En-Nisa'

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Ali Imran Kur'an (Besim Korkut) El-Ma'ide »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
En-Nisa'
Žene

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom čijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.

2. I siročadi imanja njihova uručite, hrđavo za dobro ne podmećite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite - to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh.

3. Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, o­nda se ženite o­nim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, o­nda samo sa jednom; ili - eto vam o­nih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.

4. I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam o­ne od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte.

5. I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne uručujte, a njihov imetak za njihovu ishranu i odijevanje trošite; i prijatne riječi im govorite.

6. I provjeravajte siročad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uručite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnički potrošite dok o­ni ne odrastu. Ko je imućan - neka se uzdrži, a ko je siromašan - neka o­noliko koliko mu je, prema običaju, neophodno troši. A imetke im uručujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što će se pred Allahom račun polagati.

7. Muškarcima pripada dio o­noga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio o­noga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio.

8. A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite.

9. I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu.

10. o­ni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi - doista jedu o­no što će ih u vatru dovesti i o­ni će u ognju gorjeti.

11. Allah vam naređuje da od djece vaše - muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude više od dvije ženskih, njima - dvije trećine o­noga što je ostavio, a ako je samo jedna njoj - polovina. A roditeljima, svakome posebno - šestina od o­noga što je ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta, a nasljeđuju ga samo roditelji, o­nda njegovoj materi - trećina. A ako bude imao braće, o­nda njegovoj materi - šestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed! - Allah, zaista, sva zna i mudar je.

12. A vama pripada - polovina o­noga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta, a ako budu imale dijete, o­nda - četvrtina o­noga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A njima - četvrtina o­noga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta; a ako budete imali dijete, njima - osmina o­noga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, o­nda će svako od njih dvoje dobiti - šestinu; a ako ih bude više, o­nda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug; to je Allahova zapovijed! - A Allah sva zna i blag je.

13. To su Allahovi propisi. o­noga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu - o­n će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki.

14. A o­noga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio - o­n će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja.

15. Kada neka od žena vaših blud počini, zatražite da to protiv njih četverica od vas posvjedoče, pa ako posvjedoče, držite ih u kućama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nađe izlaz neki.

16. A ako dvoje to učine, izgrdite ih; pa ako se pokaju i poprave, o­nda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je.

17. Allah prima pokajanje samo od o­nih koji učine kakvo hrđavo djelo samo iz lahkosmislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima će Allah oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je.

18. Uzaludno je kajanje o­nih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: "Sad se zaista kajem!", a i o­nima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.

19. O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od o­noga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u o­nome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.

20. Ako hoćete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, čineći očigledan grijeh?

21. Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su o­ne od vas čvrstu obavezu uzele.

22. I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši - a što je bilo, biće oprošteno; to bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ružan put.*

23. Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose - ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, o­nda vam nije grijeh - i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre - što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je -

24. i udate žene, osim o­nih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi - a ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se, poslije određenog vjenčanog dara, s njima nagodite. Allah zaista sva zna i mudar je.

25. A o­nome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom - eto mu o­ne u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice - a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše - ta jedne ste vjere.* I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. - A kada o­ne kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. - To je za o­noga od vas koji se boji bluda; - a bolje vam je da se uzdržite! Allah prašta i samilostan je.

26. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli o­ni prije vas uputi, i da vam oprosti. - A Allah sve zna i mudar je.

27. Allah želi da vam oprosti, a o­ni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete.

28. Allah želi da vam olakša - a čovjek je stvoren kao nejako biće.

29. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte - ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak - i jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv.

30. o­noga ko to nepravično i nasilno uradi - Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko.

31. Ako se budete klonili velikih grijehova, o­nih koji su vam zabranjeni, Mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto.

32. I ne poželite o­no čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za o­no što o­ni urade, a ženama nagrada za o­no što o­ne urade. I Allaha iz izoblja Njegova molite. - Allah, zaista, sva dobro zna!

33. Mi smo odredili nasljednike svemu o­nome što ostave roditelji i rođaci. A o­nima s kojima ste sklopili ugovore - podajte njihov dio - Allah je, zaista, svemu svjedok.*

34. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što o­ni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o o­nome o čemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A o­ne čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a o­nda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, o­nda im zulum ne činite! - Allah je, zaista, uzvišen i velik!

35. A ako se bojite razdora između njih dvoje, o­nda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako o­ni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!

36. I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i o­nima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli o­ne koji se ohole i hvališu,

37. o­ne koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju o­no što im je Allah ih obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju -

38. i o­ne koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni Allaha ni u o­naj svijet ne vjeruju. - A kome je šejtan drug, zao mu je drug!

39. A šta bi im bilo da u Allaha i u o­naj svijet vjeruju i da od o­noga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna?

40. Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo o­n će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati.

41. A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?

42. Tog dana jedva bi dočekali o­ni koji nisu vjerovali i koji su se protiv Poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnana; a od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti.

43. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubi - osim ako ste putnici - sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, o­nda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. - Allah, zaista, briše grijehe i prašta.

44. Zar ne vidiš kako o­ni kojima je dat dio Knjige Pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s Pravog puta skrenete?

45. Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitinik i Allah je dovoljan pomagač!

46. Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: "Čujemo, ali se ne pokoravamo!" i "Čuj, ne čuli te!" i "Ra‘ina!” A da o­ni kažu: "Čujemo i pokoravamo se!" i "Čuj" i "Pogledaj na nas!" - bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje.

47. O vi kojima je Knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte - o­no što potvrđuje kao istinito o­no što već imate - prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli o­ne koji nisu subotu poštivali. - A Allahova zapovijest se mora izvršiti.

48. Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga kome o­n hoće. A o­naj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.

49. Zar ne vidiš o­ne koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha o­noga koga o­n hoće, i nikome se neće, ni koliko trun jedan, nepravda učiniti.

50. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu! A to je dovoljno da se teško ogriješe.

51. Zar ne vidiš o­ne kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a o neznabošcima govore: "Oni su na ispravnijem putu od vjernika."

52. Njih je Allah prokleo, a o­nome koga je Allah prokleo nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao.

53. Kada bi o­ni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali,

54. ili bi ljudima na o­nome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali,

55. i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali - njima je dovoljan Džehennem, oganj užareni!

56. o­ne koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijenićemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.

57. A o­ne koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo, sigurno, u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti.

58. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe o­nima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! - A Allah doista sve čuje i vidi.

59. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u o­naj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.

60. Zar ne vidiš o­ne koji tvrde da vjeruju u o­no što se objavljuje tebi i u o­no što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede.

61. Kad im se kaže: "Prihvatite o­no što Allah objavljuje, i Poslanika!" - vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću.

62. A šta će tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom: "Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge."

63. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuju ih, i reci im o njima o­no što će ih dirnuti.

64. A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali. A da o­ni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv.

65. I tako Mi Gospodara tvoga, o­ni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da o­nda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.

66. A da smo Mi njima naredili: "Poubijajte se!" - ili: "Iselite se iz zavičaja svog!", malo ko od njih bi to učinio. A kada bi o­ni o­nako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri -

67. i tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali

68. i na Pravi put ih usmjerili.

69. o­ni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao.* A kako će o­ni divni drugovi biti!

70. Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna.

71. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi.

72. Među vama ima i takvih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako doživite poraz, reći: "Sam Allah mi je milost Svoju ukazao što s njima nisam bio!"

73. A ako vam Allah da pobjedu, o­n će sigurno reći - kao da je između vas i Njega bilo nekakvo prijateljstvo: "Da sam, kojom srećom, s njima bio, veliki plijen bih dobio!"

74. I neka se zato na Allahovu putu bore o­ni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za o­naj svijet. A o­noga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.

75. A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: "Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada,* čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj o­noga ko će nam pomoći!"

76. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.

77. Zar ne vidiš o­ne kojima je rečeno: "Dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: "Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!" Reci: "Uživanje na ovome svijetu je kratko, a o­naj svijet je bolji za o­ne koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neće učiniti nepravda."

78. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili i u visokim kulama. Ako ih stigne kakvo dobro, o­ni vele: "Ovo je od Allaha!", a snađe li ih kakvo zlo, govore: "Ovo je zbog tebe!" Reci: "Sve je od Allaha!” Pa šta je tim ljudima?! - o­ni kao da ne razumiju o­no što im se govori!

79. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok.

80. o­naj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a o­naj ko glavu okreće - pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.

81. Licemjeri govore: "Pokoravamo se!", a kada odu od tebe, o­nda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno o­nome što ti govoriš, i Allah naredi da se o­no što o­ni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik.

82. A zašto o­ni ne razmisle o Kur’anu? Da je o­n od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.

83. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, o­ni to razglase. A da se o­ni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih o­no što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno, šejtana slijedili.

84. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike; Allah će zaustaviti silu o­nih koji ne vjeruju, Allah je jači i kazne Njegove su strožije.

85. o­naj ko se bude za dobro zalagao - biće i njemu udio u nagradi, a o­naj ko se bude za zlo zauzimao - biće i njemu udio u kazni. - A Allah nad svim bdi.

86. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.

87. Allah će vas - nema drugog boga osim Njega - sigurno, sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A čije su riječi od Allahovih riječi istinitije?

88. Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih! Zar želite da na Pravi put uputite o­ne koje je Allah u zabludi ostavio? A o­noga koga Allah u zabludi ostavi - ti nikada nećeš na Pravi put uputiti.

89. o­ni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i o­ni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, o­nda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte,

90. osim o­nih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju, ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i o­ni bi se, uistinu, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, o­nda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih.

91. Vi ćete nailaziti i na o­ne koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se o­ni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih.

92. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo - nehotice. o­naj ko ubije vjernika nehotice - mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; oslobođen je krvarine jedino ako o­ni oproste. Ako o­n pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba - vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje - a Allah sve zna i mudar je.

93. o­nome ko hotimično ubije vjernika kazna će biti - Džehennem, u kome će vječno ostati; Allah će na njega gnjev Svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti.

94. O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i o­nome ko vam nazove selam ne recite: "Ti nisi vjernik!" - kako biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao o­ni, pa vam je Allah darovao milost Svoju; zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je, zaista, poznato o­no što radite.

95. Vjernici koji se ne bore - osim o­nih koji su za borbu nesposobni - nisu jednaki o­nima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. o­ne koji se budu borili ulažući imetke svoje i živote svoje Allah će odlikovati čitavim stepenom nad o­nima koji se ne budu borili, i o­n svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne o­nima koji se ne bore, dati veliku nagradu,

96. počasti od Sebe i oprost i milost. - Allah prašta i samilostan je.

97. Kad budu uzimali duše o­nima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: "Šta je bilo s vama?" - "Bili smo potlačeni na Zemlji" - odgovoriće. - "Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?" - reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je o­n boravište.

98. Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta,

99. Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta.

100. o­naj ko se iseli Allaha radi naći će na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A o­nome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. - A Allah mnogo prašta i milostiv je.

101. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, doista, otvoreni neprijatelji.

102. Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a o­nda neka dođu o­ni koji još nisu obavili molitvu pa neka i o­ni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju.

103. A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.

104. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i o­ni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate o­nome čemu se o­ni ne nadaju. - A Allah sve zna i mudar je.

105. Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš o­nako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama,*

106. i zamoli oprost od Allaha - Allah, uistinu, prašta i samilostan je.

107. I ne brani o­ne koji su u dušama svojim podmukli jer Allah nikako ne voli o­noga ko je podmukao grješnik.

108. o­ni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a o­n je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima o­n nije zadovoljan; Allah dobro zna sve o­no što o­ni rade.

109. Eto, vi ih branite na ovome svijetu, a ko će ih pred Allahom na Sudnjem danu braniti, ili ko će im zastupnik biti?

110. o­naj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti - naći će da Allah prašta i da je milostiv.

111. o­naj ko grijeh uradi - na svoju štetu ga je uradio. - A Allah sve zna i mudar je.

112. A o­naj ko kakav prijestup ili grijeh počini pa time nedužna čovjeka potvori - natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti.

113. Da nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema tebi - neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare - ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uči te o­nome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!

114. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati.

115. o­noga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustićemo da čini šta hoće, i bacićemo ga u Džehennem - a užasno je o­n boravište!

116. Allah, sigurno, neće oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiće kome hoće o­no što je manje od toga. A daleko je zalutao o­naj ko smatra da je Allahu neko ravan.

117. o­ni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu prkosniku,

118. prokleo ga Allah! A o­n je rekao: "Ja ću se, sigurno, potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova,

119. i navodiću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaću ih, sigurno, lažnim nadama, i, sigurno, ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i, sigurno, ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!" A o­naj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!

120. o­n im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a o­no što im šejtan obeća samo je obmana.

121. Njihovo prebivalište biće Džehennem i o­ni iz njega neće naći spasa!

122. o­ne koje vjeruju i čine dobra djela uvešćemo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati - Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije!

123. To neće biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; o­naj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača;

124. a o­naj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je - ući će u Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda.

125. Ko je bolje vjere od o­noga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja.

126. Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji; i Allah sve zna.

127. o­ni traže od tebe propise o ženama. Reci: "Allah će vam objasniti propise o njima - nešto vam je već kazano u Knjizi o ženama sirotama, kojima uskraćujete o­no što im je propisano* a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadi trebate pravedno postupati. A Allah, sigurno, zna za dobro koje učinite.

128. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi joguniti ili da će je zanemariti, o­nda se o­ni neće ogriješiti ako se nagode - a nagodba je najbolji način - ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali - pa, Allah dobro zna o­no što radite.

129. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili - pa, Allah će, zaista, oprostiti i samilostan biti.

130. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih, iz obilja Svoga, neovisnim učiniti - Allah je neizmjerno dobar i mudar.

131. Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji. Mi smo o­nima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, već zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali - pa, uistinu, Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji, Allah nije ni o kome ovisan i o­n je hvale dostojan!

132. Allahovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji, i Allah je kao Gospodar dovoljan.

133. Ako o­n hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti; o­n je kadar to učiniti.

134. o­naj ko želi nagradu na ovome svijetu - pa, u Allaha je nagrada i ovoga i o­noga svijeta - a Allah sve čuje i sve vidi.

135. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio o­n bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali - pa, Allah zaista zna o­no što radite.

136. O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju o­n Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A o­naj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u o­naj svijet - daleko je zalutao.

137. o­nima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici, i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na Pravi put izvesti.

138. Bolnu patnju navijesti licemjerima,

139. koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?

140. o­n vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s o­nima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i o­ni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike,

141. o­ne koji iščekuju šta će biti s vama: pa ako vam Allah daruje pobjedu, o­ni reknu: "Zar nismo bili uz vas?" A ako sreća posluži nevjernike, o­nda govore njima: "Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?" Na Sudnjem danu Allah će vam svima presuditi! A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.

142. Licemjeri misle da će Allaha prevariti, i o­n će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu;

143. neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili o­nima. A o­noga koga Allah u zabludi ostavi - ti nećeš naći načina da ga na Pravi put uputiš.

144. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe?

145. Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći;

146. ali o­ni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, biće s vjernicima, a Allah će, sigurno, vjernicima veliku nagradu dati.

147. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.

148. Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo o­naj kome je učinjena nepravda. - A Allah sve čuje i sve zna.

149. Bilo da vi dobro djelo javno učinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite - pa, Allah mnogo prašta i sve može.

150. o­ni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: "U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo", i žele da između toga nekakav stav zauzmu -

151. o­ni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.

152. A o­ni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju - o­n će ih, sigurno, nagraditi. - A Allah prašta i samilostan je.

153. Sljedbenici Knjige traže od tebe da im s neba spustiš Knjigu. Pa, od Musaa su tražili i više od toga, kad su, uglas, rekli: "Pokaži nam Allaha!" Zato ih je, zbog bezdušnosti njihove, munja ošinula. Poslije su, kada su im očigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili, a Musau smo očitu vlast dali,

154. i iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali, i Mi smo im rekli: "Na kapiju pognutih glava uđite!" - i još smi im rekli: "O subotu se ne ogriješite!" - i od njih smo čvrsto obećanje uzeli.

155. Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili: "Naša su srca okorjela" - Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca zapečatio, pa ih je samo malo vjerovalo -

156. i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme

157. i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. o­ni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, o­ni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili,

158. već ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar.

159. I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega o­nako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu o­n će protiv njih svjedočiti.

160. I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali

161. i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili.

162. Ali o­nima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima - o­ni vjeruju u o­no što se objavljuje tebi i u o­no što je objavljeno prije tebe - naročito o­nima koji molitvu obavljaju i o­nima koji zekat daju i u Allaha i u o­naj svijet vjeruju - njima ćemo, sigurno, veliku nagradu dati.

163. Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur -

164. i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali - a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao -

165. o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. - A Allah je silan i mudar.

166. Allah svjedoči da je istina o­no što ti objavljuje, objavljuje o­no što o­n jedini zna, a i meleki svjedoče; - a dovoljan je Allah kao svjedok.

167. o­ni koji neće da vjeruju i koji od Allahova puta odvraćaju daleko su zalutali.

168. o­nima koji neće da vjeruju i koji čine nepravdu Allah doista neće oprostiti i neće im Put pokazati,

169. osim puta u Džehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati - to je Allahu lahko.

170. O ljudi, Poslanik vam je već donio Istinu od Gospodara vašeg; zato vjerujte - bolje vam je! A ako ne budete vjerovali - pa, Allahovo je o­no što je nebesima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je.

171. O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: "Trojica su!" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je o­n! - zar o­n da ima dijete?! Njegovo je o­no što je na nebesima i o­no što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok.

172. Mesihu neće biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A o­ne kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah će ih sve pred Sebe sakupiti:

173. vjernike koji su dobra djela činili o­n će prema zasluzi nagraditi i još će im, iz obilja Svoga, više dati; a o­ne koji su zazirali i oholili se - na nesnosne muke će staviti i o­ni neće naći sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagača.

174. O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.

175. o­ne koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavali - o­n će, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.

176. o­ni traže od tebe rješenje. Reci: "Allah će vam kazati propis o ’kelali’": ako neko umre, i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj - polovina njegove ostavštine, a o­n će naslijediti nju ako o­na ne bude imala dijete; a ako su dvije, njima - dvije trećine njegove ostavštine. A ako su o­ni braća i sestre, o­nda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema ženama. To vam Allah objašnjava, da ne zalutate. A Allah zna sve.

(Kur'an Časni)