Sura 29.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu

S u r a XXIX

Pauk


U ime Allaha: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.


1 Alif. Lam. Mim. 2 Misle li ljudi da će im se dopustiti reći: « Mi vjerujemo!» a da ne budu iskušani?

3 Da, mi smo iskušali one koji živješe prije ovih sad. Allah savršeno poznaje one koji govore Istinu i poznaje lažce.

4 Da li oni koji su počinili hrđava djela računaju moći nas preduhitriti? Oni krivo sude.

5 Za onoga koji se nada susretu s Allahom , rok određen od Allaha približava se. Allah je onaj koji čuje i koji zna.

6 Onaj koji se bori, bori se za svoje dobro. Allah dostaje samom sebi, on nema potrebe za svemirom.


7 Mi brišemo grijehove onima koji vjeruju i koji izvršavaju dobra djela i mi ćemo njih nagraditi za najbolja djela.


8 Mi smo preporučili čovjeku da bude dobar prema svom ocu i majci svojoj; ali ako te tjera da meni pridružuješ ono o čemu nemaš nikakvog znanja, ne podvrgavaj im se.

Vaš će se povratak obaviti prema meni. Ja ću vam objaviti ono što vi činiste.

9 Mi ćemo među pravednike uvesti one koji vjeruju i izvršavaju dobra djela.

10 Neki ljudi govore: « Mi vjerujemo u Allaha!» ali, ako trebaju trpjeti zbog Allaha, oni smatraju iskušenje koje je došlo od strane ljudi kao jednu kaznu Allahovu.

Kad dođe pomoć od tvog Gospodara, oni kažu: « Da, mi smo s vama!»

Ne poznaje li Allah sadržinu svih srca? 11Allah savršeno poznaje vjerujuće a on savršeno poznaje i licemjere.

12 Nevjernici kažu vjerujućima: « Slijedite naš put, mi ćemo nositi težinu vaših grijeha».

13 Oni će sigurno nositi svoje terete i drugih još tereta, sa svojim vlastitim teretima. Njih će se ispitivati, na Dan Oživljavanja, o onome što budu izmislili.

14 Mi smo poslali Nuh a njegovom narodu. on ostade s njim hiljadu godina, manje pedeset godina, potom ih potop odnese, jer su bili nepravedni. 15 Mi smo spasili Nuh a i one koji su se nalazili u lađi. Od toga smo mi načinili jedan Znak za svijet. 16 Mi smo poslali Ibrahima. On reče svom narodu  : « Obožavajte Allaha! Bojte ga se! To je jedno dobro za vas, kad biste vi znali!»

17 Vi, osim Allaha, obožavate samo idole; vi izmišljate laž. Oni koje vi obožavate osim Allaha ne mogu vam priskrbiti nikakvo sredstvo prehrane kod Allaha. Obožavajte ga! Budite mu zahvalni! Vi ćete biti odvedeni k njemu.

18 Ako vi kažete da je to laž, druge zajednice, prije vas, prokazivale su kao laž. Pripada samo Poslaniku da prenese svoju poruku u punoj jasnoći.

19 Ne vidite li vi kako Allah daje početak stvaranju? Po tome će ga on obnoviti. Evo što je lako za Allaha.

20 Reci: «Prođite zemljom i promotrite kako od započinje stvaranje. Allah će ga dati po tome roditi se nanovo iz posljednjeg rođenja. Allah je nadmoćan nad svakom stvari!»

21 On kažnjava koga on hoće, on čini milosrđe kome on to hoće. Vi ćete biti dovedeni k njemu.

22 Vi se ne možete suprotstaviti njegovoj sili ni na zemlji, ni u nebu. Vi nemate, osim Allaha, ni Gospodarara, ni branitelja.

23 Oni koji su nevjerni Što se tiče Znakova Allahovih i Susreta s njim: evo onih koji zdvajaju o mojem milosrđu; evo koji će trpjeti bolnu kaznu. 24 Jedini odgovor Ibrahimova naroda bi reći: « Ubijte ga ili spalite ga!»


Ali Allah ga spasi od vatre. Ima tu uistinu Znakova za narod koji vjeruje.

25 On reče: « Vi ste usvojili idole osim Allaha zamo zbog uzajamne ljubavi u ovom svijetu; potom, na Dan Oživljavanja, vi ćete nijekati jedni druge, vi ćete proklinjati jedni druge, dok će vaše utočište biti Vatra i što vi ne ćete imati zaštitnika ».

26 Lot vjerova u njega i reče: « Ja se utječem mom Gospodaru: on je, uistinu, Moćan, Mudar !»

27 Ibrahimu , mi smo dali Izaka i Jakuba, po tome u njegovom potomstvu ustanovili smo proročanstvo i Knjigu. Mi smo mu dodijelili njegovu nagradu u ovome svijetu i, u budućem životu, on će biti među pravednicima.

28 Mi smo poslali Luta  ; on reče svojem narodu  : « Vi činite jednu glupost, koju nitko, u svemiru, nije počinio prije vas:

29 vi se približavate ljudima, vi presijecate putove, vi se podajete, u vašim saborima, odvratnim djelima ». Jedini odgovor njegovog naroda bi reći: « Dovedi na nas Allahovu kaznu, ako si vjerodostojan !»

30 On reče: « Gospodare moj! Oslobodi me ovog naroda koji sije pokvarenost !»

31 Kad su naši poslanici donijeli novost Ibrahimu govoreći: « Da, mi ćemo uništiti žitelje tog grada, jer su nepravedni», 32 on reče: « Ali Lut ondje živi !»

Oni tada rekoše: «Mi znamo da se on tu nalazi; mi ćemo ga spasiti, njega i njegovu obitelj, s izuzetkom njegove žene koja će biti u broju onih koji će ostati otraga ».

33 Kad naši poslanici stigoše kod Luta, ovaj bi rastužen zbog članova svoje obitelji koje njegova ruka bijaše nesposobna zaštititi.

Naši poslanici rekoše: «Ne boj se, ne tuguj, mi ćemo te spasiti, tebe i tvoje, s izuzetkom tvoje žene koja će biti među onima koji će ostati otraga.

34 Mi ćemo dati da padne s neba propast na žitelje tog grada jer su oni izopačeni ».

35 Da, mi smo od tog grada načinili jedan Znak za narod koji rasumije.

36 Ljudima Madijana, mi smo poslali njihovog brata Šuajba. On reče: «  O moj narode! Obožavajte Allaha! Čekajte posljednji Dan! Ne počinite zločina na zemlji sijući po njoj iskvarenost ».

37 Oni s njim postupiše ka s lažljivcem; propast ih odnese i, slijedećeg jutra, oni ležahu u svojim boravištima.

38 Isto je s narodima Ad i Tamud. – Vi to vidite jasno prema njihovim nastanbama – Sotona je uljepšao njihova djela u njihovim vlastitim očima; on ih je skrenuo s pravog puta, dok su oni htjeli biti vidoviti.

39 Isto i za Koreja, Faraona i Hamana:

Musa im je bio donio svoje odlučne dokaze,

ali oni su se uzoholili na zemlji i bi im nemoguće izbjeći kazni.

40 Mi smo kaznili svakog između njih zbog njegovog grijeha. Ima, među njima, kojima smo poslali oluju. Ima, među njima, koje je Krik pograbio. Ima, među njima, koje smo dali da zemlja proguta. Ima, među njima, koje smo mi utopili.

Ne odgovara Allahu da ih pozlijedi, već su oni sami sebi učinili nažao.

41 Oni koji uzmu sebi Gospodarara osim Allaha slični su pauku: ovaj si je napravio boravište, ali paukovo boravište je najkrhkije boravište. – Da su oni znali! –

42 Allah zna savršeno da ono što oni zazivaju osim njega je ništavno. On je Moćan, Mudar!

43 Evo primjera koje mi predlažemo ljudima, ali oni koji znaju jedini su koji mogu rasumjeti.

44Allah je stvorio nebesa i zemlju u punoj istini. Ima tu uistinu znakova za vjerujuće.

45 Iznesi što ti je otkriveno u knjizi; obavljaj molitvu: molitva udaljuje čovjeka od gluposti i sramotnih djela. Zazivanje Božjeg imena je ono što ima najveću vrijednost. Allah zna savršeno što vi činite.

46 Ne raspravljaj s ljudima o Knjizi osim na najučtiviji način. – osim s onima između njih koji su nepravedni –

Recite: « Mi vjerujemo u ono što je nama sišlo i ono što je sišlo prema vama. Naš Allah , koji je vaš Allah , je jedinstven i mi smo mu podvrgnuti ».

47 Tako smo mi spustili Knjigu k tebi. Oni kojima smo mi dali Knjigu vjeruju u nju. Ima, između ovih, koji vjeruju. Samo, nevjerni niječu naše Znakove.


48 Ti nisi pripovijedao ni jednu Knjige prije ove; ti svojom desnom rukom nisi ništa napisao; varalice se dakle služe pretpostavkama.

49 Evo, naprotiv, očitih Znakova u srcima onih kojima je Znanost bila dana. Samo, nevjerni niječu naše znakove.

50 Oni govore: « Da su samo Znakovi došli od Gospodara, bili sišli na njega !» Reci: « Znakovi su jedino kod Allaha; ja sam samo jedan jasni upozoritelj ».

51 Ili pak, nije li njima dostajalo što smo mi dali da siđe na tebe Knjiga koja im je bila izgovorena? Ima tu uistinu jedno milosrđe i jedna Opomena, za narod koji vjeruje.

52 Reci: « Allah dostaje kao svjedok između mene i vas. on savršeno poznaje to što se nalazi u nebesima i na zemlji.

Oni koji vjeruju u grijeh nevjerni su prema Allahu  : evo gubitnika ».

53 Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne. Da rok nije bio utvrđen, kazna bi ih već zadesila, iznenadno, a da ništa ne bi predosjetili.

54 Oni ti išću da ubrzaš dolazak kazne. Pakao će uskoro omotati nevjernike.

55 Dan kad njih kazna bude omotala, iznad njihovih glava i ispod njihovih nogu, njima će biti rečeno. « Okusite ono što ste činili!»…

56 O vi, moje vjerujuće sluge! Moja je zemlja ogromna… Obožavajte mene!


57 Svaki čovjek okusiće smrt. Vi ćete biti, po tome, dovedeni pred nas.

58 Što se tiče onih koji budu vjerovali i koji budu izvršavali dobra djela, mi ćemo učiniti da borave, zauvijek, u Vrtu, u sred dvorova pod kojima teku potoci.

Kako je dobra, nagrada onih koji čine dobra djela, 59 onih koji bijahu postojani, onih koji se povjeravaju svom Gospodaru.

60 Koliko li je životinja nesposobno osigurati vlastitu prehranu! Allah je taj koji osugurava njihovu i vašu hranu. on je taj koji čuje i koji zna.

61 Ako ih upitaš: « Ko je stvorio zemlju;

Ko  je podvrgnuo sunce i mjesev ?

Oni će sigurno odgovoriti: « To je Allah  !» Zašto su oni, onda, toliko glupi ?

62Allah dijeli obilno i odmjerava svoje darove kome hoće, između svojih slugu. Allah savršeno poznaje svaku stvar.

63 Ako ih upitaš: « Ko je dao da siđe s neba voda zahvaljujući kojoj nanovo oživljava zemlja poslije svoje smrti ?»

Oni će sigurno odgovoriti: « To je Allah  !»

Reci: « Slava Allahu  !» – Ali većina ljudi ne rasumije –

64 Život na ovom svijetu samo je igra i rasonoda. Posljednje boravište je uistinu život. Kad bi samo znali !


65 Kad se uspinju na lađu, oni zazivaju Allaha čineći mu jedan čisti obred. Ali kad ih Allah spasi dovodeći ih na čvrstu zemlju, oni njemu dodaju sudrugove.

66 Nek ne poznaju ono što smo mi njima dali i nek uživaju u kratkotrajnim užitcima: oni će uskoro znati… 67 Ne vide li oni da smo mi ustanovili jedan svet i suguran zaštitni pojas, dok su svuda uokolo ljudi plijenjeni? Hoće li to oni vjerovati u grješku i ne poznavati dobročinstva Allahova

68 Ko je dakle nepravedniji od onoga koji izmišlja laž protiv Allaha, ili onog koji drži Istinu za Laž onda kad mu ona dođe?

Nema li u Paklu mjesto za boravište nevjernih?

69 Da, mi ćemo upraviti na naše putove one koji budu ratovali protiv nas. Allah je s onima koji čine dobro.