Biblija (Tomislav Dretar)/Zemaljski narodi

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Zemaljski narodi[uredi]

 • 10 1 Evo porodice[60] sinova Nuhovih, Sema, Šama i Jafeta. Rodiše im se sinovi poslije Potopa:
 • 2 Sinovi Jafetovi[61]: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešeh i Tiraz.
 • 3 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
 • 4 Javanovi sinovi: Eliša, Tarsis, Hitim i Rodanim. Počev od njih vrši se podjela naroda u otočja.
 • 5 Svaki imaše zemlju svoju slijedeći jezik svoj i svoj narod prema plemenu svojem.
 • 6 Sinovi Šamovi[62]: Kuš, Misraim, Put i Kanaan.
 • 7 Sinovi Kušovi: Seva, Havila, Savta, Raema, Savtek. Sinovi Raemovi: Saba i Dedan.
 • 8 Kuš rodi Nimroda. On bi prvi junak na zemlji,
 • 9 on koji bi jedan smioni lovac pred ALLAHOM. Otud izreka: »Poput Nimroda, biti junački lovac pred ALLAHOM. «
 • 10 Prijestolnice njegovog kraljevstva bijahu Babilon, Ereh, Akhad, sve gradovi[63] u zemlji Šinear.
 • 11 On iziđe iz te zemlje i ode u Asiriju i sagradi Ninivu, grad širokih trgova, Kalah[64]
 • 12 veliki grad, i Rezen između Ninive i Kalaha.
 • 13 Kanaan rodi Sidona svojeg prvijenca i Heta,
 • 16 Jebuzita, Amorita, Girgašita,
 • 17 Hivita, Arkita, Sinita,
 • 18 Arvadita, Semarita, Hematita. Palestinska plemena se potom rasijaše
 • 19 i područje kanaansko se protegnu od Sidona prema Gueraru sve do Gaze, prema Sodomi i Gomori, Admai i Sevoimu sve do Lešae.
 • 20 Takvi bijahu sinovi Šamovi po svojim plemenima i njihovim jezicima, svrstani po zemljama i narodima.
 • 21 Od Sema, prvorođenog brata Jafetovog, rodi se također otac svih sinova Hudovih[65].
 • 22 Sinovi Semovi[66] Elam, Asur, Arpahšad, Lud i Aram.
 • 23 Sinovi Aramovi: Us, Hul, Gueter i Maš.
 • 24 Arpahšad rodi Šelaha, a Šelah rodi Huda.
 • 25 Hudu se rodiše dva sina. Prvi se zvao Feleh, jer u njegovo doba zemlja bi podijeljena[67] a njegov se brat zvaše Joktan.
 • 26 Joktan rodi Almodada, Šelefa, Hasarmaveta, Jeraha,
 • 27 Hadorama, Uzala, Dikla,
 • 28 Ovala, Abimaela, Saba,
 • 29 Ofira, Havila, Jovava. To su sve sinovi Joktanovi;
 • 30 njihovo se stanište protezalo od Meša prema Sefaru, istačnoj planini.
 • 31 Takvi bijahu sinovi Semovi prema njihovim plemenima i njihovim jezicima, svrstani u zemlje i narode.
 • 32 Takva bijahu plemena sinova Nuhovih prema svojim porodicama svrstanim u narode. Počev od njih počinje podjela naroda na zemlji poslije Potopa.