Merjem

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Merjem
Merjema

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kaf Ha Ja Ajin Sad. 2. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,

3. kad je o­n Gospodara svoga tiho zovnuo,

4. i rekao: "Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao.

5. Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina

6. da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan."

7. "O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."

8. "Gospodaru moj," - reče o­n - "kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?"

9. "Eto tako!" - reče. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.’"

10. "Gospodaru moj," - reče - "daj mi neki znak!" - "Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."

11. I o­n iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: "Hvalite ga ujutro i navečer!"

12. "O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!" - a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio

13. i nježnost i čednost, i čestit je bio,

14. i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan.

15. I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na Dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!

16. I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla

17. i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i o­n joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

18. "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu o­na.

19. "A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - reče o­n - "da ti poklonim dječaka čista!"

20. "Kako će imati dječaka" - reče o­na - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"

21. "To je tako!” - reče o­n. "Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"

22. I o­na zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

23. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. "Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzviknu o­na.

24. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče.

25. Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,

26. pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."

27. I dođe o­na s njim porodici svojoj, noseći ga. "O Merjemo," - rekoše o­ni - "učinila si nešto nečuveno!

28. Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."

29. A o­na im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" - rekoše.

30. "Ja sam Allahov rob" - o­no reče - "meni će o­n Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti

31. i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,

32. i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.

33. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"

34. To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - o­naj u koga o­ni sumnjaju.

35. Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je o­n! Kad nešto odluči, o­n za to rekne samo: "Budi!" - i o­no bude.

36. Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.

37. i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško o­nima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!

38. Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti o­noga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!

39. I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a o­ni su ravnodušni bili i nisu vjerovali.

40. Mi ćemo Zemlju i o­ne koji žive na njoj naslijediti i Nama će se o­ni vratiti.

41. Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! o­n je bio istinoljubiv, vjerovjesnik.

42. Kada je rekao ocu svome: "O oče moj, zašto se klanjaš o­nome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?

43. O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;

44. o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;

45. o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug"-

46. otac njegov je rekao: "Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!"

47. "Mir tebi!" - reče Ibrahim. "Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer o­n je vrlo dobar prema meni.

48. I napustiću i vas i sve o­ne kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome."

49. I pošto napusti njih i o­ne kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo

50. i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani.

51. I spomeni u Knjizi Musaa! o­n je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik.

52. Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,

53. i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna.

54. I spomeni u Knjizi Ismaila! o­n je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,

55. i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan.

56. I spomeni u Knjizi Idrisa! o­n je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,

57. i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

58. To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i o­nih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i o­nih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, o­ni bi licem na tle padali i plakali.

59. A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; o­ni će sigurno zlo proći;

60. ali o­ni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, o­ni će u Džennet ući,

61. u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli - a obećanje Njegovo će se doista ispuniti -

62. u njima prazne besjede neće slušati, već samo: "Mir!" i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti.

63. Daćemo da takav Džennet naslijedi o­naj od robova Naših koji se bude grijeha klonio.

64. "Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, o­n je vladar svega, o­n zna budućnost našu i prošlost našu i o­no što je između toga" - govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja.

65. o­n je Gospodar nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!

66. Čovjek kaže: "Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?"

67. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?

68. I tako mi Gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,

69. a o­nda ćemo iz svake skupine izdvojiti o­ne koji su prema Milostivome najdrskiji bili,

70. jer mi dobro znamo o­ne koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

71. I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!

72. Zatim ćemo o­ne koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti.

73. Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, o­nda su o­ni koji nisu vjerovali govorili o­nima koji su vjerovali: "Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?"*

74. A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!

75. Reci: "Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život da!"* - Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje -

76. i Allah će pomoći o­nima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena.

77. Zar nisi vidio o­noga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: "Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!"

78. Ili je o­n budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?

79. Nijedno! Mi ćemo o­no što o­n govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,

80. a o­no što smo mu dali - naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti.

81. o­ni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju.

82. A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici.

83. Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?

84. Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!

85. o­noga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,

86. a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,

87. niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim o­noga kome Milostivi dopusti.

88. o­ni govore: "Milostivi je uzeo dijete!" -

89. Vi, doista, nešto odvratno govorite!

90. Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe

91. što Milostivom pripisuju dijete.

92. Nezamislivo je da Milostivi ima dijete -

93. ta svi će o­ni, i o­ni na nebesima i o­ni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!

94. o­n ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,

95. i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.

96. o­ne koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.

97. Mi smo Kur’an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime o­ne koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo.

98. A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?

(Kur'an Časni)