Zakon o autorskim pravima/VI.

Izvor: Wikizvor
Idi na navigaciju Idi na pretragu
« V. Zakon o autorskim pravima VII. »


Prenošenje autorskog prava

Član 55.[uredi]

1. Pravo autora na iskorištavanje djela može se u potpunosti ili djelimično, uz naknadu ili bez naknade, prenositi na pojedince ili na pravna lica, za vrijeme trajanja autorskog prava ili za određeno vrijeme.
2. Lice na koje je preneseno pravo iskorištavanja autorskog djela ne može to pravo prenositi na treće lice, bez saglasnosti nosioca tog prava, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Član 56.[uredi]

Lice na koje je preneseno pravo iskorištavanja autorskog djela nije ovlašteno da prilikom korištenja unosi u autorsko djelo bilo kakve izmjene, ako ovim zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno.

Odjeljak 1. - Prenošenje autorskim ugovorima

Član 57.[uredi]

Svoja prava iskorištavanja djela, autor prenosi na drugo lice autorskim ugovorom, kao što je: izdavački ugovor; ugovor o prikazivanju; ugovor o izvođenju; ugovor o filmskom djelu; ugovor o emitovanju djela preko radija ili televizije; ugovor o snimanju djela instrumentima za registraciju zvukova i slika; ugovor o prerađivanju (adaptaciji) djela; ugovor o ustupanju prava na prevođenje djela i sl.

Član 58.[uredi]

1. Autorski ugovori zaključuju se u pismenoj formi.
2. Autorski ugovor, koji nije zaključen u pismenoj formi ne proizvodi pravno djejstvo, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 59.[uredi]

Autorski ugovor sadrži naročito: imena ugovornih strana, naziv autorskog djela koje je predmet ugovora, način korištenja autorskog djela, visinu, način i rokove plaćanja naknade, ako se djelo koristi uz naknadu.

Član 60.[uredi]

Ako se korištenjem autorskog djela ostvari prihod koji je u očiglednoj nesrazmjeri s ugovorenom autorskom naknadom, autor ima pravo zahtijevati da mu se odredi, odnosno osigura, pravednije učešće u prihodu ostvarenom korištenjem njegovog djela, izmjenom ugovora o korištenju djela.

Član 61.[uredi]

1. Predmet autorskog ugovora može biti i djelo koje još nije stvoreno.
2. Ništavan je autorski ugovor kojim autor prenosi pravo iskorištavanja svih svojih budućih djela.

Član 62.[uredi]

Autor je dužan za vrijeme trajanja autorskog ugovora uzdržavati se od postupaka koji bi ometali korisnika u vršenju prenesenog autorskog prava.

Član 63.[uredi]

Na autorske ugovore primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi, ako u skladu s odredbama ovog zakona nije drugačije određeno.

Odjeljak 2. - Izdavački ugovor

Član 64.[uredi]

1. Izdavačkim ugovorom autor prenosi na izdavača pravo objavljivanja autorskog djela štampanjem, odnosno umnožavanjem.
2. Izdavač je dužan autorsko djelo objaviti, na svakom primjerku djela na vidljivom mjestu staviti ime i prezime autora, ako autor ne želi da djelo bude anonimno ili označeno pseudonimom; platiti autoru naknadu ako se djelo koristi uz naknadu; starati se o uspješnom rasturanju primjeraka djela autora i na njegov zahtjev, povremeno autora obavještavati o rasturanju primjeraka autorskog djela.
3. Izdavačkim ugovorom autor može na izdavača prenijeti pravo prevođenja svog djela radi njegovog objavljivanja na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i u inozemstvu.

Član 65.[uredi]

1. Zastupnik autora može zaključiti izdavački ugovor samo za ona djela koja su navedena u njegovoj punomoći.
2. Zastupnik ograničeno poslovno sposobnog autora ne može zaključiti izdavački ugovor bez pristanka autora da se djelo objavi.

Član 66.[uredi]

1. Izdavački ugovor sadrži naročito: obim i vrijeme korištenja prava koja autor prenosi na izdavača, rok u kojem je izdavač dužan objaviti djelo i visinu naknade, ako je naknada ugovorena.
2. Ako se naknada za korištenje djela utvrđuje u procentu od maloprodajne cijene prodatih primjeraka autorskog djela, izdavačkim ugovorom mora se odrediti i najniži iznos naknade koji je izdavač dužan platiti, bez obzira na broj prodatih primjeraka, kao i rok isplate tog iznosa.

Član 67.[uredi]

1. Za vrijeme važenja izdavačkog ugovora autor ne može pravo objavljivanja odnosno umnožavanja autorskog djela na istom jeziku ustupiti trećem licu, ako ugovorom nije drugačije određeno.
2. Pravo objavljivanja novinskih članaka autor može istovremeno ustupiti većem broju korisnika, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Član 68.[uredi]

Ako izdavačkim ugovorom nije drugačije određeno, smatra se da je autor tim ugovorom prenio na izdavača pravo na objavljivanje samo jednog bibliografskog izdanja, odnosno pravo na samo jedno umnožavanje.

Član 69.[uredi]

Rukopis ili drugi original autorskog djela, koje je predmet izdavačkog ugovora, ostaje vlasništvo autora, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Član 70.[uredi]

Ako izdavačkim ugovorom nije drugačije određeno, izdavač je dužan, u slučaju novih izdanja autorskog djela, omogućiti autoru unošenje poboljšanja ili izmjenu djela, pod uvjetom da to ne povlači prevelike troškove za izdavača i da ne mijenja karakter djela.

Član 71.[uredi]

1. Ako djelo propadne zbog više sile nakon njegove predaje izdavaču radi objavljivanja, autor ima pravo na naknadu koja bi mu pripadala da je djelo bilo objavljeno.
2. Ako zbog više sile propadne pripremljeno izdanje prije njegovog stavljanja u promet, izdavač ima pravo pripremiti novo izdanje, a autoru pripada naknada za propalo izdanje, ali ne i za isto novo izdanje.
3. U slučaju djelimične propasti pripremljenog izdanja zbog više sile prije njegovog stavljanja u promet, izdavač ima pravo, bez naknade autoru, umnožiti samo onoliko primjeraka djela koliko je propalo.

Član 72.[uredi]

1. Izdavački ugovor prestaje: smrću autora, prije završetka autorskog djela, iscrpljenjem tiraža svih ugovorenih izdanja i istekom važenja ugovora.
2. Autor može tražiti raskid izdavačkog ugovora ako izdavač nakon iscrpljenja jednog izdanja ne pristupi izdavanju novog ugovorenog izdanja u roku od jedne godine od dana kad je autor to zahtijevao, ako ugovorom nije drugačije određeno.
3. Ako autor ne preda izdavaču autorsko djelo u ugovorenom roku ili ako izdavač ne izda djelo u ugovorenom roku, izdavač odnosno autor može zahtijevati raskid ugovora i tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora, i ima pravo da zadrži primljenu naknadu, odnosno tražiti isplatu ugovorene naknade.
4. Ako rok za izdavanje djela nije utvrđen ugovorom, izdavač je dužan objaviti djelo u primjerenom roku, a najkasnije u roku od jedne godine od dana predaje rukopisa ili drugog originalnog djela.

Član 73.[uredi]

Ugovor o objavljivanju članaka, crteža i bilješki u novinama, časopisima i drugoj periodičnoj štampi ne mora biti zaključen u pisanoj formi

Član 74.[uredi]

1. Ako izdavač za vrijeme trajanja izdavačkog ugovora, a najkasnije nakon isteka tri godine od dana izdavanja djela, ako ugovorom nije određen duži rok, namjerava neprodane primjerke djela prodati kao papir za preradu, dužan je prije toga ponuditi autoru da ih otkupi, i to po cijeni koju bi dobio ako bi ih prodao kao papir za preradu.
2. Ako autor ne otkupi ili otkupi djelimično ponuđene primjerke djela, izdavač može preostale primjerke prodati kao papir za preradu.

Odjeljak 3. - Ugovor o prikazivanju i ugovor o izvođenju

Član 75.[uredi]

Ugovorom o prikazivanju, odnosno ugovorom o izvođenju autor djela prenosi na korisnika pravo javnog prikazivanja ili izvođenja autorskog djela, a korisnik se obavezuje da to djelo prikaže, odnosno izvede u određenom roku, na način i pod uvjetima koji su određeni ugovorom.

Član 76.[uredi]

Pravo prikazivanja, odnosno pravo izvođenja određenog autorskog djela autor može istovremeno prenijeti na veći broj korisnika, ako se ugovorom nije odrekao tog prava.

Član 77.[uredi]

Ugovor o prikazivanju, odnosno ugovor o izvođenju sadrži naročito: način prikazivanja, odnosno način izvođenja autorskog djela i područje na kojem se djelo može koristiti.

Član 78.[uredi]

1. Ako autor ne preda korisniku djelo (rukopis, partituru i sl.) u ugovorenom roku, ili korisnik djelo ne prikaže, odnosno ne izvede u ugovorenom roku, autor, odnosno korisnik može zahtijevati raskid ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvođenju i tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora.
2. Ako se ugovor raskine krivicom korisnika djela, autor ima pravo zadržiti primljenu naknadu, odnosno tražiti isplatu ugovorene naknade.
3. Rukopis, partitura ili drugi original autorskog djela, koji je predmet ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvođenju, ostaje vlasništvo autora, ako ugovorom nije drugačije određeno.

Član 79.[uredi]

Korisnik ugovora o prikazivanju, odnosno ugovora o izvođenju dužan je autoru omogućiti uvid u prikazivanje, odnosno izvođenje djela, osigurati tehničke uvjete prikazivanja, odnosno izvođenja djela koji osiguravaju poštivanje autorskih moralnih prava, te autoru ili njegovom zastupniku dostavljati program i povremeno ga obavještavati o prihodima od prikazivanja, odnosno izvođenja djela.

Odjeljak 4. - Ugovor o filmskom djelu

Član 80.[uredi]

1. Ugovorom o filmskom djelu smatraju se ugovori autora filmskog djela (ugovor o scenariju, ugovor o filmskoj režiji, ugovor o filmskoj muzici, ugovor sklopljen s glavnim crtačem), kao i ugovor o pojedinim autorskim doprinosima filmskom djelu.
2. Autori filmskog djela prenose ugovorom na proizvođača prava snimanja, reprodukovanja, stavljanja u promet, javnog prikazivanja i emitovanja filmskog djela.
3. Proizvođač je dužan filmsko djelo staviti u promet i autore filmskog djela obavještavati, na njihov zahtjev, o ostvarenom prometu djela.
4. Ugovorena naknada za snimanje filmskog djela ne obuhvata naknadu za reprodukovanje, javno prikazivanje i emitovanje filmskog djela.

Član 81.[uredi]

1. Za vrijeme važenja ugovora o filmskom djelu autori filmskog djela ne mogu prava snimanja, reprodukovanja, stavljanja u promet, javnog prikazivanja, emitovanja, saopćavanja javnosti, titlovanja i dubliranja filmskog djela prenijeti trećem licu, niti se usprotiviti korištenju tih prava od proizvođača, ako ugovorom nije drugačije određeno.
2. Ako proizvođač na koga su autori prenijeli pravo snimanja ne snimi, odnosno ne stavi u promet djelo u roku iz člana 23. stav 1. autori mogu zahtijevati raskid ugovora i tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovora, kao i zadržiti primljenu naknadu, odnosno tražiti isplatu ugovorene naknade.

Odjeljak 5. - Prenošenje nasljeđivanjem

Član 82.[uredi]

Na prenošenje autorskog prava nasljeđivanjem primjenjuju se odredbe Zakona o nasljeđivanju, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Član 83.[uredi]

Nakon smrti autora o zaštiti njegovih autorskih moralnih prava brinu se, ako autor nije odredio drugačije, za vrijeme trajanja autorskih imovinskih prava, njegovi nasljednici, kao i organizacija autora kojoj je umrli autor pripadao ili kojoj bi pripadao s obzirom na vrstu djela i institucije iz oblasti nauke i umjetnosti.