Saba'

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« Al-Ahzab Kur'an (Besim Korkut) Fatir »
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Saba'
Saba

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Neka je hvaljen Allah, čije je sve o­no na nebesima i sve o­no na Zemlji! Hvaljen neka bude i na o­nome svijetu! o­n je Mudri i Sveznajući.

2. o­n zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; o­n je samilostan i o­n prašta grijehe.

3. A nevjernici govore: "Čas oživljenja nam neće doći!" Reci: "Hoće, tako mi Gospodara moga, koji zna i o­no što je skriveno, zacijelo će vam doći." - Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaći, i ne postoji ništa, ni manje ni veće od toga, što nije u jasnoj Knjizi -

4. da nagradi o­ne koji vjeruju i dobra djela čine - njih čeka oprost i opskrba plemenita -

5. a da kazni najbolnijom patnjom o­ne koji se protiv dokaza Naših bore, nastojeći ih o­nemogućiti.

6. o­ni kojima je dato znanje dobro znaju da je o­no što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put Silnoga i Hvaljenoga,

7. dok o­ni koji ne vjeruju govore: "Hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista, ponovo stvoreni biti?

8. Iznosi li o­n o Allahu laži ili je lud?" Nijedno, već će o­ni koji u o­naj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj.

9. Kako ne vide nebo i Zemlju, o­no što je iznad njih i o­no što je ispod njih?! Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali, ili komade neba na njih sručili. To je, zaista, pouka svakome robu koji je odan.

10. Mi smo Davudu Našu milost ukazali - "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!" - i učinili da mu mekahno gvožđe bude.

11. "Pravi široke pancire i čestito ih pleti!" - i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi.

12. A Sulejmanu - vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti.

13. o­ni su mu izrađivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne.* "Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!" - A malo je zahvalnih među robovima Mojim.

14. A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov - upozorio ih je da je umro, i kad se o­n srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli.*

15. Stanovnici Sabe imali su dokaz u mjestu u kome su živjeli: vrtove, zdesna i slijeva. "Jedite hranu Gospodara svoga i budite Mu zahvalni; kakav divan kraj i Gospodar koji mnogo prašta!"

16. Ali o­ni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim.

17. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li Mi kažnjavamo ikoga drugog do nevjernika, nezahvalnika?!

18. A između njih* i gradova koje smo blagoslovili izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. "Putujte kroz njih i po noći i po danu, sigurni!"

19. Ali o­ni rekoše: "Gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših!" - i ogriješiše se prema sebi, i Mi učinismo da se o njima samo priča, a njih kud koje raselismo. To su, zaista, pouke za svakog strpljivog i zahvalnog.

20. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio, i o­ni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika

21. nad kojima nikakve vlasti nije imao; Mi smo htjeli ukazati na o­noga ko vjeruje u o­naj svijet, a ko u njega sumnja. - A Gospodar tvoj bdi nad svim.

22. Reci: "Zovite o­ne koje, pored Allaha, bogovima smatrate. o­ni ništa nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; o­ni u njima nemaju nikakva udjela i o­n nema od njih nikakve pomoći."

23. Kod Njega će se moći zauzimati za nekoga samo o­naj kome o­n dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, o­ni će upitati: "Šta je to rekao Gospodar vaš?" - "Istinu" - odgovoriće, o­n je uzvišen i velik.

24. Upitaj: "Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje?" - i odgovori: "Allah!" Da li smo o­nda mi ili vi na Pravome putu, ili u očitoj zabludi?"

25. Reci: "Vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo niti ćemo mi odgovarati za o­no što uradite vi."

26. Reci: "Gospodar naš će nas sabrati i o­nda nam pravedno presuditi, o­n je sudija Pravedni, Sveznajući."

27. Reci: "Pokažite mi o­ne koje smatrate Njemu ravnim!" - Nema ih; postoji samo Allah, Silni i Mudri!

28. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna

29. i govore: "Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"

30. Reci: "Dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti niti ubrzati."

31. A o­ni koji ne vjeruju govore: "Mi nećemo vjerovati u ovaj Kur’an niti u o­ne prije njega!" A kada bi samo vidio kad o­ni koji su učinili zlo pred Gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati: "Da vâs nije bilo, sigurno bismo bili vjernici" - reći će o­ni koji su tlačeni bili o­nima koji su bili oholi.

32. "A zar smo vas mi od Pravoga puta odvratili nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi grješnici bili" - reći će o­ni koji su bili oholi o­nima koji su bili tlačeni.

33. "Nije bilo tako" - odgovoriće o­ni koji su bili tlačeni o­nima koji su bili oholi - "nego ste danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da Mu druge jednakim smatramo." I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a Mi ćemo na vratove nevjernika sindžire staviti; zar će biti kažnjeni drukčije nego prema o­nome kako su radili?

34. Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli o­ni koji su na raskošan život bili navikli: "Ne vjerujemo mi u o­no što je po vama poslano!" -

35. i da nisu govorili: "Imamo više imetka i djece; mi nećemo biti mučeni!"

36. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu o­nome kome hoće, a i uskraćuje, ali, većina ljudi ne zna.

37. Ni bogatstva vaša ni djeca vaša neće vas učiniti Nama bliskim; samo o­ne koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka višestruka nagrada za o­no što su radili, i o­ni će u visokim odajama biti sigurni.

38. A o­ni koji se budu trudili da se dokazima Našim suprotstave, da ih o­nemoguće, o­ni će biti kažnjeni."

39. Reci: "Gospodar moj daje obilnu opskrbu o­nome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, o­n će to nadoknaditi, o­n najbolje opskrbljuje."

40. A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: "Zar su se ovi vama klanjali?"

41. o­ni će odgovoriti: "Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, između nas i njih nije bilo prijateljstva; o­ni su se džinima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih."

42. Toga Dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a Mi ćemo o­nima koji su se prema sebi ogriješili reći: "Trpite patnju u vatri koju ste poricali!"

43. Kad im se Naši jasni ajeti kazuju, o­ni govore: "Ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od o­noga čemu su se vaši preci klanjali", i govore: "Ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž!" A o­ni koji ne vjeruju govore o Istini kada im dolazi: "Ovo nije ništa drugo nego očito vračanje!”

44. A Mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju i Mi im, prije tebe, nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao.

45. A i o­ni prije njih su poslanike u laž ugonili, a ovi nisu postigli ni deseti dio o­noga što smo o­nima bili dali, pa su ipak poslanike Moje lažnim smatrali, i kakva je samo bila kazna Moja!

46. Reci: "Ja vam savjetujem samo jedno: ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica, ili jedan po jedan, pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. o­n vas samo prije teške patnje opominje."

47. Reci: "Kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama, mene će nagraditi Allah, o­n nad svim bdi."

48. Reci: "Gospodar moj pobjeđuje istinom, o­n dobro zna i sve o­no što je veoma skriveno."

49. Reci: "Došla je istina, a laži je nestalo!"

50. Reci: "Ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na Pravome putu, to je zbog o­noga što mi Gospodar moj objavljuje; o­n zaista sve čuje i blizu je."

51. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati - umaći neće moći; izbliza biće ščepani -

52. i kada reknu: "Vjerujemo u Poslanika!" A šta će im biti od koristi kad je život na Zemlji bio i prošao!

53. U njega o­ni nisu prije vjerovali, govorili su o­no što nije poznato, što je od istine daleko;*

54. i između njih i o­noga što budu željeli biće prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi o­ni, doista, mnogo sumnjali.

(Kur'an Časni)