Idi na sadržaj

Qaf

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Qaf
Kaf

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,

2. o­ni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa, nevjernici, govore: "To je čudna stvar:

3. zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak!"*

4. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva.

5. o­ni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su.

6. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

7. A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,

8. da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća.

9. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje

10. i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,

11. kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje.

12. Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud

13. i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,

14. i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su o­ni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

15. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali o­ni u ponovno stvaranje sumnjaju.

16. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice.

17. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,*

18. o­n ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan o­naj koji bdije.

19. Smrtne muke će zbilja doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći

20. i u rog će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti -

21. i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok.

22. "Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."

23. A drug njegov će reći:* "Ovaj, pored mene, spreman je."*

24. "Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,

25. koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,

26. koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao - zato ga baci u patnju najtežu!"

27. A drug njegov će reći: "Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."

28. "Ne prepirite se preda Mnom!" - reći će o­n - "još davno sam vam zaprijetio,

29. Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan."

30. Na dan kada upitamo Džehennem: "Jesi li se napunio?" - o­n će odgovoriti: "Ima li još?"

31. A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko -

32. "Ovo je o­no što vam je obećano, svakome o­nome koji se kajao i čuvao,

33. koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio.

34. Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"

35. U njemu će imati što god zažele - a od Nas i više.

36. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili - od propasti spasa ima li?!

37. U tome je, zaista, pouka za o­noga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.

38. Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i o­no što je između njih - za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor.

39. Zato strpljivo podnosi o­no što o­ni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,

40. i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

41. I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,

42. Dan kada će o­ni čuti istinit glas - to će biti Dan oživljenja.

43. Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!

44. A na Dan kada će nad njima zemlja popucati o­ni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko.

45. Mi dobro znamo što o­ni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom o­noga koji se prijetnje Moje boji!

(Kur'an Časni)