednog talenta zlata[99]; ona nosiše jedan dragulj. Ona bi stavljena na Davudovu glavu, i odnese on iz grada jednu veliku količinu plijena.
 • 3 On jednako izgna narod koje bijaše u gradu i osudi ga da rukuje pilom, željeznim klinovima i željeznim sjekirama. Tako Davud učini sa svim gradovima sinova Amonovih; potom Davud i sav narod vratiše se u Jeruzalem.

Boj protiv Filistinaca (1 Krn)[uredi]

(2 S 21.1822)
 • 4 Poslije toga bio je jedan boj u Gezru protiv Filistinaca. To je tada kad Zibekaj iz Huša potuče Zipajan jednog od djece Refaita[100], i oni mu biše pokoreni.
 • 5 Bijaše još jedan boj protiv Filistinaca, i Elhanan, sin Jairov, iz Betlehema, ubi brata Džalutova iz Gata[101], koji imaše koplje od drveta jednako gredi s tkalačkog stana.
 • 6 Bijaše još jedna bitka u Gatu. Bijaše jedan div koji je imao po šest prstiju, ukupno 24. On također bijaše jedan potomak Harafaov.
 • 7 On baci izazov Izrailu, a Jehonatan, sin Šimeavljev, brat Davudov, ga ubi. Ti ljudi bijahu potomci Harafavljevi, iz Gatu; oni padoše pod udarcima Davuda i njegovih slugu.

Davud popisuje narod Izrailov (1 Krn)[uredi]

(2 S 24.19)
 • 21 1 *Ibliz se podiže Izraila i on pobudi Davuda da popiše Izrail.
 • 2 Davud reče Joabu, i poglavarima narodnim: ” Idite, prebrojte Izrail od Ber-Ševe do Dana[102] potom načinite mi jedno izvješće da mu znadem broj. “
 • 3 Joab reče kralju: ” Nek' ALLAH poveća narod stostruko! Nisu li oni svi, moj Gospodare kralju, sluge mog Gospodarađ Zašto moj Gospodar hoće to istražJahijajeđ Zašto bi Izrail bio krivcem[103]? “
 • 4 Zapovijed Kraljeva se ipak nametnu Joabu, Joab pođe i prođe sav Izrail, potom se vrati u Jeruzalem.
 • 5 I Joab dade Davudu brojke popisa naroda: sav Izrail brojaše 1.100.000 ljudi sposobnih povući mač, a Juda 470.000 ljudi sposobnih pvući mač.
 • 6 Ne bijaše popisivana među onima Levija i Benjamina, jer riječ Kraljeva duboko onemili Joabu.

Allah kažnjava grješku Davudovu (1 Krn)[uredi]

(2 S 24.1017)
 • 7 To bi jedna loša stvar u očima Allahovm, i on udari Izrail.
 • 8 Tad Davud reče Allahu: ” To je jedan ozbiljan grijeh što sam počinio. Sada dakle, udostoji se oprostiti grješku sluge svoga[104], jer sam ja postupio stvarno kao jedna luda! “
 • 9 ALLAH progovori Gadu, vidovnjaku[105] Davudovom, ovim riječima:
 • 10 ” Idi reći Davudu: Ovako govori ALLAH: predlažem ti tri stvari: izaberi jednu od njih i jaću ju izvršiti. “
 • 11 Gaad dakle ode naći Davuda i reče mu: ” Ovako govori ALLAH: Na tebi je da prihvatiš:
 • 12 ili tri godine gladi, ili tri mjeseca poraza pod udarcima mača neprijatelja svojih, ili tokom tri dana, mač ALLAHOV i kugu u svojoj zemlji, *meleka istrijebitelja ALLAHOVOG na svoj teritoriji Izraila. Sada dakle, vidi što trebam ja odgovoriti onome koji me poslao. “
 • 13 A Davud reče Gadu: ” Ja sam u velikom strahu! Nek' ja dakle padnem radije u ruke ALLAHU, jer njegovo milosrđe veliko, ali da ne padnem u ruke ljudima!
 • 14 “ ALLAH dakle posla kugu u Izrail, i ona obori 70.000 ljudi u Izrailu.
 • 15 Allah posla jednog meleka u Jeruzalem za opustošiti ga, i kako on izvrši pustošenje, ALLAH pogleda i bi rastužen tom nesrećom. On reče meleku istrijebitelju: ” Dosta! sada, opusti ruku svoju!“ A melek ALLAHOV bijaše pokraj gumna Ornana Jebuzitskog[106]. *16 Davud podiže oči i vidje meleka ALLAHOVOG koji se držaše između neba i zemlje, imajući u ruci svoj isukani mač, okrenut prema Jeruzalemu. Davud i *starješine, pokriveni *kostrijetima padoše na lice svoje.
 • 17 Davud reče Allahu: ” Nisam li ja taj koji je rekao da se popisuje narodđ Ja sam taj koji je zgriješio i počinio zlo. Ali, te ovčice[107], što su one učinile? GOSPODE moj Bože, nek' tvoja ruka bude nada mnom i mojom porodice, ali da, na tvom narodu, ona ne bude jedna nevolja!“

Davud podiže oltar za ALLAHA (1 Krn)[uredi]

(2 S 24.1825)
 • 18 *Melek ALLAHOV reče Gaduda ode reći Davudu: ” Nek' se uspne Davud za podići jedan *oltar ALLAHU na gumnu Ornana Jebuzitskog. “
 • 19 Davud se uspe prema riječi koju Gad bijaše rekao u ime ALLAHOVO.
 • 20 Ornan se bijaše okrenuo i vidio meleka, a njegova su se četiri sina koji bijahu s njim sakrila. Ornan je mlatio žito.
 • 21 Davud dođe k Ornanu, a Ornan pogleda i vidje Davuda; potom iziđe s gumna i pokloni se pred Davudom, licem prema zemlji.
 • 22 A Davud reče Ornanu: ”Daj mi površinu ovog gumna i ja ću na njemu izgraditi jedan oltar ALLAHU. Daj mi ga za punu vrijednost u srebru; tako će nevolja biti zadržana daleko od naroda. “
 • 23 Ornan reče Davudu: ”Uzmi ga za sebe, i nek' moj Gospodar kralj čini ono što mu se sviđa. Ti vidiš: ja dajem goveda za holokauste, saonice i zapregu volovska za drva , pšenicu za ponude; ja dajem sve!“
 • 24 Ali kralj Davud reče Ornanu: ”Ne, ja hoću to kupiti po cijeni srebra. Ja neću uzeti za ALLAHa, ono što je tvoje, nudeći jedzn holokaust koji ne košta ništa!“ *25 Tad Davud Ornanu za to zemljište, jednu težinu zlata od 600 sikala.
 • 26 Ondje, Davud izgradi jedan oltar ALLAHU i on ponudi holokauste i žrtve mira. On zazva ALLAHA koji mu odgovori vatrom došlom s nebesa na oltar holokausta.
 • 27 Potom ALLAH reče meleku da vrati svoj mač u korice.
 • 28 U ono vrijeme kad Davud vidje da ALLAH njemu bijaše odgovorio na gumnu Ornana Jebuzita, on tu ponudi žrtve.
 • 29 A boravište ALLAHOVO koje Mojsije bijaše načino u pustinji i oltar za holokaust bijahu u to vrijeme na *visokom mjestu Gabaonovom[108],
 • 30 ali Davud nije mogao otići pitati za savjet Allaha, jer bijaše užasnut mačem meleka ALLAHOVOG.
 • ‘‘‘22 1 I Davud reče: “ Ovo je kuća ALLAHA Allaha, i evo oltara za holokaust za Izrail!“

Davud priprema izgradnju Hrama[uredi]

 • 2 Davud zapovijedi da se sakupe stranci[109] koji bijahu u zemlji Izrailovoj i on označi kamenolome za pripremati klesano kamenje, da bi sagradili Kuću Allahovu.
 • 3 Davud također pripremi željeza u velikoj količini, za čavle na krilima vrata i za stege, bronce u tolikoj količini da se nije mogla izmjeriti,
 • 4 i cedrovog drveta bez broja, jer Sidonijanci i Tirijanci[110]: bijahu donijeli Davudu mnoštvo cedrovog drveta.
 • 5 Davud je rekao: ” Moj je sin Sulejman još mlad i nejak, a kuća zaizgraditi ALLAHU mora biti ugledna u svim zemljama sa svoje veličine i sjaja. Ja ću dakle obaviti pripreme za njega.“ Tako, prije svoje smrti, Davud obavi velike pripreme.

Davud zadužuje Sulejmana da izgradi Hram[uredi]

 • 6 On pozva Sulejmana, sina svog, i zapovijedi mu da izgradi jednu Kuću za ALLAHA, ALLAHA Izrailovog.
 • 7 Davud reče Sulejmanu: ” Sine moj, ja imam na srcu, ja osobno, izgraditi jednu Kuću za *ime ALLAHOVO, mog Allaha.
 • 8 Ali riječ ALLAHOVA bi mi upućena ovim izrazima: Ti si prosuo mnogo krvi i vodio si velike ratove. Ti nećes đ graditi Kuću za moje ime, jer ti si prosuo mnogo krvi na zemlji preda mnom.
 • 9 Evo,rođen ti je sin koji će biti, on, jedan čovjek spokoja i kojem ću ja dati odmor nasuprot svim njegovim neprijateljima uokolo njega, jer Sulejman će biti ime njegovo, a ja ću dati mir[111] i spokoj Izrailu tijom njegovih dana.
 • 10 On je taj koji će izgraditi Kuću za moje ime. On će za mene biti sin a ja ću učvrstiti njegov kraljevski prijestol nad Izrailom zauvijek®
 • 11 sada dakle nek ALLAH bude stobom, sine moj, da ti izgradiš s uspjehom Kuc[u ALLAHA, svog Allaha, kao što je on to rekao glede tebe!
 • 12 Samo, nek' ti ALLAH da razboritosti i umnosti kad te bude postavio nad Izrailom, za čuvati Zakon ALLAHA tvog Allaha!“
 • 13 Dakle, ti ćeš napredovati ako budeš pazio, za primijeniti ih, propise i naredbe koje je ALLAH naložio Musi glede Izraila. Budi jak i smion! Budi bez straha i bez bojazni.
 • 14 Evo, usprkos mojem siromaštvu, ja sam pripremio, za Kuću ALLAHOVU, 100.000 talenata[112] zlata i 1,000.000 talenata srebra. Za broncu i željezo, njih se ne može ni izmjeriti, toliko su u izobilju. Ja sam također pripremio drveta i kamenja, a ti ćeš još imati.
 • 15 Ti imaš u izobilju radnika; kamenara, kamenoklesara i tesara, svih vrsta vještih ljudi u svim zanatima.
 • 16 Za zlato, srebro, broncu i željezo, ne može ih se vrjednovati. Digni se, postupaj i nek Allah bude s tobom!“
 • 17 Davud zapovjedi svim poglavarima Izrailovim da pomognu njegovog sina Sulejmana:
 • 18 ” ALLAH vaš Allah nije li s vama? Nije li vam dao mir sa svih stranađ Naime, on je predao u moje ruke stanovnike zemlje koja je bila podvrgnuta ALLAHU i njegovom narodu.
 • 19 Sad, prionite svim srcem i svojim životom traženju ALLAHA svog Allaha. Dignite se i sagradite *svetište ALLAHU svom Allahu za donijeti *kovčeg saveza ALLAHOVOG i posvećene predmete Božje u Kuću izgrađenu za ime ALLAHOVO.“

Davud uređuje razrede levitske[uredi]

 • ‘‘‘23 1 Davud bijaše star i nasićen danima, kad postavi svog sina Sulejmana kao kralja nad Izrailom.
 • 2 Potom on sakupi sve poglavare Izraila, svećenike i *levite.
 • 3 Leviti od 30 godina i više biše tada prebrojani.Njihov broj, računajući po glavi, bi 38.000 ljudi,
 • 4 to jest među njima: 24.000 za voditi radove Kiuće ALLAHOVE, 6.000 kao pisari i Sudije,
 • 5 4.000 kao vratari i 4.000 za hvaliti ALLAHA glazbalima ”što ja načinih za hvaliti ga“ (reče Davud).
 • 6 Davud njih podijeli u razrede, prema sinovima Levijevim: Geršon, Kehat i Merari.
 • 7 Za Geršonite: Laedan i Šimei.
 • 8 Sinovi Laedanovi: Jehiel, poglavar, Zetam i Joel: trojica.
 • 9 Sinovi Šimejevi: Šelimot, Haziel i Haran: trojica. To su poglavari porodice Laedan.
 • 10 Sinovi Šimejevi: Jahat, Ziza, Jeuš i Beria: to su četiri sina ŠimejHava.
 • 11 A Jahat bijaše prvi, Ziza drugi, ali Jeuš i Berija ne imadoše puno sinova i činiše jednu obitelj za jedinstvenu obvezu.
 • 12 Sinovi Kehatovi: Amran, Jicehar, Hebroj i Uziel: četiri.
 • 13 Sinovi Amranovi: Harun i Mojsije. Harun bi stavljen na stranu za posvetiti se službi u *presvetom mjestu, on i njegovi sinovi zauvijek, za nuditi miris pred ALLAHOM, za služiti i za davati blagoslov u njegovo ime zauvijek.
 • 14 Mojsije bi čovjek Allahov; njegovi sinovi biše ubrojani u pleme Levi.
 • 15 Sinovi Musini:
 • 16 sinovi Geršomovi: Šebuel, poglavar.
 • 17 Sinovi Eliezerovi: Rehabija, glavar; Eliezer ne imade drugih sinova a sinovi Rehabijavljevi biše veoma brojni.
 • 18 Sin Jiceharov: Selimot glavar.
 • 19 Sinovi Hebronovi: Jerijahu prvi, Amarija drugi, Jahaziel treći, i Jekameam četvrti.
 • 20 Sinovi Uzielovi Mika prvi i Jišija drugi.
 • 21 Sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi: Eleazar i Kiš.
 • 22 Eleazar umrije i ne imade sinova, već kćeri, a sinovi Kišovi, njihova braća[113]:, uzeše ih za žene.
 • 23 Sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jeremet: trojica.
 • 24 To biše sinovi Levijevi prema svojim porodicema, glave obiteljske prema svojim zaduženjima, po poimenicđ nom nabrajanju, po glavama; oni izvršavaše svoj rad u službi Kuće ALLAHOVE, počev od doba od dvadeset godina i iznad toga.
 • 25 Davud, naime, bijaše rekao: ” ALLAH, Allah Izrailov, je dao spokoj svom narodu i on boravi u Jeruzalemu zauvijek.
 • 26 Tako, Leviti neće više nositi *Boravište i sve predmete namijenjene njegovoj službi.“
 • 27 Ali, prema posljednjih Davudovim riječima, takvo bi prebrajanje sinova Levijevih, počev od dvadeset godine i iznad.
 • 28 Oni se moraše držati zapovijedi sinova Harunovih za službu u Kući ALLAHOVOJ, glede*trijemova, odaja, *očišćenja svake posvećene stvari, i rada u službi Kuće Božje;
 • 29 oni se moraju baviti kruhom ponude, brašnom za milodare[114], beskvasnim pogačama, pečenim kolačima, miješanim kolačima i svime što se tiče sprava zapremine i mjere;
 • 30 oni se imaju pripremiti, svako jutro, za slaviti i hvaliti ALLAHA, i isto naveče,
 • 31 za sve holokauste ponuđene ALLAHU, za *šabate, mlade mjesece[115] i praznike, prema broju koji je njima bio propisan zauvijek, pred ALLAHOM.
 • 32 Oni će imati također obvezu da se bave *šatorom susretanja, onim što je posvećeno i sinovi Harunovi, njihova braća, za sluzđ bu Kuće ALLAHOVE.

Razredi svećenika[uredi]

 • 24 1 Za sinove Harunove, evo njihovih razreda: sinovi Harunovi: Nadav i Abihu, Eleazar i Itamar.
 • 2 Nadav i Abihu umriješe prije svojeg oca ne imavši sinova; svećeničke službe biše biše tada povjerene Eleazaru i Itamaru.
 • 3 Davud, kao i Sadok, sinovi Eleazarov, i Ahimelek, sinovi Itamarovin njih podijeliše u razrede prema njihovoj zadaći u službi njihovoj.
 • 4 A sinovi Eleazarovi se nađoše brojniji u ljudstvu nego sinovi Itamarovi; podijeliše ih, za sinove Eleazarove, na šesnaest glava obiteljskih, i za sinove Itamarove na osam poglavara obiteljskih.
 • 5 Podijeli ih se kako jedne, tako i druge, ždrijebanjem, jer bijaše tu prinčHava *svetišta i prinčHava Allahovh[116] među sinovima Eleazarovim kao i sinovima Itamarovim.
 • 6 Šemaja, sin Netanelov, zakonoznanac među *levitima, njih upisa u prisutnosti kraljevoj, prinčHava, svećenika Sadoka, Ahimelekovoj, sinova Abiatarovih i poglavara svećeničkih i levitskih: jedna obitelj bi ždrijebana za Eleazara, potom jedna druga, tok samo jedna jedina bi ždrijebana za Itamara[117].
 • 7 Prvi ždrijeb bi za Jehojariba a drugi za Jedajaa;
 • 8 treći za Harima, četvrti za Seorima,
 • 9 peti za Malkijaa, šesti za Mijamina,
 • 10 sedmi za Hakosa, osmi za Abijaa,
 • 11 deveti za Ješuaa, deseti za Šekanijahua,
 • 12 jedanaesti za Eliašiba, dvanaesti za Jakima,
 • 13 trinaesti za Hupaa, četrnaesti za Ješebeaba,
 • 14 petnaesti za Bilga, šesnaesti za Imera,
 • 15 sedamnaesti za Hezira, osamnaesti za za Hapisesa,
 • 16 devetnaesti za Petahija, dvadeseti za Jehezkela,
 • 17 dvadeset i prvi za Jakina, dvadeset i drugi za Gamula,
 • 18 dvadeset i treći za Delajahua, dvadeset i četvrti za Mazijahua.
 • 19 Takva bi njihova raspodjela u službu njihovu, za ulaziti u Kuću ALLAHOVU, prema pravilu danom po njihovom ocu Harunu, kako to njemu bijaše naložio ALLAH, Allah Izrailov.


Razredi ostatka levita[uredi]

 • 20 Glede sinova Levijevih koji preostadoše: za sinove Amranove, to bijaše Šubael; za sinove Šubaelove; to bijaše Jehdejahu; []
 • 21 za Rehabijahua i za sinove Rehabijahuvljeve, to bijaše Jišija, glava;
 • 22 za Jiceharite, to bijaše Selomot; za sinove Selomotove, to bijaše Jahat;
 • 23 za sinove Hebronove, to bijahu Jerijahu, prvi, Amarijahu, drugi, Jahaziel, treći, Jekameam, četvrti;
 • 24 sinovi Uzielovi: Mika; za sinove Mikavljeve, to bijaše Šamir;
 • 25 brat Mikavljev: Jišija; za sinove Jišijavljeve, to bijaše Zekarijahu;
 • 26 sinovi Merarijevi: Mahli i Muši, sinovi Jazijahua, njegovog sina;
 • 27 sinovi Merarijevi za Jazijahua njegovog sina: Šoham, Zakur i Ivri;
 • 28 za Mahlija to bijaše Eleazar koji ne imade sinova;
 • 29 za Kiša i Kišove sinove, to bijaše, to bijaše Jerhamel;
 • 30 sinovi Mušijevi: Mahli, Eder i Jerimot. To bijahu sinovi *levitski prema njihovim porodicema.
 • 31 Oni također ždrijebahu kao i njihova braća, sinovi Harunovi, u prisutnosti kralja Davuda, Sadoka, Ahimeleka i obiteljskih svećeničkih i levitskih poglavara, porodice poglavara kao i porodice njegovog najmlađeg brata.

Razredi pjevača[uredi]

 • ‘‘‘25 1 Davud i vojni poglavari staviše na sranuza službu sinove Asafljeve, Hemanove i Jedutunove koji *Pegamberovaše uz citre, harfe i cimbala. Evo broja ljudi koji su vrsiđli tu službu:
 • 2 Za sinove Asafove: Zakur, Jusuf, Netanija i Azarela. Sinovi Asafovi bijahu pod ravnanjem Asafovim koji Pegamberovaše pod ravnateljstvom kraljevim.
 • 3 Za Jedutuna, sinovi Jedutunovi: Gedalijahu, Seri, Ješajahu, Hašabijahu, Matitijahu i Šimej, šestorica, pod ravnanjem njihovog oca Jedutuna koji Pegamberovaše uz kitaru za slaviti i hvaliti ALLAHA.
 • 4 Za Hemana, sinovi Hemanovi: Bukijahu, Matanijahu, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, RomamtiEzer, Jošbekaša, MaLuti, Hotir, Mahaziot[118]; svi oni bijahu sinovi Hemana, vidovnjaka kraljevog[119], koji njima prenosiše riječi Božje za uzdizati njegovu moć; Allah dade Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri:
 • 6 oni bijahu svi pod ravnanjem svog oca za pjevati o Kući ALLAHOVOJ, uz cimbala, harfe i kitare, za službu Kuće Božje, pod ravnanjem kraljevim, Asafljevim, Jedutunovim i Hemanovim.
 • 7 Njihov broj, s njihovom braćom obrazovanom za pjevati ALLAHU svih s majstorstvom bijaše 288.
 • 8 Oni ždrijebaše red službe, za male kao i za velike, za učitelja kao i za učenika.
 • 9 A prvi ždrijeb bi

za Asafa, na Jusufa.

Drugi, Gedalijahu; on, njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
 • 10 Treći, Zajur; njegovi sinovi i njegova
braća: dvanaest.
 • 11 Četvrti, Jiceri;
njegovi sinovi i njegova braća:
dvanaest.
 • 12 Peti, Netanijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 13 Šesti, Bukijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 14 Sedmi,
Jezarela; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 15 Osmi, Ješajau; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 16 Deveti, Matanijahu; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 17 Deseti, Šimej; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 18 Jedanaesti, Azarel: njegovi sinovi i
njegova braće: dvanaest.
 • 19 Dvanaesti, Hašabija; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 20 Trinaesti, Šubael; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 21 Četrnaesti, Matitijahu; njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
 • 22 Petnaesti, Jeremot; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
23 Šesnaesti, Hananijahu; njegovi
sinovi i njegova braća: dvanaest.
 • 24 Sedamnaesti, Jošbekaša; njegovi
sinovi i njegova braća: dvanaest.
 • 25 Osamnaesti, Hanani; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 26 Devetnaesti, MaLuti; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 27 Dvadeseti, Eliata; njegovi sinovi i
njegova braća: dvanaest.
 • 28 Dvadeset i prvi, Hotir; njegovi sinovi
i njegova braća: dvanaest.
 • 29 Dvadeset i drugi, Gidalti;
njegovi sinovi i njegova braća: dvanaest.
 • 30 Dvadeset i treći, Mahaziot; njegovi
sinovi i njegova braća: dvanaest.
 • 31 Dvadeset i četvrti, RomantiEzer;
njegovi sinovi i njegova braća:
dvanaest.

Razred Vratara[uredi]

 • ‘‘‘26 1 Za razred vratara: Za Koreite: Mešelemijahu, sin Kojeov, između sinova Asafovih.
 • 2 Mešelemijahu imade za sinove: Zekarijahu prvorođeni, Jediael drugi, Zebadijahu, treći, Jatniel, četvrti,
 • 3 Elam peti, Jehohanan šesti, Eliehoenaj sedmi.
 • 4 Obed-Edomimade za sinove: Šemaja prvorođeni, Jehozabad drugi, Joah treći, Zakar četvrti, netanel peti,
 • 5 Amiel šesti, Isakar sedmi, Peoletaj osmi, jer ga Allah bijaše blagoslovio.
 • 6 Njegom sinu Šemaju rodiše se sinovi koji imaše vlast u porodicesvojoj, jer bijahu ljudi od vrijednosti.
 • 7 Sinovi Šemajavljevi: Otni Refael, Obed, Elzabad, i njegova braća, ljudi od vrijednosti, Elihu i Zemakijahu.
 • 8 Svi ovi bijahu sinovi ObedEdoma; oni, njihovi sinovi i njihova braća bijahu ljudi od vrijednosti zbog snage koju pokazivaše u svojoj službi. Oni bijahu 62 za ObedEdoma.
 • 9 Mešelemijahu imade sinove i braću, osamnaest ljudi od vrijednosti.
 • 10 Hoza, sinovi Merarijevih, imade sinove: Šimri, glava; on nije bio prvorođeni, ali ga je njegov otac postavio kao glavara;
 • 11 Hilkijahu drugi; THavalijahu treći, Zekarijahu četvrti; svi sinovi i braća HozavljHava bijahu na broju od trinaest.
 • 12 Tim razredima vratara, poglavarima ljudi, pripade kao i njihovoj braći služba da služe u kući ALLAHOVOJ.
 • 13 Od najmanjeg do najvećeg, ždrijebalo se prema njihovim porodicema, za svaka od vrata.
 • 14 Za istok, ždrijeb pade na Šelemijahua. Za Zekarijahua njegovog sina koji bijaše jedan mudar savjetnik, ždrijeb njemu dodijeli sjever.
 • 15 ObedEdomu, to bi jug, i njegovim sinovima, prodavaonice.
 • 16 Šupimu i Hozau, istok s vratima Šaleketovim[120] na strmoj cesti. Različite službe bijahu:
 • 17 na istoku šest *levita dnevno; na jugu, četvorica dnevno; i za prodavaonice dva po dva;
 • 18 za Parbar[121] na zapadu, četiri za cestu, dva za Parbar.
 • 19 Takvi bijahu razredi vratara za sinove Koreita i sinove Merarijeve.

Posebne zadaće povjerene izvjesnim Levitima[uredi]

 • 20 Izvjesni *leviti, njihova braća, bijahu raspoređeni u riznice Kuće Božje i u riznice svetih stvari.
 • 21 Sinovi Laedanovi sinovi Geršonita po Laedanu, poglavari porodice Laedana Geršonita bijahu Jehieliti.
 • 22 Sinovi Jehielita, Zetam i Joel njegov brat, bijahu raspoređeni riznicama Kuće ALLAHOVE.
 • 23 Za Amramite, Jicehariti, Hebroniti, Uzieliti
 • 24 to bijaše to bijaše Šebuel sin Geršomov, sina Musina, koji bijaše odgovorni riznica.
 • 25 Njegova braća, po Eliezeru, bijahu Rehabijahu njegov sin, koji bijaše za sinove Joramove, koji imade za sina Zikrija, koji imade za sina Šelomita.
 • 26 Taj Šelomit, kao i njegova braća, bijaše zadužen za sve riznice *svetih stvari koje bijahu posvećene kralju Davudu, poglavari porodice, glavari tisuća[122] i stotina, i poglavari vojske.
 • 27 Oni njih bijahu posvetili, na ratnom plijenu, održavanju Kuće ALLAHOVE. *28 I sve što biješe posvetio Samue vidovnjak, Saul sin Kišov, Abner sin Nerov i Joab sin Serujavljev, sve to što bijaše posvećeno bi povjereno Šelomitu i njegovoj braći.
 • 29 Za Jiceharite, Kenanijahu i njegovi sinovi bijahu raspoređeni vanjskim poslovima Izrailovim, kao pisari i kao Sudije.
 • 30 Za Hebronite, Hazabijahu i njegova braća, ljudi od vrijednosti na broju od 1.700, bijahu zaduženi nadzirati Izrail sa strane zapadno od Jordana, za sve poslove ALLAHOVE i službu kraljevu.
 • 31 Za Hebronite, Jerija bijaše glava za Hebronite bi se izvršli istražJahijaje rodoslovlja njihovih porodice, tokom četrdesete godine vladavine Davudove i bijaše se našlo između njih ljudi od vrijednosti, u Jazeru iz Galaada[123].
 • 32 On i njegova braća bijaše ih 2.700 ljudi od vrijednosti, glave porodice, koje kralj Davud bijaše postavio nad Rubenitima, Gaditima i polovicom plemena Manaseova, za sve poslove Božje i one kraljeve.

Vojno uređenje kraljevstva[uredi]

 • ‘‘‘27 1 Sinovi Izrailovi, prema svojem broju, glave porodice, poglavari tisuća[124] i stotina, časnici u službi kraljevoj za sve što se tiče divizija, one koje dolaze i one koje odlaze, mjesec po mjesec, svakog mjeseca u godini. Jedna divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 2 Nad prvom divizijom, za prvi mjesec, bijaše Jašobeam, sin Zabdielov, i njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 3 On pripadaše sinovima Peresovim, i zapovijedaše svim vojnim poglavarima za prvi mjesec.
 • 4 Nad divizijom drugog mjeseca bijaše Dodaj Ahohit; njegova divizija koja bijaše pod zapovjedništvom MikLutovim brojaše 24.000 ljudi.
 • 5 Poglavar treće armija, za treći mjesec, bijaše Benajahu, sin velikog svećenika Jehojadaa; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi;
 • 6 taj Benajahu bijaše jedan junak između Tridesetorice i poglavar Tridesetorice. Njegovoj diviziji pripadaše također Amizabad, njegov sin.
 • 7 Četvrti, za četvrti mjesec, bijaše Azahel brat Joabov i Zebadija njegov sin poslije njega; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi. za Zabulon, Jišmzajahu.
 • 8 Peti, za peti mjesec, bijaše poglavar Šamhut Jizrahit; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 9 Šesti, za šesti mjesec, bijaše Ira sin Ikeša Tekoita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 10 Sedmi, sa sedmi mjesec, bijaše Heles Pelonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 11 Osmi, za osmi mjesec, bijaše Zibekaj Hušatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 12 Deveti, za deveti mjesec, bijaše Abiezer Anatotit, od Benjaminita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 13 Deseti, za deseti mjesec, bijaše Mahraj Netofatit, od Zarhita; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 14 Jedanaesti, za jedanaesti mjesec, bijaše Benaja Pireatonit, između sinova Efraimovih; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 15 Dvanaesti, za dvanaesti mjesec, bijaše Heldaj Netofatit, iz porodice Otnielove; njegova divizija brojaše 24.000 ljudi.
 • 16 Nad plemenima Izrailovim, zapovjednik za Rubenite bijaše Eliezer sin Zikrija; za Simeonite, Šefatijahu sin Maakavljev;
 • 17 za Levite Hašabija sin Kemuelov; za Haruna, Sadok;
 • 18 za Judu, Elihu od braće Davudove; za Isakar, Omri sin Mikaelov; za Zabulon Jišmajahu sin Obadijahuvljev; za Neftali, Jerimot sin Azrielov:
 • 20 za sinove Efraimove, Hošea sin Azazijahuvljev; za polupleme Manaseovo, Joel sin Pedajahuvljev;
 • 21 za polupleme Manaseovo u Galaadu[125], Iddo sin Zekarijahuvljev; za Benjamin, Jaziel sin Abnerov;
 • 22 za Dan, Azarel sin Jerohamov. To bijahu glave plemena Izrailovih.
 • 23 Davud ne bijaše popisao broj onih koji bijahu stariji od dvadeset godina i iznad, jer ALLAH bijaše učinio Izrail tako brojnim kako su zvijezde na nebu.
 • 24 Joab, sin Serujavljev bijaše i njih računati, ali ne završi, jer zbog tog se obori gnjev na Izrail, također njihov broj ne postoji ni u *Godišnjacima kralja Davuda.

Građansko uređenje kraljevstva[uredi]

 • 25 Nad kraljevskim riznicama bijaše Azmavet sin, Adielov. Nad poljskim zalihama, u gradovima, u selima i u kulama, bijaše Jehonatan, sin Uzijahuvljev.
 • 26 Nad radnicima poljaskim za obrađivati tle, bijaše Ezri, sin Keluvljev;
 • 27 nad vinogradima, Šimej Ramatit; nas onima koji bijahu u vinogradima za zalihe vina, Zavdi Šifmit;
 • 28 nad maslinjacima i sikomorama u *Niziji, Bal-Hanan, Gederit; na zalihama ulja, Joaš;
 • 29 nad krupnom stokom koja se napasaše u Šaronu[126], Šitraj Šaronit; nad krupnom stokom u dolinama, Šafat, sin Adlajev;
 • 30 nad devama, Ovil Ismailit; nad magaricama, Jehdejahu Meronotit;
 • 31 nad sitnom stokom, Jaziz Hagrit. Svi oni bijahu nadstojnici dobara koja pripadahu kralju Davudu.
 • 32 Jehonatan, stric Davudov, bijaše savjetnikom; bijaše to jedan uman čovjek i on bijaše zakonoznanac. Jehiel, sin Hakmonijev, bijaše uz sinove kraljeve.
 • 33 Ahitofel bijaše kraljevim savjetnikom, a Hušaj Arkit bijaše prijatelj kraljev[127].
 • 34 Ahitofela naslijediše Jehojada, sin Benajahuvljev, i Abiatar. Glava vojsci bijaše Joab.

Davud predstavlja Sulejmana kao svog nasljednika[uredi]

 • 28 1 Davud sakupi u Jeruzalemu sve glavare Israelove, one plemenske i one divizijske koji služiše kralju, one tisuća[128] i stotina i one svih dobara i stada koja pripadaše kralju i njegovim sinovima, s *eunusima, ratnicima i svim ljudima od vrijednosti.
 • 2 Kralj Davud, uspravljajući se, reče njima: ” Slušajte me, braćo moja i narode moj. Ja sam imao na srcu sagraditi jenu Kuću[129]: gdje bi počivao *kovčeg saveza ALLAHOVOG i podnožje našem Allahu, i ja učinih pripreme za izgraditi ju.
 • 3 Ali Allah mi je rekao: ” Ti nećeš izgraditi kuću za moje *ime, jer ti si čovjek rata i ti si prolio krv.
 • 4 ALLAH, Allah Izrailov, me izabrao, u svoj mojoj porodice, za biti kraljem nad Izrailom zauvijek, jer on je kao vođu izabrao Judu i, u kući Judinoj[130], kuću oca moga i, među sinovima mog oca, svidjelo mu se meni dati vladati nad svim Izrailom.
 • 5 Između svih mojih sinova jer ALLAH mi je dao brojne sinove on je izabrao mog sina Sulejmana za sjedjeti na prijestolju kraljevstva ALLAHOVOG nad Izrailom.
 • 6 Potom on mi je rekao: ” Tvoje je sin Sulejman koji će izgraditi moju Kuću i moje *trijemove, jer ja sam ga izabrao kao sina a ja, biću za njega otac.
 • 7 Ja sam pripremio njegovo Kraljevanje zauvijek ako, kao što je to danas, ostane postojan u primjeni mojih zapovijedi i mojih naredbi.
 • 8 A sada, na očigled sveg Izraila, sabora ALLAHOVOG i u prisutnosti našeg Allaha: pazite i istražujtesve zapovijedi ALLAHA svojeg Allaha, da biste uzeli u posjed ovu dobru zemlju i učinili ju baštiniti vašim sinovim poslije vas, zauvijek. *9 A ti, sine moj Sulejmane, poznaji ALLAHA svojeg oca, i služi ga poštenim srcem i gorljive duše, jer ALLAH ispituje sva *srca i razlikuje sve vrste misli. Ako li ga ti tražiš, on će se pustiti naći od tebe, ali ako ga ti napustiš, on će te odbaciti zauvijek.
 • 10 Gledaj sada: ALLAH te izabrao za izgraditi jednu Kuću kao *svetište, budi odlučan i djeluj!“

Davud prenosi Sulejmanu planove Hrama[uredi]

 • 11 Davud dade svom sinu Sulejmanu nacrt trijema, njegovih ostava, njegovih gornjih odaja, njegovih donjih dvorana i pomirbene odaje[131],
 • 12 i nacrt svega što je imao namjeru učiniti za *trijem Kuće ALLAHOVE i za sve okolne odaje, za riznice Kuće Božje i riznice svetih predmeta;
 • 13 za razrede svećenika i *levita i za sva pitanja službe Kuće ALLAHOVE;
 • 14 za zlato, s težinom u zlatu svih predmeta svake službe, i za sve predmete od srebra s težinom predmeta svake službe;
 • 15 za svijećnjake od zlata i njihove svjetiljke od zlata, s težinom svakog svijećnjaka i njegovih svjetiljki; za svijećnjake od srebra, s težinom svijećnjaka i njegovih svjetiljki, prema službi svakog svijećnjaka;
 • 16 težinu u zlatu za svaki stol nuđenja[132] i srebra za srebrene stolove,
 • 17 kuke, plitice i pehare od čistog zlata, zlatne kupe s težinom svake kupe, i srebrene kupe s težinom svake kupe;
 • 18 za *oltar mirisa, od čistog zlata s njegovom težinom, i za nacrt kola[133], *kerubina od zlata raširenih krila koja pokrivaju *kovčeg saveza ALLAHOVOG .
 • 19 Sve se ovo nalazi u spisu iz ruke ALLAHOVE, koji mi je dao shvatiti sva djela nacrta.
 • 20 Tad Davud reče svom sinu Sulejmanu: ” postupaj odlučno i smjelo! Budi bez straha i ne boj se, jer ALLAH Allah, moj Allah, s tobom je. On te neće ostaviti i napustiti, sve do izvršenja sveg posla za službu Kuće ALLAHOVE.
 • 21 Evo razreda svećenika i levita za svaku službu Kuće Božje; i s tobom, u svem ovom poslu, biće ljudi dobre volje i punih znanja u svakom poslu; a svi poglavari i sav narod biće pod tvojim zapovijedima.“

Davanja za izgradnju Hrama[uredi]

 • 29 1 Kralj Davud reče svem saboru: ” Moj sin Sulejman, jedini kojeg je Allah izabrao, mlad je i nejak, a djelo je veliko, jer ta palača nije namijenjena jednom čovjeku, već ALLAHU Allahu.
 • 2 Svom svojom snagom ja sam pripremao za Kuću svog ALLAHA zlato za ono što će biti od zlata, srebro za ono što će biti od srebra, broncu za ono što će biti od bronce, željezo za ono što će biti od željeza, drvo za ono što će biti od drveta, oniks kamen i kamen za optočiti, kamenje crno i u boji, sve vrste draJedžudž kamenja i veliku količinu alabastra.
 • 3 Osim toga, jer mi je mila Kuća mog Allaha, zlato i srebro koje osobno posjedujem, ja ga dajem za Kuću mog Allaha, osim svega onog što sam pripremio za tu svetu Kuću:
 • 4 tri tisuće talenata zlata, zlata iz Ofira[134]; 7.000 talenata pročišćenog srebra, za pokriti zidove građevinama;
 • 5 za sve što je od zlata, za sve što je od srebra i za sav rad ruku radnika. Ko je danas još spreman dobrovoljno dati za ALLAHA?“
 • 6 Tad poglavari porodice, onih u plemena Izrailovih, oni od tisuća[135]: i stotina i oni koji se baviše kraljevim polsovima ponudiše dobrovoljne darove
 • 7 i dadoše ih za službu Kuće Allahovu: u zlatu 5.000 talenata i 10.000 darika[136]:, u srebru 10.000 talenata, u bronci 18.000 i u željezu 100.000 talenata.
 • 8 Oni kod kojih se nađe draJedžudž kamenja predadoše ga za riznicu Kuće Božje u ruke Jehielu Geršonitu.
 • 9 A narod se obradova njihovim dragovoljnim prilozima, jer to bijaše dano jednim čistim srcem za ALLAHA. Kralj Davud zbog toga osjeti jednu ogromnu radost.
 • 10 Davud blagoslovi ALLAHA naočigled sveg sabora, govoreći: ” Blagoslovljen budi ti GOSPODE, Bože Izrailov, naš oče oduvijek i zauvijek.
 • 11 Tebi, GOSPODE, veličina, snaga; sjaj, slava i veličanstvo, jer sve na zemlji tvoje je. Tebi, GOSPODE, kraljevstvo i vlast nad svim bićima.
 • 12 Bogatstvo i slava dolaze od tebe, i ti si taj koji ALLAHuješ nad svim. U tvojoj ruci su moć i snaga; u tvojoj ruci, moć da sve uzdigneš i sve učvrstiš.
 • 13 A sada, Bože naš, mi ti iskazujemo zahvalnost i hvalimo *ime tvoje slave[137];
 • 14 jer ko sam ja i ko je narod moj da bismo imali moć ponuditi dobrovoljne darove kao što su ovi ovdje? Sve dolazi od tebe, i što smo ti mi ponudili dolazi iz tvoje ruke.
 • 15 Jer mi smo stranci pred tobom, gosti kao svi naši očevi[138]; naši dani na zemlji su kao sjena, i bez nade.
 • 16 GOSPODE naš Bože sva ova množina stvari koje smo pripravili za izgraditi jednu Kuću za tvoje sveto ime, sve to dolazi iz tvoje ruke i tebi pripada.
 • 17 Ja znam, moj Bože, da ti ispituješ *srca i da ti prihvaćaš pravednost; za mene, to je u pravednosti mojeg srca da ja dragovoljno nudim sve ovo, i sada, tvoj narod koji se nalazi ovdje, ja ga taklođer vidim s radošću nuditi dragovoljne darove.
 • 18 GOSPODE, Bože Ibrahima, Ishaka i Izraila, naših otaca, čuvaj zauvijek naklonost srca svojeg naroda i usmjeravaj čvrsto njegovo srce k sebi.
 • 19 Mojem sinu Sulejmanu, daj jedno pošteno srce za čuvati tvoje zapovijedi, tvoje propise i tvoje zakone da sve izvrši i izgradi palaču koju sam ja pripravio.“

Sulejman proglašen kraljem. Smrt Davudova[uredi]

 • 20 Potom reče Davud svem saboru: ” Blagoslovite ALLAHA svojeg Allaha.“ I sav sabor blagoslovi ALLAHA, ALLAHA njihovih otaca. Oni se pokloniše i nakloniše pred ALLAHOM i pred kraljem.
 • 21 Sutradan od tog dana, oni zaklaše *žrtve ALLAHU i ponudiše mu holokauste: tisuću bikova, tisucu ovnova, tisuću janjaca s njiohopvim libacijama, i žrtava u izobilju za sav Izrail.
 • 22 Oni jedoše i piše u prisutnosti ALLAHOVOJ, tog dana, u jednoj velikoj radosti, i po drugi put[139]:, oni proglasiše kralja Sulejmana, sina Davudova, i *pomazaše ga kao glavara za ALLAHA, i Sadoka kao svećenika.
 • 23 Sulejman se posjednu na prijestol ALLAHOV, kao kralj na mjestu Davuda svojeg oca, i on tu uznapredova.Sav mu Izrail bi pokoran.
 • 24 Svi glavari, svi smioni ljudi, i također svi sinovi Davudovi biše podvrgnuti kralju Sulejmanu.
 • 25 ALLAH uzveliča veoma visoko Sulejmana u očima sveg Izraila, i dade mu slavu jednog kraljevstva kakve nije bilo prije njega u ni jednog kralja Izrailovog.“
 • 26 Davud, sin Jeseov, bijaše vladaše
nad svim Izrailom.
 • 27 Trajanje njegove vladavine nad Izrailom bi 40 godina: on vladaše sedam godina u Hebronu i 33 godine u Jeruzalemu.
 • 28 On umrije u jednoj sretnoj starosti, nasićen danima, Bogatstvima i slavom, a njegov sin Sulejman, zavlada na njegovom mjestu.
 • 29 Djela kralja Davuda, prva kao i posljednja, nalaze se zapisana u Djelima Samuela vidovnjaka, u onima Pegambera Natana i onima Gaadovim[140], vidovnjaka,
 • 30 kao i sva njegova vladavina i njegova moć, i kušnje koje se oboriše na njega, na Izrail i na sva kraljevstva zemalja.


Bilješke uz Prvu knjigu Hronika[uredi]

 • [1]Od Adema do Ezavljevih potomaka: Autor Krioike naročito se zanima za vladavinu Davudovu (1Krn 10-29), Sulejmanovu (2 Krn 1-9) i kraljeve Jude (2 Krn 10-36). U devet prvih poglavlja od 1Krn, on rezimira svu Davudu prethodeću historiju uz pomoć genealoške liste. Ova ovdje bila je uspostavljena počev od pret-hodnih knjiga, ili izravno preuzeta iz tih istih knjiga. (Stvaranje i 1Samuelova), s čestim razlikama.
 • [2]Vidjeti Stv 10.25 i bilješku.
 • [3]konkubine Ibrahimove: vidjeti 2S 3.7 i bilješku.
 • [4]Akar: na hebrejskom ima jedna igra riječi između imena Akar i glagola prevedeno s donese nesreću - glede zabrane: vidjeti Dt 2.34 i bilješku - Redal aludira na Joz 7, gdje krivac, međutim nosi ime Akan.
 • [5]sinova od suložnica: vidjeti 2S 3.7 i bilješku.
 • [6]Rodila sam u bolovima: na hebrejskom ima asonanca između imena Jaebes i izraza prevedenog s rodila sam u bolovima.
 • [7]zanatlije: ime Ge-Harašim znači dolina zanatlija..
 • [8]Ona zače: Radi se o Bitij(a)i koja je spomenuta u r. 18.
 • [9]koji biše Gospodarima Moaba ili koji se oženiše u Moabu.
 • [10]stanovnici nasada i zabrana ili Netaim i Gedera (nepoznati lokaliteti).
 • [11]sve do vladavine Davudove: čini se da u Davudovo vrijeme malo pleme Simeon prestaje postojati kao takvo. Vjerojatno je asimilirano od velikog susjeda Judeje*[12]potjecaše od šama: njegovo je potomstvo trebalo biti posvećeno zabrani (r. 41) kao kanaansko narod.
 • [13]Ti ljudi: tj. potomci Simeonovi - posvetiše ih zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [14]Amalek: vidsjeti Izl 17.8 i bilješku.
 • [15]oskrnavio postelju oca: aluzija na Stv 35.22.
 • [16]onaj koji postade princem: tj. Davud.
 • [17]Tilgat-Pilnezer, kralj Asirije: vidjeti 2 Krlj 15.29.
 • [18]u vrijeme Jeroboama: radi se o Jeroboamu II, kralju Izraila od 787. do 747 g.pr.r.I.Kr.
 • [19] Pul: vidjeti 2Krlj 15.19 i bilješku Tigat-Pilnezer: vidjeti r. 6 i bilješku - HAllah, Habor, Gozan: vidjeti 2Krlj 17.6 i bilješku - Hara: nepoznati lokalitet.
 • [20]Sinovi Levijevi: u nekim prijevodima, r. 6.1-66. obilježeni su 6;16-81 (vidjeti 5.27 i bilješku).
 • [21]Trinaest gradova: lista od r; 42-45. citira samo jedanaest gradova; paralelna lista iz Joz 21 spominje osim tog i Juta i Gabaon, u r. 16. i 17.
 • [22]suložnica: vidjeti 2S 3.7.
 • [23]njegova braća ili ljudi iz njegove rodbine.
 • [24]u nesreći njegovoj: tu je igra riječi na hebrejskom s imenom Berija.
 • [25]Ešbala: u 2S (2.8-10; 4.1-12) ta osoba naziva se Išbošet.
 • [26]Meribal: u 2S (4.4; 9.6-13; 19.25-31), ta osoba nazvana je Mefibošet.
 • [27]posluživači: vidjeti Ezd 8.20 i bilješku.
 • [28]Samuel vidovnjak: vidjeti 1S 9.9.
 • [29]Kruh ponude ili kruh milodara (vidjeti Lv 24.5-9).
 • [30]na planini Gilboa: vidjeti 1S 28.4 i bilješku.
 • [31]sva kuća njegova ili sva obitelj.
 • [32]Dagon: Allah Filistinaca, vidjeti Sdc 16.23.
 • [33]od Javeša Galaadskog: vidjeti 1 S 31.11 i bilješku.
 • [34]duh jednog mrtvaca: vidjeti 1 S 28.
 • [35]tvoja kost i tvoje meso: vidjeti 2 S 5.1 i bilješku.
 • [36]izvodiše i vraćaše Izrail: vidjeti 2 S 5.2 i bilješku - nad Izrailom: vidjeti 1 S 28.17.
 • [37]Jebuziti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI.
 • [38]Milo: vidjeti 1 Krlj 9.15 i bilješku.
 • [39]poglavar Trojice ili kožara.
 • [40]Tridesetorica: vidjeti 2 S 23.13 i bilješku - Adulam: vidjeti 1 S 22.1 i bilješku - dolini Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i bilješku.
 • [41]libaciju: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [42]Tridesetoria: prema staroj sirijskoj verziji; hebrejski: Trojica (isto u r. 21).
 • [43]dva junaka ili dva Ariela(vidjeti 2S 23.20).
 • [44]pet lakata:vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [45]između Tridesetorice: prijevod pretpostavljen, prema kontekstu; hebrejski: Trojica.
 • [46]Zabad: r. 41b - 47 daju jednu listu od šesnaest imena koja se ne nalazi u paralelnom tekstu 2S 23.
 • [47]Siklag: vidjeti 1 S 27.6 i bilješku.
 • [48]Među braćom: tj. članovima klana.
 • [49]poglavar Tridesetorice: vidjeti 2 S 23.13 i bilješku - u nekim prijevodima, r. 4 i 5 su grupirani pod brojkom 4, na takav način da redci 6-41 su numerirani 5-40.
 • [50]najmanji između njih vrijedio je stotinu: drugi prijevod najmanji je bo na čelu stotine, najveći je bio na čelu tisuće.
 • [51]on će se pridružiti svom Gospodaru Saulu: aluzija na 1 S 29.1-5.
 • [52]velik kao jedan tabor Allahov: tj. ogroman.
 • [53]potok egipatski: vidjeti Br 34.5 i bilješku; Hamat: (ili Lebo-Hamat) vidjeti 1 Krlj 8.65 i bilješku; Kirijat-Jearim: vidjeti 1 S 6.21 i bilješku.
 • [54]Bala: vidjeti 2 S 6.2 i bilješku.
 • [55]gumno Kidon: neidentificirani lokalitet (usporediti 2 S 6.6).
 • [56]Gitita: vidjeti 2 S 6.10 i bilješku.
 • [57]dolinu Refaita: vidjeti 2 S 5.18 i bilješku.
 • [58]Bal-Perasim: neidentificirani lokalitet čije ime znači Gospodar breša.
 • [59]od Gabaona: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku do Gezera: vidjeti 2 S 5.25 i bilješku.
 • [60]za služiti ga zauvijek: drugi prijevod za obavljati mu službu zauvijek.
 • [61]prvi put: aluzija na događaj iz 13.9-11 -jer®prema pravilima: drugi prijevod jer mi nismo njega (kovčeg) tražili kako je trebalo.
 • [62] Mojsije: vidjeti: Br 4.1-5.
 • [63]za sopranski glas: drugi prijevod za djevojke (usporediti Ps 46.1 i bilješku).
 • [64]lire oktavske: drugi prijevod glazbala na osam žica.
 • [65]Vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [66]laneni efod: vidjeti 1 S 2.18 i bilješku - morska svila: vidjeti 4.21 i bilješku.
 • [67]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [68]jedan kolač od datulja i jedan kolač od grožđa: smisao ovih izraza ovako prevedenih nesiguran je.
 • [69]Aziel:prema listi iz 15.20;hebrejski:Jeiel (ali isto će se ime ponovo pojaviti nešto dalje u istom redku).
 • [70]sinovi Jakubovi ili potomci Jakubovi.
 • [71]mojih poslanika (Mesih, spasitelja): vidjeti Ps 105.15 i bilješku.
 • [72]ispraznosti ( taštine): vidjeti Ps 96.5 i bilješku.
 • [73]Vidjeti Ps 96.6 i bilješku.
 • [74]zablješti njegova *svetost: prijevod nesiguran.
 • [75]Gabaon:vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku.
 • [76]holokauste: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA.
 • [77]kuću svoju ili svoju obitelj.
 • [78]kuća od cedrovine: vidjeti 2 S 5.11; pod platnima šatora: vidjeti 2 S 6.17.
 • [79]uzeo s ispâše: vidjeti 1S 16.11 - glava Izrail: vidjeti 5.2 .
 • [80]jednu kuću, ovdje znači jednu dinastiju: vidjeti 2 S 7.11 i bilješku.
 • [81]otići s očevima svojim: vidjeti 1Kr 1.21 i bilješku - ja ću učvrstiti njegovo kraljevstvo: aluzija na Sulejmana ! Vidjeti 1Kr 2.12, 46 ) .
 • [82]jednu Kuću: tj. Hram.
 • [83]onaj koji je bio prije tebe: tj. Saul.
 • [84]sjesti ili smjestiti.
 • [85]kuća sliuge tvoga ili moja dinastija - jedan čovjek visokog položaja: tekst nejasan .
 • [86]ti si blagoslovljen: drugi prijevod on (kralj) blagoslovljen je ili ona (kuća) je blagoslovljena.
 • [87]Nad Filistincima (r.1), Moabitima (r.2), kraljevstvom Sova(r.3), Edom i sinovima Amona (r.12) i Edomomom (r.14), vidjeti 1S 14.47 i bilješku - Gat: vidjeti 5.8 i bilješku.
 • [88]Hamata: vidjeti 2 S 8.9 i bilješku - ode: vjerojatno Hadadezer.
 • [89]postavi upravitelja: drugi prijevod postavi garnizon ili podiže stele (usp. 10.5 i vilješku ).
 • [90]Tivatu i Kunu: likaliteti smješteni u okolici tadašnjeg Balbeka - more od bronce, stubove i pribor od bronce: vidjeti 1Krlj 7.23-26; 15-22, 45.
 • [91]Amalek: vbidj. Izl 17.8 i bilješku .
 • [92]dolina Soli: vidjeti 2Krlj 14.7 i bilješku .
 • [93]Keretincima i Peletincima: vidjeti 2 S 8.18 i bilješku.
 • [94]sinovi Amonovi ili Amoniti: narod istačno Jordana .
 • [95]Aram-Dviju-Rijeka: vidjeti Stv 24.10 i bilješku; i kod Aramejaca iz Maka: neidentificirani lokalitet; iz Sova: vidjeti 1 S 14.47 i bilješku.
 • [96]Madaba: vidjeti Iz 15.2 i bilješku.
 • [97]Hadadezer: vidjeti 18.3 .
 • [98]o povratku godine: tj. uslijedećeg proljeća - sav Izrail: vidjeti 10.17 i bilješku - Raba: prijestolnica kraljevstva Amonita(sada Aman, prijestolnica Jordana).
 • [99]Milkom: pretpostavljeni prijevod (Milkom bijaše amonitski Allah, vidjeti 1 Krlj 11.5); hebrejski: njihov kralj - talenata zlata: vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [100]Refaita; pleme smještenio, prije dolaska Izrailita, istačno od Jordana (vidjeti Dt 3.11) - Gezer: vidjeti 2S 5.25 i bilješku.
 • [101]Gat: vidjeti 1S 5.8 i bilješku .
 • [102]Od Ber-Ševe do® Dana - vidjeti bilješku o Joz 19.47 .
 • [103]krivcem: vidjeti 2 S 24.3 i bilješku.
 • [104]grješku sluge svoga ili moju grješku.
 • [105]vidovnjak: vidjeti 1S 9.9 .
 • [106]Jebuziti: vidjeti 2 S 24.16 i bilješku.
 • [107]te ovčice - vidjet 2 S 24.17 i bilješku.
 • [108]Gabaon: vidjeti 1 Krlj 3.4 i bilješku.
 • [109]stranci: ovdje to označava pučanstva koja su napučivala Palestinu prije Izrailita (vidjeti u Glosaru pood AMORITI).
 • [110]Sidonijanci i Tirijanci: vidjeti Ezd 3.7 i bilješku.
 • [111]a ja ću dati mir: na hebrejskom Sulejman je derivirano od riječi koja je ovdje prevedena s mir.
 • [112]talenata: vidjeti u Glosaru pod MJERE - usprkos mojem siromaštvu ili u mojoj poniznosti.
 • [113]njihova braća ili bratići.
 • [114]za milodare: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.Kruh ponude vidjeti Lv 24.5-9;
 • [11115]mlade mjesece: vidjeti u Glosaru pod MJESEčEVE MIJENE
 • [116]prinčHava Allahovh i prinčHava *svetišta: ne zna se što znače ove titule.
 • [117]jedna obitelj®za Itamara: hebrejski tekst nejasan; predloženi prijevod je djelimice sugeriran činjenicom što potomci Eleazarovi bijahu dva puta brojniji od onih Itamarovih (r. 4).
 • [118]Hananija, ® Mahaziot: ovih devet imena na hebrejskom čine jednu frazu složenu od izraza hvalospjeva što bi se moglo prevesti Smiluj mi se ALLAHe,smiluj mi se. Ti si moj Allah. Ja sam uzdizao i slavio tvoju pomoć. Sjedeći u strahu, ja sam govorio. Daj obilno vizije.
 • [119]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9.
 • [120]s vratima šaleketovim: ime tih vrata više nigdje drugdje nije spomenuto.*[121]Parbar: ta riječ, čiji točan smisao je nepoznat, mogla bi značiti nešto kao "trg".
 • [122]tisuća:vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [123]Jazeru iz Galaada: neutvrđeni lokalitet u oblasti Ramot-Galada (vidjeti 6.65-66; 1Krlj 22.3 i bilješku).
 • [124]Sinovi Izrailovi ili Hebreji - tisuće: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [125]u Galaadu: vidjeti Br 32.1 i bilješku; 32.39-40.
 • [126]u Šaronu: vidjeti Iz 33.9 i bilješku.
 • [127]prijatelj kraljev: vidjeti 2 S 15.37 i bilkješku.
 • [128]tisuća: vidjeti Br 1.16 i bilješku.
 • [129]Kuću ili Hram.
 • [130]u kući Judinoj ili plemenu Juda.
 • [131]vidjeti Izl 25.17 i bilješku.
 • [132]stol nuđenja, tj. stolovi za kruhove milodara (nuđenja, vidjeztri Lv 24.5-9).
 • [133]nacrt kola: ovaj termin se ne nalazi izvješću o konstrukciji Sulejmanovog Hrama (1 Krlj 6-7). On navodi misliti na misteriozna kola opisana u Ez 1 i 10, gdje se ALLAH pojavljuje okružen kerubinima.
 • [134]Talenat: vidjeti u Glosaru pod MJERE - Ofir: vidjeti 1 Krlj 9.28 i bilješku. zlata iz Ofira bijaše čuveno po svojoj kvaliteti.
 • [135]poglavari tisuća(tisućnici) i stotina(stotnici): vidjeti Br 1.16 i bilješku
 • [136]darik: vidjeti u Glosaru pod NOVAC.
 • [137]ime tvoje slave ili tvojeg sjaja.
 • [138]kao svi naši očevi ili naši preci.
 • [139]po drugi put: taj izraz evocira 23.1, gdje je pitanje označavanja Sulejmana kao nasljednika Davudova.
 • [140]vidovnjak: vidjeti 1 S 9.9 Djela Samuela, Natana, Gada: ta su djela izgubljena.