Biblija (Tomislav Dretar)/Sulejman organizira svoje kraljevstvo

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sulejman organizira svoje kraljevstvo[uredi]

 • 4 1 Kralj Sulejman bijaše kralj nad svim Izrailom.
 • 2 Evo poglavara koji bijahu u njegovoj službi[32] : svećenik Azarjahu, sin Sadokov;
 • 3 tajnik Elihoref i Ahija, sin Šišavljev; glasonoše Jehošafat, sin Ahiludov;
 • 4 zapovjednik vojske Benajahu, sin Jehojadabljev; svećenici Sadok i Abiatar;
 • 5 poglavar upravitelja Azarjahu, sin Natanov; svećenik i prijatelj kraljev Zavud, sin Natanov;
 • 6 upravitelj palače, Ahišar, i upravitelj radova Adoniram, sin Avdavljev.
 • 7 Sulejman imaše dvanaest upravitelja za sav Izrail, koji opskrbljivahu kralja i njegovu kuću; jedan mjesec godišnje, svaki od njih pribavljaše opskrbu.
 • 8 Evo njihovih imena[33] : sin Hurov, u planini Efraim;
 • 9 sin Dekerov, u Makasu, Šalvimu, Betšemešu i Elon-Bet-Hananu;
 • 10 sin Hesedov, u Arubotu, on imaše Soko i svu zemlju Hefer;
 • 11 sin Abinadabljev: svo bilo Dora; Tafat, kćer Solmonova, bi njegova žena;
 • 12 Bana, sin Ahiludov: Tanak i Megido i sav Bet-Šean koji je pokraj Sartana, u podnožju Izreela, od Betšeana sve do Abel-Mehiola, sve preko Jokmoama;
 • 13 sin Geverov, u RamotGaladu; on imaše taborišta Jaira, sinovi Manasejevi koji su u Galadu; on imaše region Argova koji je u Bašanu: 60 velikih gradova sa zidovima i zasunima od bronce;
 • 14 Ahinadab, sin Idoa, u Mahanaima;
 • 15 Ahimas u Neftaliju. On također uze za ženu jednu kćer Sulejmanovu, Basmat;
 • 16 Bana, sin Hušajev, u Ašeru i u BeaLutu;
 • 17 Jehošafat, sin Paruahov, u Isakaru;
 • 18 Šimej, sin Elavljev, u Benjaminu;
 • 19 Gever, sin Urijev, u zemlji Galad, zemlji Sihon, kralj *Amorita i Og, kralj Bašana; i bijaše jedan upravitelj u zemlji[34].
 • 20 Juda i Izrail bijahu brojni, toliko kao pijesak na obali morskoj. Imadoše jesti i piti i bijahu sretni.
 • 5' 1 Sulejman vladaše nad svim kraljevstvima od rijeke[35] nad zemljim Filistinaca i sve do granice Egipta. Oni plaćaše danak i služiše Sulejmanu tokom sveg svog života.
 • 2 živež Sulejmanova bijaše, na dan, 30 kora[36] prekrupe i 60 kora brašna;
 • 3 deset tovljenih goveda, dvadeset goveda s ispaše, stotinu ovaca; osim toga, jelena, gazela, srna i tovljenih gusaka.
 • 4 Jer on zapovijedaše nad svim Prekoeufratjem od Tifšaha i sve do Gaze[37] nad svim kraljevima prekoeufratskim. On živješe u miru sa svim zemljama koje ga okruživahu.
 • 5 Juda i Izrail bijahu u sigurnosti, svaki pod svojom lozom i svojom smokvom, od Dana do Ber-Ševe[38] tokom čitavog života Sulejmanovog.
 • 6 Sulejman imaše 40.000 pregrada za konje svojih kola, i 12 000 konjanika[39] .
 • 7 Svaki svojeg mjeseca, upravitelji, nad opskrbom kralja Sulejmana i svi oni koji se približavahu stolu kralja Sulejmana; ne dopuštahu mu oskudijevati u bilo čemu.
 • 8 Što se tiče ječma i hrane za konje i zaprege, oni ih donosiše na mjesto gdje boraviše kralj, svako prema svom pravilu.