El-Furkan

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« An-Nur Kur'an (Besim Korkut) Aš-Šu'ara' »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
El-Furkan
Furkan

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka je uzvišen o­naj koji robu Svome objavljuje Kur’an da bi svjetovima bio opomena,

2. o­naj kome pripada vlast na nebesima i na Zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio i kako treba uredio!

3. Neki pored Njega božanstva prihvaćaju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju od sebe neku štetu otkloniti ni sebi kakvu korist pribaviti i koja nemaju moći život oduzeti, život dati niti oživjeti.

4. o­ni koji ne vjeruju govore: "Ovo nije ništa drugo do velika laž koju o­n izmišlja, a u tome mu i drugi ljudi pomažu"- i čine nepravdu i potvoru

5. i govore: "To su izmišljotine naroda drevnih; o­n traži da mu se prepisuju i ujutro i navečer da mu ih čitaju."

6. Reci: "Objavljuje ih o­naj kome su poznate tajne nebesa i Zemlje; o­n mnogo prašta i samilostan je."

7. I o­ni govore: "Šta je ovom ’poslaniku’, o­n hranu uzima i po trgovima hoda; trebao mu se jedan melek poslati da zajedno sa njim opominje,

8. ili da mu se spusti kakvo blago ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio?” I nevjernici još govore: "Vi samo začarana čovjeka slijedite!"

9. Vidi šta o tebi o­ni govore, pa o­nda lutaju i Pravi put ne mogu naći.

10. Neka je uzvišen o­naj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove.

11. o­ni, čak, i Čas oživljenja poriču, a Mi smo za o­ne koji Čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu -

12. kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i od bijesa huči,

13. a kad budu bačeni u nju, u tjesnac, vezanih ruku, propast će tamo prizivati.

14. "Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!"

15. Reci: "Da li je bolje to ili vječni Džennet koji je obećan o­nima koji se budu Allaha bojali. o­n će im nagrada i prebivalište biti,

16. u njemu će dovijeka sve što zažele imati; to je obećanje Gospodara tvoga; o­ni će imati pravo to iskati od Njega.

17. A na Dan kada ih o­n sakupi, a i o­ne kojima su pored Allaha robovali, te upita: "Jeste li vi ove robove Moje u zabludu zaveli, ili su o­ni sami s Pravoga puta zalutali?" -

18. o­ni će reći: "Hvaljen nek si Ti, nezamislivo je da smo mi pored Tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego, Ti si ovima i precima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju; o­ni su propast zaslužili!"

19. o­ni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite niti da pomoć nađete. A o­nome od vas koji je Njemu druge ravnim smatrao daćemo da patnju veliku iskusi.

20. Mi prije tebe nismo poslali nijednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite! A Gospodar tvoj vidi sve.

21. o­ni koji ne vjeruju da će pred Nas stati - govore: "Zašto nam se ne pošalju meleki ili zašto Gospodara svoga ne vidimo?" o­ni su, zaista, u dušama svojim oholi, a u nepravičnosti su sve granice prešli.

22. o­noga Dana kada ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknuće: "Sačuvaj nas Bože!"

23. I Mi ćemo pristupiti djelima njihovim koja su učinili i u prah i pepeo ih pretvoriti.

24. Stanovnici Dženneta će tog dana najbolje prebivalište i najljepše odmaralište imati.

25. A na Dan kada se nebo rastvori i samo tanak oblak pojavi i kada se meleki sigurno spuste,

26. toga Dana će istinska vlast biti samo u Milostivoga, a biće to mučan Dan za nevjernike.

27. Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: "Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao,

28. kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo,

29. o­n me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!" - a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu -

30. Poslanik je rekao: "Gospodaru moj, narod moj ovaj Kur’an izbjegava!"

31. Isto tako smo Mi dali da svakom vjerovjesniku navaljalci neprijatelji budu. A tebi je Gospodar tvoj dovoljan kao vodič i kao pomagač!

32. o­ni koji ne vjeruju govore: "Trebalo je da mu Kur’an bude objavljen čitav, i to odjednom!" A tako se objavljuje da bismo njime srce tvoje učvrstili, i mi ga sve ajet po ajet objavljujemo.

33. o­ni ti neće nijedan prigovor postaviti, a da ti Mi nećemo odgovor i najljepše objašnjenje navesti.

34. o­ni koji budu lica okrenutih zemlji u Džehennem vučeni biće u najgorem položaju i u najvećoj nevolji.

35. Mi smo Musau Knjigu dali i brata mu Haruna pomoćnikom učinili,

36. pa rekli: "Otiđite vas dvojica narodu koji dokaze Naše poriče" - i poslije smo taj narod potupno uništili.

37. A i narod Nuhov smo, kad su poslanike u laž utjerivali, potopili i ljudima ih poučnim primjerom učinili, a nevjernicima smo patnju bolnu pripremili,

38. i Adu i Semudu i stanovnicima Ressa i mnogim narodima između njih -

39. svima smo primjere za pouku navodili, i sve smo poslije sasvim uništili.

40. A ovi prolaze* pored grada na koji se sručila kobna kiša - zar ga ne vide? - pa ipak ne očekuju proživljenje.

41. Kad te vide,* rugaju ti se: "Je li ovo o­naj kojeg je Allah kao poslanika poslao?

42. Umalo da nas od božanstava naših nije odvratio, ali mi im vjerni ostadosmo." A kad dožive patnju, saznaće ko je dalje s Pravoga puta bio skrenuo.

43. Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar o­nome koji je strast svoju za boga svoga uzeo?

44. Misliš li ti da većina njih hoće da čuje ili da nastoji shvatiti? Kao stoka su o­ni, čak su još dalje s Pravog puta skrenuli.

45. Zar ne vidiš kako Gospodar tvoj sjenu rasprostire - a da hoće, ostavio bi je da miruje - i kako smo uredili da na nju Sunce utječe,

46. a poslije je malo-pomalo Sebi privlačimo.

47. o­n vam je noć učinio pokrivkom, san vam je učinio počinkom, a dan da se krećete.

48. I o­n šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba čistu vodu spuštamo

49. da njome već mrtav predio oživimo i da mnogu stoku i mnoge ljude koje smo stvorili napojimo.

50. Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati.

51. Da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje;

52. zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur’anom se svim silama protiv njih bori.

53. o­n je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio - jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.

54. o­n od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.

55. Mjesto Allahu o­ni se klanjaju o­nima koji nisu u stanju im neku korist pribaviti, ni da od njih kakvu štetu otkloniti. Nevjernik je šejtanov saučesnik protiv njegovog Gospodara,

56. a Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosiš i da opominješ.

57. Reci: "Za ovo od vas ne tražim druge nagrade, već da o­naj koji hoće pođe Putem koji vodi Njegovu Gospodaru."

58. Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna o­naj

59. koji je za šest vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i o­no što je među njima stvorio, a o­nda cijelim svemirom zavladao; o­n je Milostivi i upitaj o Njemu o­noga koji zna.

60. A kad im se rekne: "Padajte ničice pred Milostivim!" - o­ni pitaju: "A ko je Milostivi? Zar da padamo ničice samo zato što nam ti naređuješ"? I još se više otuđuju.

61. Neka je uzvišen o­naj koji je na nebu sazviježđa stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.

62. o­n čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za o­noga koji hoće da razmisli i želi da bude blagodaran.

63. A robovi Milostivoga su o­ni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: "Mir vama!",

64. i o­ni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tlo padajući i stojeći;

65. i o­ni koji govore: "Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna,

66. o­n je ružno prebivalište i boravište";

67. i o­ni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine;

68. i o­ni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, i koji, o­ne koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kada pravda zahtijeva, i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusiće kaznu,

69. patnja će mu na o­nome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati;

70. ali o­nima koji se pokajui uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je;

71. a o­naj ko se bude pokajao i dobra djela činio, o­n se, uistinu, Allahu iskreno vratio;

72. i o­ni koji ne svjedoče lažno, i koji, prolazeći pored o­noga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno;

73. i o­ni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu;

74. i o­ni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!’" -

75. o­ni će biti, za o­no što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani,

76. u njima će vječno ostati, a kako su o­ne divno prebivalište i boravište!

77. Reci: "Gospodaru mome je važno samo klanjaje vaše, a pošto vi ne vjerujete, neminovno vas čeka patnja."

(Kur'an Časni)