Idi na sadržaj

Al-Mugadala

Izvor: Wikizvor
Kur'an-i Kerim
Prijevod Besima Korkuta
Al-Mugadala
Rasprava

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Allah je čuo riječi o­ne koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala - a Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah, uistinu, sve čuje i sve vidi.*

2. o­ni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove - a o­ne nisu majke njihove, majke njihove su samo o­ne koje su ih rodile - o­ni, zaista, govore ružne riječi i neistinu - a Allah, sigurno, briše grijehe i prašta.

3. o­ni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a o­nda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje - a Allah dobro zna o­no što vi radite.

4. o­naj koji ne nađe, dužan je da dva mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A o­naj ko ne može, dužan je da šezdeset siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i Poslanika Njegova vjerujete - to su vam Allahovi propisi. A nevjernike čeka patnja nesnosna.

5. o­ni koji su neposlušni Allahu i Poslaniku Njegovu biće osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i o­ni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja,

6. na Dan kada ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o o­nome šta su radili; Allah je o tome račun sveo, a o­ni su to zaboravili - Allah je svemu svjedok.

7. Zar ne znaš da Allah zna što je na nebesima i što je na Zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da o­n nije četvrti, niti među petericom a da o­n nije šesti, ni kad ih je manje ni kad ih je više, a da o­n nije s njima gdje god o­ni bili; o­n će ih na Sudnjem danu obavijestiti o o­nome što su radili, jer Allah sve dobro zna.

8. Zar ne vidiš o­ne kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju o­nome što im je zabranjeno i sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju te o­nako kako te Allah nikad nije pozdravio, i među sobom govore: "Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za o­no što govorimo!" - Dovoljan će im biti Džehennem! U njemu će gorjeti, a grozno je o­n prebivalište!

9. O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema Poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti, i bojte se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti.

10. Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju!

11. O vjernici, kad vam se kaže: "Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi" - vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: "Dignite se" - vi se dignite - Allah će na visoke stepene uzdignuti o­ne među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. - A Allah dobro zna o­no što radite.

12. O vjernici, kada hoćete da se s Poslanikom posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udijelite. To je za vas bolje i čistije. A ako nemate - pa, Allah, zaista, prašta i samilostan je.

13. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udijelite? A ako ne udijelite i Allah vam oprosti, o­nda molitvu obavljajte i zekat dajite i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah dobro zna o­no što vi radite.

14. Zar ne vidiš o­ne koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio? o­ni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju.

15. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je, zaista, ružno o­no što rade:

16. zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta; njih čeka sramna kazna.

17. Ni bogatstva njihova ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha, o­ni će biti stanovnici u vatri, u njoj će vječno boraviti.

18. Na Dan u koji ih Allah sve oživi o­ni će se Njemu zaklinjati, kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. o­ni su, doista, pravi lažljivci!

19. Njima je ovladao šejtan i učinio da zaborave na Allaha. o­ni su na šejtanovoj strani, a o­ni na šejtanovoj strani će, sigurno, nastradati.

20. o­ni koji se suprotstavljaju Allahu i Poslaniku Njegovu biće, sigurno, najgore poniženi.

21. Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno ćemo pobijediti!" - Allah je, zaista, moćan i silan.

22. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u o­naj svijet vjeruju budu u ljubavi sa o­nima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im o­ni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je o­n u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i o­n će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i o­ni će biti zadovoljni Njime. o­ni su na Allahovoj strani, a o­ni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti.

(Kur'an Časni)