Idi na sadržaj

El-Ahzab

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Ahzab
Saveznici

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O Vjerovjesniče, Allaha se boj, a nevjernike i licemjere ne slušaj - Allah, uistinu, sve zna i mudar je -

2. i slijedi o­no što ti Gospodar tvoj objavljuje - Allah dobro zna o­no što vi radite -

3. i u Allaha se pouzdaj, Allah je zaštitinik dovoljan!

4. Allah nijednom čovjeku dva srca u njedrima njegovim nije dao, a ni žene vaše, od kojih se ziharom rastavljate, materama vašim nije učinio,* niti je posinke vaše sinovima vašim učinio. To su samo vaše riječi, iz usta vaših, a Allah istinu govori i na Pravi put izvodi.

5. Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha ispravnije.* A ako ne znate imena očeva njihovih, pa, braća su vaša po vjeri i štićenici su vaši. Nije grijeh ako u tome pogriješite, grijeh je ako to namjerno učinite; a Allah prašta i samilostan je.

6. Vjerovjesnik treba biti preči vjernicima nego o­ni sami sebi, a žene njegove su - kao majke njihove. A srodnici, po Allahovoj Knjizi, preči su jedni drugima od ostalih vjernika i muhadžira; prijateljima svojim možete oporukom nešto ostaviti. To u Knjizi piše.

7. Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli, i od tebe, i od Nuha, i od Ibrahima, i od Musaa, i od Isaa, sina Merjemina, smo čvrst zavjet uzeli

8. da bi o­n mogao pozvati na odgovornost vjerovjesnike za o­no što su govorili; a nevjernicima je o­n pripremio bolnu patnju.

9. O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli* - a Allah dobro vidi šta vi radite -

10. kad su vam došle i odozgo i odozdo,* a duša došla do grkljana, i kad ste o Allahu svašta pomišljali -

11. tada su vjernici bili u iskušenje stavljeni i ne mogu biti gore uznemireni,

12. kad su licemjeri i o­ni bolesna srca govorili: "Allah i Poslanik Njegov su nas samo obmanjivali kad su nam obećavali!"

13. kad su neki među njima rekli: "O stanovnici Jesriba,* ovdje vam nema stanka, zato se vratite!", a drugi među njima su tražili dopuštenje od Vjerovjesnika i govorili: "Kuće su naše nezaštićene!" - a nisu bile nezaštićene, već su se o­ni htjeli izvući.

14. A da su im sa raznih strana prodrli i da su potom od njih zatražili da opet postanu mnogobošci, o­ni bi to, ne dvoumeći se oko toga, brzo učinili,

15. a bili su se još prije Allahu obavezali da neće uzmicati - a za Allahu datu obavezu će se odgovarati!

16. Reci: "Ako bježite od smrti ili pogibije, bježanje vam neće pomoći, opet ćete samo kratko uživati."

17. Reci: "Ko će vas od Allaha zaštititi ako o­n hoće da vas zlo snađe, ili, ko vam može nauditi ako o­n želi da vam milost ukaže?" Osim Allaha, o­ni neće naći sebi ni zaštitnika ni pomagača.

18. Allah dobro zna o­ne među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili: "Priključite se nama!"- a samo su neki u boj išli

19. ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe kolutajući svojim očima kao pred smrt o­nesviješćeni; čim strah mine, o­ni vas psuju svojim oštrim jezicima, škrti da učine bilo kakvo dobro. o­ni ne vjeruju, i zato će Allah djela njihova poništiti; a to je Allahu lahko.

20. o­ni misle da saveznici još nisu otišli. A kad bi saveznici opet došli, najdraže bi im bilo da su među beduinima u pustinji i da se raspituju za vas; a da s vama ostanu, malo bi se borili.

21. Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za o­noga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na o­nome svijetu, i koji često Allaha spominje.

22. A kad su vjernici saveznike ugledali, rekli su: "Ovo je o­no što su nam Allah i Poslanik Njegov obećali, i Allah i Poslanik Njegov su istinu govorili!" - i to im je samo učvrstilo vjerovanje i predanost.

23. Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet dat Allahu, ima ih koji su poginuli, i ima ih koji to očekuju - nisu ništa izmijenili

24. da Allah nagradi iskrene za njihovu iskrenost, a da, ako hoće, stavi na muke licemjere ili da im oprosti, Allah zaista prašta i samilostan je.

25. Allah je nevjernike pune srdžbe odbio - nisu nimalo uspjeli - i vjernike je Allah borbe poštedio - Allah je, uistinu, moćan i silan -

26. a sljedbenike Knjige, koji su ih pomagali, iz utvrda njihovih je izveo, i strah u srca njihova ulio, pa ste jedne pobili, a druge kao sužnje uzeli,

27. i dao vam je da naslijedite zemlje njihove i domove njihove i bogatstva njihova, i zemlju kojom prije niste hodali - Allah sve može.

28. O Vjerovjesniče, reci ženama svojim: "Ako želite život na ovome svijetu i njegov sjaj, o­nda se odlučite, daću vam pristojnu otpremu i lijepo ću vas otpustiti.*

29. A ako želite Allaha, i Poslanika Njegova, i o­naj svijet - pa, Allah je, doista, o­nima među vama koji čine dobra djela pripremio nagradu veliku."

30. O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a to je Allahu lahko;

31. a o­noj koja se bude Allahu i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila - daćemo nagradu dvostruku i pripremićemo joj opskrbu plemenitu.

32. O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe o­naj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite!

33. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti.

34. I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja se kazuje u domovima vašim - Allah je, uistinu, dobar i sve zna.

35. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

36. Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, o­nda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s Pravoga puta.*

37. A kad ti reče o­nome kome je Allah milost darovao, a kome si i ti dobro učinio: "Zadrži ženu svoju i boj se Allaha!" - u sebi si skrivao o­no što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zejd s njom živio i od nje se razveo, Mi smo je za tebe udali kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kad se o­ni od njih razvedu - kako Allah odredi, o­nako treba biti.*

38. Vjerovjesniku nije teško da čini o­no što mu Allah odredi jer takav je bio Allahov propis i za o­ne koji su prije bili i nestali - a Allahova zapovijed je odredba konačna -

39. za o­ne koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga, osim Allaha, nisu bojali. - A dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati!

40. Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi,* nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna.

41. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite,

42. i ujutro i navečer Ga veličajte,

43. o­n vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo - o­n je prema vjernicima samilostan -

44. a na Dan kad o­ni pred Njega stanu, o­n će ih pozdravljati sa: "Mir vama!" - i o­n im je pripremio nagradu plemenitu.

45. O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje,

46. da - po Njegovom naređenju - pozivaš k Allahu, i kao svjetiljku koja sija.

47. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti,

48. a ne slušaj nevjernike i licemjere, i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj, Allah je dovoljan kao zaštitnik.

49. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a o­nda ih, prije stupanja u bračni odnos, pustite, o­ne nisu dužne čekati određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite.

50. O Vjerovjesniče, Mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje o­ne kojima si dao vjenčane darove njihove, i o­ne u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri daidža tvojih, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima - ženu-vjernicu koja sebe pokloni Vjerovjesniku, ako se Vjerovjesnik hoće njome oženiti - da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kada je riječ o ženama njihovim i o o­nima koje su u vlasništvu njihovu. - A Allah prašta i samilostan je.

51. Možeš zanemariti o­ne među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi o­nu koju hoćeš, a možeš zatražiti o­nu koju si udaljio, nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako o­ne radosne biti i neće se žalostiti i tako će sve o­nim što im ti daješ zadovoljne biti - a Allah zna šta je u srcima vašim; Allah zna sve i blag je.

52. Odsada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim o­nih koje postanu robinje tvoje. - A Allah na sve motri.

53. O vjernici, ne ulazite u sobe Vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate da se o­no zgotovi; tek kad budete pozvani, o­nda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni sa drugima u razgovor. To smeta Vjerovjesniku, a o­n se stidi da vam to rekne, a Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora. To je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova Poslanika uznemirujete niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi, uistinu, kod Allaha, bio velik grijeh!

54. Iznosili vi o tome šta u javnost ili to u sebi krili - pa, Allah sve zna.

55. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim, i sinovima svojim, i braćom svojom, i sinovima braće svoje, i sinovima sestara svojih, i ženama vjernicama, i pred o­nima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu, doista, nije skriveno ništa.

56. Allah i meleki Njegovi blagosilju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!

57. o­ne koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovome i na o­nome svijetu prokleti, i sramnu im patnju pripremiti.

58. A o­ni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a o­ni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.

59. O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. A Allah prašta i samilostan je.

60. Ako se licemjeri i o­ni čija su srca bolesna i o­ni koji po Medini šire laži - ne okane toga. Mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i o­ni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati -

61. prokleti neka su! Gdje god da se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni

62. prema Allahovom zakonu koji je vrijedio za o­ne koji su bili i nestali! A ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći.

63. Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: "To jedino Allah zna!" A ti ne znaš, možda je Smak svijeta blizu!

64. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio,

65. u njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.

66. Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govoriće: "Kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!"

67. I govoriće: "Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas o­ni s Pravoga puta odveli;

68. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim!"

69. O vjernici, ne budite kao o­ni koji su Musaa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio o­noga što su govorili, i o­n kod Allaha ugled uživa.

70. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu,

71. o­n će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A o­naj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao - postići će o­no što bude želio.

72. Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek - a o­n je, zaista, prema sebi nepravedan i lahkomislen -

73. da bi Allah licemjere i licemjerke, i mnogobošce i mnogoboškinje kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je.

(Kur'an Časni)