Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Rezolucija Vijeća sigurnosti broj 1244

Vijeće sigurnosti,

Imajući u vidu principe i ciljeve Povelje Ujedinjenih nacija, uključujući primarnu odgovornost Vijeća sigurnosti za očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti,

podsjećajući na svoje rezolucije 1160 (1998) od 31. marta 1998, 1199 (1998) od 23. septembra 1998, 1203 (1998) od 24. oktobra 1998. i 1239 (1999) od 14. maja 1999,

izražavajući žaljenje zbog toga što nije došlo do potpunog poštovanja zahtjeva iz ovih rezolucija,

odlučno da razrješi ozbiljnu humanitarnu situaciju na Kosovu, u Saveznoj Republici Jugoslaviji, i osigura bezbjedan i slobodan povratak svih izbjeglica i raseljenih lica njihovim domovima,

osuđujući sve akte nasilja protiv stanovnika Kosova kao i terorističke akte bilo koje strane,

podsjećajući na saopštenje generalnog sekretara UN od 9. aprila 1999. u kome se izražava zabrinutost zbog humanitarne tragedije koja se odvija na Kosovu,

ponovo potvrđujući pravo svih izbjeglica i raseljenih lica da se vrate svojim domovima u sigurnosti,

podsjećajući na nadležnost i mandat Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju,

pozdravljajući opšte principe o političkom rješenju za kosovsku krizu koji su usvojeni 6. maja 1999. godine (S/1999/516, aneks 1 uz ovu rezoluciju) i takođe pozdravljajući to što SR Jugoslavija prihvata principe koji su navedeni u tačkama 1-9 u papiru koji je podnijet u Beogradu 2. juna 1999. godine (S/1999/649, aneks 2 uz ovu rezoluciju) i saglasnost SR Jugoslavije na taj papir,

ponovo potvrđujući privrženost svih država članica suverenitetu i teritorijalnom integritetu SR Jugoslavije i drugih država regiona, kako je navedeno u Helsinškom dokumentu i aneksu 2,

ponovo potvrđujući apel iz prethodnih rezolucija za široku autonomiju i suštinsku samoupravu za Kosovo,

utvrđujući da situacija u regionu i dalje predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti,

odlučno da obezbjedi sigurnost i bezbjednost međunarodnog osoblja i sprovođenje obaveza koje proističu iz ove rezolucije od strane svih na koje se ona odnosi, i djelujući u tom cilju u skladu sa Glavom VII Povelje Ujedinjenih nacija,

1. Odlučuje da političko rešenje za krizu na Kosovu treba da bude zasnovano na opštim principima iz aneksa 1 i kako je dalje razrađeno u principima i drugim traženim elementima iz aneksa 2;
2. Pozdravlja to što SR Jugoslavija prihvata principe i druge tražene elemente koji se pominju u gore navedenom stavu 1, i zahtjeva punu saradnju SR Jugoslavije u cilju njihove brze primjene;
3. Naročito traži da SR Jugoslavija odmah obustavi nasilje i represiju na Kosovu na način koji se može verifikovati, i da započne i okonča povlačenje u fazama sa Kosova, na način koji se može verifikovati, svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, u skladu sa hitnim rasporedom, sa čim će biti sinhronizovano raspoređivanje međunarodnog bezbjednosnog prisustva na Kosovu;
4. Potvrđuje da će posle povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog vojnog i policijskog osoblja biti dozvoljen povratak na Kosovo radi obavljanja dužnosti u skladu sa aneksom 2;
5. Odlučuje o raspoređivanju civilnog i bezbjednosnog prisustva na Kosovu, pod pokroviteljstvom UN, sa odgovarajućom opremom i osobljem, kako se to traži, i pozdravlja saglasnost SR Jugoslavije za takvo prisustvo;
6. Traži od generalnog sekretara da imenuje, nakon konsultacija sa Vijećom sigurnosti, specijalnog predstavnika koji će kontrolisati implementaciju civilnog prisustva i dalje traži od generalnog sekretara da da instrukciju svom specijalnom predstavniku da vrši koordinaciju sa međunarodnim bezbjednosnim prisustvom kako bi se obezbjedilo da oba prisustva rade u pravcu istih ciljeva i da se međusobno pomažu;
7. Ovlašćuje države članice i odgovarajuće međunarodne organizacije da uspostave međunarodno bezbjednosno prisustvo na Kosovu, kako se navodi u stavu 4 aneksa 2 uz sva neophodna sredstva kako bi moglo da obavi svoje odgovornosti iz dole navedenog stava 9;
8. Potvrđuje potrebu za hitnim i što skorijim raspoređivanjem efikasnog međunarodnog civilnog i bezbjednosnog prisustva na Kosovu, i zahtjeva da strane u potpunosti sarađuju prilikom njegovog raspoređivanja;
9. Odlučuje da će odgovornosti međunarodnog bezbjednosnog prisustva koje će biti raspoređeno i delovati na Kosovu uključivati:
a odvraćanje od obnove neprijateljstava, održavanje i prema potrebi, nametanje prekida vatre, obezbeđivanje povlačenja i sprečavanja povratka na Kosovo snaga savezne i republičke vojske, policije i paravojnih jedinica, osim kako je predviđeno u tački 6 aneksa 2;
b demilitarizaciju Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca, kako se zahtjeva u stavu 15;
c uspostavljanje bezbjednog okruženja u kome izbeglice i raseljena lica mogu da se vrate svojim kućama u sigurnosti, a međunarodno civilno prisustvo može da funkcioniše, u kome privremena uprava može da bude uspostavljena i humanitarna pomoć isporučivana;
d prenošenje, u skladu sa uspostavljanjem tih institucija, svojih administrativnih zadataka, a nadgledajući i podržavajući učvršćivanje lokalnih privremenih institucija Kosova i drugih aktivnosti u pravcu građenja mira;
e olakšavanje političkog procesa čiji je cilj definisanje budućeg statusa Kosova, uzimajući u obzir sporazume iz Rambujea (S/1999/648);
f u konačnoj fazi, nadgledanje prenosa vlasti sa privremenih institucija Kosova na institucije koje će biti uspostavljene u skladu sa političkim rešenjem;
g podršku rekonstrukciji ključnih objekata infrastrukture i drugoj ekonomskoj rekonstrukciji;
h podršku saradnji sa međunarodnim humanitarnim organizacijama, i humanitarnoj pomoći unesrećenima;
i održavanje civilnog reda i zakona, uključujući i uspostavljanje snaga lokalne policije, a u međuvremenu, putem raspoređivanja međunarodnog policijskog osoblja koje će raditi na Kosovu;
j zaštitu i unapređenje ljudskih prava;
k osiguranje bezbjednog i neometanog povratka svih izbeglica i raseljenih lica u njihove domove na Kosovu;
12. Ističe potrebu koordiniranih operacija humanitarne pomoći, kao i da SR Jugoslavija dozvoli neometan pristup Kosovu humanitarnim organizacijama za pružanje pomoći i sarađuje sa takvim organizacijama kako bi se obezbjedila brza i efikasna dostava humanitarne pomoći;
13. Podstiče sve države članice i međunarodne organizacije da daju doprinos ekonomskoj i socijalnoj obnovi kao i bezbjednom povratku izbeglica i raseljenih lica, i ističe, u tom kontekstu, značaj sazivanja, što je pre moguće, međunarodne konferencije donatora, (naročito za ciljeve u gore navedenom stavu 11g);
14. zahtjeva punu saradnju svih na koje se to odnosi, uključujući i međunarodno bezbjednosno prisustvo, sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju;
15. zahtjeva od OVK i drugih naoružanih grupa kosovskih Albanaca da odmah prekinu sa svim ofanzivnim akcijama i da se povinuju zahtjevima za demilitarizaciju kako to traži šef međunarodnog civilnog prisustva, u konsultacijama sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara;
16. Odlučuje da se zabrane koje su nametnute u stavu 8 rezolucije 1160 (1998) neće odnositi na oružje i srodnu vojnu opremu koje koristi međunarodno civilno bezbjednosno prisustvo;
17. Pozdravlja rad koji je u toku u EU i drugim međunarodnim organizacijama u cilju razvijanja sveobuhvatnog pristupa ekonomskom razvoju i stabilizaciji regiona koji je pogođen kosovskom krizom, uključujući i implementaciju Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu, uz široko međunarodno učešće, kako bi se podstaklo unapređenje demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i regionalne saradnje;
18. zahtjeva od svih država u regionu da u potpunosti sarađuju u sprovođenju svih aspekata ove rezolucije;
19. Odlučuje da se međunarodno civilno i bezbjednosno prisustvo uspostavi za početni period od 12 meseci, koje će se nastaviti posle toga ukoliko Savet bezbjednosti ne odluči drugacije;
20. Traži od generalnog sekretara da u redovnim intervalima podnosi Savetu izveštaje o sprovođenju ove rezolucije, uključujući i izveštaje rukovodstva civilnog i bezbjednosnog prisustva, pri čemu prvi izveštaj treba da bude podnet u roku od 30 dana od usvajanja ove rezolucije;
21. Odlučuje da se i dalje aktivno bavi ovim pitanjem.

Aneks 1[uredi]

Izjava predsedavajućeg o zaključcima sa sastanka ministara Grupe 8, održanog u Petersburgu, 06. maja 1999. godine

Ministri Grupe 8 su usvojili dolje navedene opšte principe o političkom rešenju krize na Kosovu:

 • trenutna i proverljiva obustava nasilja i represije na Kosovu;
 • povlačenje vojske, policije i paravojnih snaga sa Kosova;
 • raspoređivanje efikasnog međunarodnog civilnog i bezbjednosnog prisustva na Kosovu, koje će podržati i usvojiti Ujedinjene nacije, sposobnog da garantuje ostvarivanje zajedničkih ciljeva;
 • uspostavljanje privremene administracije za Kosovo o čemu će doneti odluku Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako bi se obezbjedili uslovi za miran i normalan život za sve stanovnike Kosova;
 • bezbjedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica i neometan pristup humanitarnih organizacija Kosovu;
 • politički proces ka uspostavljanju sporazuma o privremenom političkom okviru, koji će obezbjediti suštinsku samoupravu na Kosovu, uzimajući u potpunosti u obzir sporazume iz Rambujea i principe suverenosti i teritorijalnog integriteta SR Jugoslavije i drugih zemalja u regionu, i demilitarizaciju OVK;
 • sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona.

Aneks 2[uredi]

Sporazum treba da bude postignut na osnovu dole navedenih principa kako bi se krenulo u pravcu rešavanja krize na Kosovu:

1. Trenutna i proverljiva obustava nasilja i represije na Kosovu.
2. Proverljivo povlačenje svih vojnih, policijskih i paravojnih snaga sa Kosova, u skladu sa hitnim rasporedom.
3. Raspoređivanje na Kosovu, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, efikasnog međunarodnog civilnog i bezbjednosnog prisustva, sposobnog da garantuje postizanje zajedničkih ciljeva, koje će delovati, ako se tako odluči, u skladu sa Glavom VII Povelje.
4. Međunarodno bezbjednosno prisustvo uz suštinsko učešće NATO mora da bude raspoređeno pod jedinstvenom komandom i kontrolom i ovlašćeno da uspostavi bezbjedno okruženje za sve ljude na Kosovu, kao i da olakša bezbjedan povratak svih raseljenih lica i izbeglica njihovim domovima.
5. Uspostavljanje privremene administracije za Kosovo kao dela međunarodnog civilnog prisustva pod kojim će narod Kosova moći da uživa suštinsku autonomiju u okviru SR Jugoslavije o čemu će odluku doneti Savet bezbjednosti UN. Privremena administracija treba da obezbjedi prelaznu upravu, i da pri tome uspostavlja i nadgleda razvoj privremenih demokratskih samoupravnih institucija kako bi se obezbjedili uslovi za miran i normalan život svih stanovnika Kosova.
6. Nakon povlačenja, dogovorenom broju jugoslovenskog i srpskog osoblja će biti dozvoljeno da se vrati i obavlja sledeće funkcije:
 • vezu sa međunarodnom civilnom misijom i međunarodnim bezbjednosnim prisustvom;
 • obeležavanje/čišćenje minskih polja;
 • održavanje prisustva na mestima srpske kulturne baštine;
 • održavanje prisustva na glavnim graničnim prelazima.
7. bezbjedan i slobodan povratak svih izbeglica i raseljenih lica uz nadzor UNHCR (Visokog komesara UN za izbeglice) i neometan pristup humanitarnih organizacija Kosovu.
8. Politički proces u cilju uspostavljanja sporazuma o privremenom političkom okviru koji će obezbjediti suštinsku samoupravu za Kosovo, uzimajući u potpunosti u obzir sporazume iz Rambujea i principe suvereniteta i teritorijalnog integriteta SR Jugoslavije i drugih zemalja regiona, kao i demilitarizaciju OVK. Pregovori između strana u pravcu postizanja rešenja ne treba da odlažu ili ometaju uspostavljanje demokratskih samoupravnih institucija.
9. Sveobuhvatni pristup ekonomskom razvoju i stabilizaciji kriznog regiona. Ovo će uključiti sprovođenje Pakta stabilnosti za jugoistočnu Evropu, uz široko međunarodno učešće kako bi se dalje podsticalo unapređenje demokratije, ekonomskog prosperiteta, stabilnosti i regionalne saradnje.
10. Suspenzija vojnih aktivnosti će zahtjevati prihvatanje gore navedenih principa, uz saglasnost za druge već identifikovane tražene elemente, koji su sadržani u dole navedenim napomenama. Zatim će biti hitno zaključen vojno-tehnički sporazum koji će, između ostalog, precizirati dodatne modalitete uključujući uloge i funkcije jugoslovenskog-srpskog osoblja na Kosovu:

Povlačenje[uredi]

Procedure povlačenja, uključujući i povlačenje u fazama, detaljni plan i razgraničenje tampon zone u Srbiji iza koje će snage biti povučene; Osoblje koje se vraća

 • Oprema osoblja koje se vraća;
 • Okvir za funkcije koje će obavljati;
 • Raspored njihovog vraćanja;
 • Geografsko razgraničenje oblasti u kojima će oni delovati;
 • Pravila koja će regulisati njihov odnos sa međunarodnim bezbjednosnim prisustvom i međunarodnom civilnom misijom. Rezoluciju 1244 (1999) Vijeće sigurnosti usvojio je na svom 4011-om sastanku održanom 10. juna 1999.

Drugi traženi elementi:[uredi]

 • Brz i precizan raspored povlačenja što znači, npr. 7 dana za okončanje povlačenja; povlačenje oružja za vazdušnu odbranu 25 km izvan zone bezbjednosti u okviru 48 sati;
 • Povratak osoblja za četiri gore navedene funkcije obaviće se uz nadzor međunarodnog bezbjednosnog prisustva i biće ograničeno na mali dogovoreni broj (stotine, ne hiljade);
 • Obustava vojne aktivnosti po otpočinjanju proverljivog povlačenja; *Razgovori i postizanje Vojno-tehničkog sporazuma neće prekoračiti ranije dogovoreni rok za okončanje povlačenja.